Filmowcy amatorzy w Polsce przed rokiem 1939

Main Article Content

Małgorzata Hendrykowska

Abstrakt

Amateur filmmakers in Poland before 1939

The article is devoted to the activities of Polish amateur filmmakers from the turn of the 19th and 20th centuries to 1939. The development of amateur filmmaking was closely tied to advancements in the production of cameras and film. The first attempts to create an organized amateur filmmaking movement were made in the 1930s, when clubs and associations began to be formed. During this period, Polish amateur filmmakers had their first successes at European and international film festivals and events. The author discusses the most valuable extant pre-war amateur documentaries, and follows the discovery of new films dating back to before 1939. She also relates the “second life” of the oldest amateur films, which have been incorporated into contemporary documentaries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Temat numeru

Referencje

 1. W języku polskim nie ma żadnej publikacji książkowej dotyczącej przedwojennych filmowców amatorów. Książka Wiesława Stradomskiego Film amatorski w Polsce (Warszawa 1971) dotyczy powojennej działalności filmowców amatorów.
 2. Adam Ambroży Lenkiewicz, hasło w: „Internetowy Polski Słownik Biograficzny”, http://www.ipsb.nina.gov.pl> [dostęp: 15 czerwca 2016]
 3. Banaszkiewicz W., 1966, Historia filmu polskiego, t. 1, Warszawa
 4. B.G. [B. Gardulski], 1927, Kronika Towarzystwa, „Polski Przegląd Fotograficzny” nr 2
 5. Co, gdzie, jak, 1930, „Fotograf Polski” (luty)
 6. Degler J., 2009, Sztuka nie jest i być nie może. Witkacy i kino, w: J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa, s. 186–197
 7. „Film” 1938, nr 31
 8. Filmy amatorskie na Targach Wschodnich we Lwowie, „Fotograf Polski” 1939, nr 2
 9. Fiolka R., 1932, Dlaczego powinniśmy filmować, „Foto. Fotografia i kinematografia dla wszystkich” nr 4
 10. „Foto-Drogista” 1935, nr 8
 11. „Fotograf Polski” 1938, nr 7
 12. Gamma, Polski film kolorowy, „Wiadomości Filmowe” 1938, nr 2
 13. Gierszewska B., 2006, Kino i film we Lwowie do roku 1939, Kielce
 14. Gross N., 2002, Film żydowski w Polsce, z hebrajskiego tłum. A. Ćwiakowska, red. R. Włodek, Kraków
 15. Hendrykowska M., 2015, Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896–1944, Poznań
 16. Jasiński S., 1929, Filmujemy, „Fotograf Polski” nr 9
 17. Jewsiewicki W., 1974, Kazimierz Prószyński, Warszawa
 18. Kinematografi a amatorska. „Fotograf Polski” 1937, nr 7 „Kino” 1938, nr 4
 19. Komunikaty przemysłu. Zaszczytne wyróżnienie polskiego filmowca amatora na błonie Super-Panchro-Reversal Gavaerta 16 mm, „Fotograf Polski” 1936, nr 3
 20. Kronika, „Wiadomości Fotograficzne” 1903
 21. Kupiec B., 1957, Dzieło mistrza chwali…, „Fotografia” nr 12 [artykuł poświęcony inż. Witoldowi Romerowi]
 22. „Kurier Warszawski” 1938, nr 60 (2 marca)
 23. Lewicki B.W., 1962, Klub filmowy „Awangarda”, „Kwartalnik Filmowy” nr 1/2
 24. Łabuz J., 1935a, Podstawowe zagadnienia kinematografii amatorskiej, „Foto. Fotografia i kinematografia dla wszystkich” nr 3
 25. Łabuz J., 1935b, Podstawowe zagadnienia kinematografii amatorskiej, „Foto. Fotografia i kinematografia dla wszystkich” nr 4
 26. Maciejewski H., 1935, Kinematografia amatorska, „Wiadomości Fotograficzne” nr 9
 27. „Mały Rocznik Statystyczny 1939”, Warszawa 1939
 28. Menager G., Odin R., 1999, Brève note sur la presse du cinéma amateur, „Communications” vol. 68, nr 1
 29. Mierzecka J., 1957a, Z dziejów fotografii polskiej, „Fotografia” nr 8 [artykuł poświęcony Adamowi Lenkiewiczowi]
 30. Mierzecka J., 1957b, Z dziejów fotografii polskiej, „Fotografia” nr 9 [artykuł poświęcony Andrzejowi Progulskiemu]
