KOMPETENCJA MIĘDZYKULTUROWA – KONCEPCJE I WYZWANIA

Main Article Content

Teresa Siek-Piskozub

Abstrakt

One of the goals of foreign language education is to prepare learners to the role of intercultural mediators, as indicated in such documents as National Standards for Foreign Language Education or The Common European Framework of Reference for Languages. Research on culture and its relation to language has a long tradition and reveals a complex and also dynamic nature of the concept. Culture has also been present, although to a different extent, in the long practice of foreign language teaching. However, our understanding of cultural competence in a multicultural and multilingual European Union, which sets goals in the area of education in its Member States, has been evolving. In the article we will discuss different concepts of culture proposed by such researchers as Hofstede (1980, 1991), Binnett (1993), Weaver (2001), and Byram (1997), as well as various concepts of approaching culture in the foreign language education context. We will also look at challenges faced by Polish learners and teachers in the foreign language classroom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz-Pędich, L. 2007: „Interkulturowość w kształceniu językowym w Polsce i innych krajach europejskich”. (w) Nauczanie języków obcych – Polska a Europa. (red. H. Komorowska). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, str. 39-56.
 2. Aleksandrowicz-Pędich, L. 2009: „Skuteczność przygotowania studenta filologii angielskiej do roli mediatora kulturowego”. (w) Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym. (red. H. Komorowska). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, str. 133-149.
 3. Bandura, E. 2007. Nauczyciel jako mediator interkulturowy. Kraków: Tertium.
 4. Bartmiński, J. 2009. Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Bennett, M. 1993: „Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity”. (w) Education for the Intercultural Experience. (red. M. R. Paige). Yarmouth, ME: Intercultural Press, str. 21-71.
 6. Bennett, S. 2015. Constructions of migrant integration in British public discourse. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 7. Brander, P. (i in.). 1995. All Different All Equal: Education pack. Ideas, resources, meth-ods and activities for informal intercultural education with young people and adults. Strasbourg: Council of Europe.
 8. Bruner, J. S. 1978. Poza dostarczone informacje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Competence. Clevedon: Multi-lingual Matters.
 10. Byram, M. i M. Fleming (red.). 1998. Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through drama and ethnography. Cambridge: Cambridge Universi-ty Press.
 11. Cirocki, A. 2009: „Implementing ER approach to literature in the EFL secondary school classroom: An action research study”. (w) Extensive Reading in English Lan-guage Teaching. (red. A. Cirocki). Muenchen: LINCOM EUROPA, str. 521-545.
 12. Chłopek, Z. 2008: „Intercultural education in a foreign language classroom: Preparing our learners for participation in the multicultural world”. (w) Linguistische Treffen in Wrocław 2: Linguistica et res cotidianae. (red. I. Bartoszewicz, J. Szczęk i A. Tworek). Wrocław – Dresden: Neisse Verlag, str. 229-240.
 13. Chłopek, Z. 2009. „Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce: wyniki badań kwestionariuszowych”. Języki Obce w Szkole 1: 61-68.
 14. Chromiec, E. 2004. Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańsk: GWP.
 15. Corbertt, J. 2003. Intercultural Language Activities. Clevedon: Multilingual Matters.
 16. Donesch-Jeżo, E. 2013. Akademicki dyskurs medyczny w językach angielskim i polskim w ujęciu lingwistycznym i metodycznym. Kraków: Fundacja Zdrowia Publicznego Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.
 17. Engeström, Y. 1987. Learning by Expanding: An activity theoretical approach to devel-opment research. Helsinki, Finland: Orienta-Konsultit Oy.
 18. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. 2003. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 19. Gabryś-Barker, D. 2011a: „Time as cultural construct: some preliminary remarks on the conceptualization of time in L1 and L2”. (w) Aspects of Culture in Second Lan-guage Acquisition and Foreign Language Learning. (red. J. Arabski i A. Wojtaszek). Berlin, Heilderberg: Springer, str. 151-165.
 20. