Dramaturgia "Dwóch ludzi z szafą"
PDF

Słowa kluczowe

dramatis personae
diegesis
genre
student film
etude
poetry
drama
dramaturgy
dramatization
tragedy
comedy
dramatic and epic
aggression
conflict
thriller
media
fear
absurd
suspense
distanciation
alienation effect
Verfremdungseffekt

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2015). Dramaturgia "Dwóch ludzi z szafą". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 189–201. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.12

Abstrakt

The Dramaturgy of Roman Polański’s Two Men with a Wardrobe

 

Marek Hendrykowski’s case study on Polański’s famous student etude Two Men with a Wardrobe reconstructs this wonderful short movie take-by-take: a must for anyone who cares about cinema as art. The young (24 years old) director, together with a team of talented colleagues (cameraman Maciej Kijowski, actors Jakub Goldberg and Henryk Kluba, director’s assistant Andrzej Kostenko and film music composer and jazzman Krzysztof Komeda), demonstrated a very modern way of thinking about the art of the moving image and about the various possibilities hidden in the simple poetics of screen drama. From its opening scene on the beach to the dramatic and nostalgic ending with a comeback to the sea, the film charts two men’s struggles on the difficult path to becoming independent human beings enjoying their own freedom.

https://doi.org/10.14746/i.2015.25.12
PDF

Bibliografia

M. Hendrykowski, „Dwaj ludzie z szafą” w perspektywie genologicznej, „Images” 2014, vol. XV, nr 24.

Arystoteles, Definicja tragedii (i rozdział VI Poetyki), przeł. W. Tatarkiewicz, w: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, Kraków 1976, s. 25.

I. Sowińska, Polska muzyka filmowa 1945–1968, Katowice 2006, s. 173–175

M. Hendrykowski, Komeda, Poznań 2009, s. 127 i n.

A. Krajewska, Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996.

K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, przeł. S. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2001.

K. Darwin, Podróż na okręcie „Beagle”, przeł. K. Szarski, Kraków 2008, s. 552.

M. Scheler, O zjawisku tragiczności. przeł. R. Ingarden, w: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, Kraków 1976, s. 70–75 i n.

Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010, s. 95–114.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.