 31. „Miesięcznik Fotograficzny” 1929, nr 115
 32. O „Kine-Messter”. Artykuł nadesłany: Władysław Karoli, List do redakcji. „Kurier Poranny” 1903, nr 66
 33. Osiem [T.J. Samet], 1939, Ośmiomilimetrowy kolego amatorze! „Wiadomości Fotograficzne” nr 7
 34. Piwowarski J., 2003, Lwowskie organizacje fotograficzne w okresie międzywojennym.
 35. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Edukacja Plastyczna II Fotografia”, Częstochowa
 36. Polska zdobyła pierwsza nagrodę w Paryżu za amatorski film kolorowy, „Wiadomości Filmowe” 1937, nr 19
 37. Polskie filmy amatorskie nagrodzone w Budapeszcie, „Wiadomości Filmowe” 1939, nr 1
 38. Posiedzenia i odczyty. Z Towarzystwa Fotograficznego. „Kurier Poranny” 1903, nr 62
 39. „Przegląd Fotograficzny” 1937, nr 10
 40. Przegląd kinematograficzny, „Fotograf Polski” 1937, nr 2
 41. Radulski W., 1934, Wywiad z Wacławem Radulskim, rozm. J. Steiner, „Kino” nr 46
 42. Romanowska B., 1938, Filmujmy, „Wiadomości Fotograficzne” nr 1
 43. Romer W., 1938, Lwowski Klub Filmowy, „Przegląd Fotograficzny” nr 2
 44. Ruch kinooperatorski na świecie, „Foto. Fotografia i kinematografia dla wszystkich” 1935, nr 2
 45. Samet T.J., 1939a, Gawędy o kinematografii. O możliwościach kinematografii amatorskiej, „Wiadomości Fotograficzne” nr 5
 46. Samet T.J., 1939b, O kinematografii ojczystej, „Fotograf Polski” nr 5
 47. Samet T.J., 1939c, Osiem milimetrów, „Wiadomości Fotograficzne” nr 1
 48. Stradomski W., 1971, Film amatorski w Polsce, Warszawa
 49. Szukała M., 2016, Warszawa 1939 – nieznany film szwedzkiego dyplomaty przekazany MHP [online], 10 listopada 2016, dostępny w Internecie: http://dzieje.pl/aktualnosci/warszawa-1939-nieznany-film-szwedzkiego-dyplomaty-przekazany-mhp> [dostęp: 30 listopada 2016]
 50. Szulc M., 1963, Materiały do historii fotografii polskiej. Bibliografia 1836–1956, Wrocław–Warszawa–Kraków
 51. Świtkowski J., 1927, Kinematografia amatorska, „Polski Przegląd Fotograficzny” (Poznań) nr 2, s. 19–24
 52. Świtkowski J., 1936, Kamera w rękach młodzieży, „Wiadomości Fotograficzne” nr 6
 53. Topel F., 1938, Polska zdobyła Puchar Narodów. Sukces polskiego filmu amatorskiego w Wiedniu, „Wiadomości Filmowe” nr 13, s. 1
 54. Traczyk J., 1904, O kinematografii, „Wiadomości Fotograficzne” s. 81–85 i 99–101 (podrozdział „Kinematografia amatorska”)
 55. „Wiadomości Filmowe” 1937, nr 19
 56. „Wiadomości Filmowe” 1939, nr 1
 57. „Wiadomości Fotograficzne” 1936, nr 12
 58. „Wiadomości Fotograficzne” 1938, nr 1
 59. Witkiewiczowa J., 2012, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, w: S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1936–1939), oprac. i przypisy J. Degler, Warszawa
 60. Wojciechowska A., 1936, Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Filmu Amatorskiego, „Fotograf Polski” nr 8
 61. Wojciechowska A., 1937, Na marginesie II Międzynarodowego Kongresu Filmu Amatorskiego, „Fotograf Polski” 1937 nr 2
 62. Wojciechowska A., 1938a, Jak pracują niemieccy filmamatorzy, "Fotograf Polski” nr 5
 63. Wojciechowska A., 1938b, O trzech filmach lwowskich amatorów, „Fotograf Polski” nr 1
 64. Wojciechowska A., 1938c, Sprawozdanie z działalności Sekcji filmowej Polskiego Towarzystwa Fotograficznego za rok 1937 oraz zamierzenia Sekcji filmowej w roku bieżącym, „Fotograf Polski” nr 2
 65. Wojciechowska A., 1939, Praktyczne wskazówki dla początkującego
 66. filmamatora, „Fotograf Polski” nr 6
 67. Wywoływanie amatorskie wstęg kinematograficznych, „Fotograf Polski” 1930 (czerwiec)
 68. Z życia stowarzyszeń. Sprawozdanie z czynności Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, „Fotograf Polski” 1928, nr 12