Analiza formalna filmu – analiza warsztatowa – analiza „partyturowa”…(?)
PDF

Słowa kluczowe

B.W. Lewicki
F. Erol
workshop film analysis
“score film” analysis
form in the film
aesthetic of form

Jak cytować

Czyżewski, S. (2014). Analiza formalna filmu – analiza warsztatowa – analiza „partyturowa”…(?). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 165–178. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.16

Abstrakt

The text Analiza formalna filmu – analiza warsztatowa – analiza ‘partyturowa [Formal analysis of film – workshop analysis – score notation analysis] is recalling the rules of “score notation analysis”, popularized by professor Bolesław Włodzimierz Lewicki in the 1960s, when he was the dean and lecturer at the Łódź history. Interestingly, the method was not well received by the students and critics. The historical perspective also appears in the curriculum of the time and has been utilized by Lewicki as a “reference system”. Thusly, it is the entirety of his concept and the theoretical background available at the time. Feridun Erol’s example score notation analysis of the movie The Last Day of Summer is an integral part of the text. Another reason – more important, since it is still valid – is the noticeable deficiency of workshop analyses and the function of means of expression in shaping a film. This state of affairs is probably the result of peculiar and de facto difficult knowledge on filmmaking, and even if theoreticians are familiar with this field, there are legitimate worries a reader unacquainted with it may be lost. 

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.16
PDF

Bibliografia

T. Pawłowski, Interpretacja dzieła sztuki, w: idem, Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 308.

M. Gołaszewska, Między filozofią sztuki a mikroestetyką, w: Estetyka i sztuki, red. eadem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1983, s. 15.

Wypowiedź w „The World” z 22 maja 1878. Przedruk w tomie: J. McNeill, The Gentle Art of Making Enemies, Yale University Press, New Haven–London 1980, s. 126. Cyt. za: Moderniści o sztuce, wybór, oprac. i wstęp E. Grabska, PWN, Warszawa 1971, s. 337–338.

M. Denis, Définition du néo-traditionnisme, w: idem, Théories, 1890–1910, Bibliothèque de l’Occident, Paris 1912. Cyt. za: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, PWN, Warszawa 1969, s. 70.

A. Moles, L’esthétique expérimentale dans la nouvelle société de consommation, „Sciences de l’art. Annales de l’Institut d’Esthétique et des l’art” 1966, t. 3, s. 28. „

A. Moles, Estetyka eksperymentalna w nowym społeczeństwie konsumpcyjnym, w: Antologia współczesnej estetyki francuskiej, wybór i wstęp I. Wojnar, PWN, Warszawa 1980, s. 498.

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Gałuszka et al., Czytelnik, Warszawa 1973, s. 38–57

M. Porębski, Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972, s. 277 i n.

M. Porębski, Szacowna metryka kina, w: idem, Pożegnanie z krytyką, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 194.

L. Nochlin, Realizm, PWN, Warszawa 1974, np. s. 31

S. Morawski, O kryteriach aksjologicznych w odniesieniu do dzieł sztuki, w: idem, Na zakręcie – od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 36.

A. Helman, Co to jest kino. Panorama myśli filmowej, WAiF, Warszawa 1978.

Z. Czeczot-Gawrak, Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia 1895–1945, Ossolineum, Wrocław 1977.

J. Dudley Andrew, The Major Film Theories. An Introduction, Oxford University Press, 1976.

S. Eisenstein, Wybór pism, wybór i red. R. Dreyer, przeł. L. Hochberg et al., WAiF, Warszawa 1959, wklejka rozkładowa po s. 400.

B.W. Lewicki, Podstawowe zagadnienia budowy dzieła filmowego, w: Zagadnienia estetyki filmowej, red. R. Dreyer, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1955.

B.W. Lewicki, Scenariusz. Literacki program struktury filmowej, Ossolineum, Łódź–Wrocław 1970.

T. Konwicki, Ostatni dzień lata. Scenariusze filmowe, Iskry, Warszawa 1966.

J. Fuksiewicz, Tadeusz Konwicki, WAiF, Warszawa 1967 oraz A. Bukowiecki, Ostatni dzień lata [online], <http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/ostatni-dzien-lata/42> [dostęp: 10 kwietnia 2014].

B.W. Lewicki, Moje 35-lecie, „Odgłosy” 1981,

B.W. Lewicki, O filmie. Wybór pism, wybór i red. E. Nurczyńska-Fidelska i B. Stolarska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995, s. 301.

A. Helman, Problem formy i gatunku w filmie, w: idem, O dziele filmowym. Materiał – technika – budowa, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.

J. Płażewski: Okruchy życia – analiza warsztatowa, „Kino” 1971, nr 9, s. 46–53.

K. Eberhardt, Taśmy nieprawdy – analiza warsztatowa. Rozmowy F.F. Coppoli, „Kino” 1975, nr 9, s. 50–55.

M. Zalewski, Zwierciadło – analiza warsztatowa, „Kino” 1980, nr 11, s. 40–44.

S. Czyżewski, Perfekcja warsztatowa w filmie jako wartość estetyczna. Postulat filmologiczny, Acta Universitatis Lodziensis, Folia scientiae artium et litterarum 4, 1993.

E. Panofsky, On Movies, „Princeton University, Department of Art and Archeology Bulletin” 1936, s. 5–15.

E. Panofsky, Style and Medium in the Motion Picture, pierwodruk w „Transitions” 1937, vol. 26,s. 121–133.

E. Panofsky, Styl i tworzywo w filmie, w: Studia z historii sztuki, wybrał i oprac. J. Białostocki, PIW, Warszawa 1971, s. 362–378.

B. Michałek, Film – sztuka w ewolucji, WAiF, Warszawa 1975

Poza czasem. Z profesorem sztuki filmowej Jerzym Wójcikiem rozmawiają Stefan Czyżewski i Irena Rozbicka, „Kamera. Film & Tv” 2004, nr 4 (13), s. 6.