KULTURA W PODRĘCZNIKACH DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ROZWÓJ MIĘDZYKULTUROWEJ KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ

Main Article Content

Anna Jadwiga Piwowarczyk

Abstrakt

Enriching the knowledge on culture seems to be a logical consequence of the development of intercultural communication competence. The aim of this article is to evaluate cultural content embedded in selected textbooks used in foreign language courses. The textbooks were analysed by means of a questionnaire based on Hofstede model and CEF guidelines.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Articles

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz-Pędzich, L. 2007: „Edukacja międzykulturowa i nauka języków obcych w opiniach ludzi biznesu w wybranych krajach europejskich”. (w) Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. (red. W. Chłopicki). Kraków: Tertium: 329-337.
 2. Ang, S. i L. Van Dyne. 2008: „Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness and Nomological Network”. (w) Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications. (red. S. Ang i L. Van Dyne). Armonk: ME Sharpe, str. 3-15.
 3. Błażek, A. 2008. Evaluation interkultureller Kompetenz bei angehenden Deutschlehrerinnen und –Lehrern in Polen. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Bolten, J. 2011: „Unschärfe und Mehrwertigkeit. »Interkulturelle Kompetenz« vor dem Hintergrund eines offenen Kulturbegriffs“. (w) Perspektiven interkultureller Kompetenz. (red. U. Hößler). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht [online: http://www2.uni-jena.de/philosophie/IWK-neu/typo3/fileadmin/team/juergen.bolten/1003Ik-Kompetenz_fuzzy.pdf; DW 2.01.2016].
 5. Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: PWN.
 6. Byram, M. 1997. Teaching and assessing intercultural competence. Clevedon: Multilingual Matters.
 7. Dannenhauer, R. 2015: „Interkulturelles (Projekt)Management. Die GEISTES HALTUNG macht den Unterschied“. (w) Kommunikation in multikulturellen Projektteams. (red. S. Grucza i J. Alnajjar). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, str. 219-228.
 8. Deardorff, D. K. 2006. Interkulturelle Kompetenz – Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts? Thesenpapier der Bertelsmann Stiftung auf Basis der Interkulturellen-Kompetenz-Modelle von Dr. Darla K. Deardorf. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
 9. Earley, Ch. i E. Mosakowski. 2004. „Cultural Intelligence”. Harvard Business Review, 10: 139-146.
 10. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. 2003. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 11. Gertsen, M. C. 1990. „Intercultural competence and expatriates”. The International Journal of Human Resource Management, 1(3): 341-362.
 12. Grabowska, A. 2013. „Kształtowanie postawy otwartości interkulturowej nauczycieli języków obcych w świetle zaleceń Unii Europejskiej i na przykładzie Asystentury Comeniusa”. Neofilolog, 40(2): 237-250.
 13. Hall, E. T. 1984. Poza kulturą. Warszawa: PWN.
 14. Hall, E. T. 1987. Bezgłośny język. Warszawa: PIW.
 15. Hofstede, G. 1984. Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values. Beverly Hills: Sage Publ.
 16. Hofstede, G. i G. J. Hofstede. 2007. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 17. Jaroszewska, A. 2010: „O koncepcji nauczania w wymiarze międzykulturowym”. (w) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. (red. M. Mackiewicz). Poznań: WSB, str. 47-53.
 18. Kuciński, K. (red.) 2011. Glokalizacja. Warszawa: Difin.
 19. Korporowicz, L. 2008. „Zarządzanie międzykulturowe; od przystosowania do rozwoju”. (w) Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu. (red. W. Kowalczewski). Warszawa: Difin, str. 213- 229.
 20. Kurtyka, A. 2005. „Rozwijanie kompetencji interkulturowej nauczycieli języków obcych”. (w) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, str. 83-95.
 21. Livermore, D. A. 2009. Cultural Intelligence: Improving Your CQ to Engage Our Multicultural World, Grand Rapids: Baker Academic.
 22. Mackiewicz, M. 2005. Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 23. McLuhnan, M. 1962. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press.
 24. Mikułowski Pomorski, J. 2003. Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AE.
 25. Okoń, W. 1998. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 26. Piwowarczyk, A. 2014: „Social Competences and Cross-Cultural Differences from a Perspective of Glottodidactics”. (w) Knowledge-Economy-Society. Managing Organizations: Concepts and their applications. (red. A. Jaki i B. Mikuła). Cracow: Cracow University of Economics, str. 247-253.
 27. Piwowarczyk, A. J. 2015a. „Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie na uczelni wyższej”. E-mentor, 1(58): 12-21.
 28. Piwowarczyk, A. J. 2015b. „Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów”. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 37: 111-129.
 29. Piwowarczyk, A.J. 2015c: „Przesłanki i sposoby kształcenia kompetencji interkulturowej”. (w) Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. (red. B. Mikuła). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, str. 129-136.
 30. Raport dla UNESCO. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. 1998. [online: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf; DW: 05.01.2016].
 31. Rathje, S. 2006. „Interkulturelle Kompetenz. Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts“. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. [online: http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-11-3/docs/Rathje.pdf; DW 05.01.2016].
 32. Sajdak, A. 2013. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.
 33. Siek-Piskozub, T. 2012. „Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki”. Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik: Przegląd/Review, 5: 95-108.
 34. Storch, G. 1999. Deutsch als Fremdsprache – eine Didaktik: Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Fink.
 35. Sujecka-Zając, J. 2012. „Nauczyciel mediatorem”. Języki Obce w Szkole. [online: http://jows.pl/content/nauczyciel-mediatorem; DW 5.01.2016].
 36. Wilczyńska, W. 2005: „Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej?” (w) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, str. 15-26.
 37. Wilczyńska, W. 2010: „Przygotowanie do komunikacji interkulturowej. Wytyczne polityki europejskiej a dydaktyka języków obcych”. (w) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. (red. M. Mackiewicz ). Poznań: WSB, str. 113-123.
 38. Wojtaszczyk, K. 2015: „Samokształcenie w mediach społecznościowych narzędziem rozwoju zasobów ludzkich organizacji. (w) Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych (red. M. Makowiec). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, str. 45-51.
 39. Zając, J. 2012: „Kompetencje mediacyjne nauczyciela języków obcych w perspektywie interkulturowej”. (w) Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. (red. H. Komorowska, J. Zając). Warszawa: FRSE, str. 145-150.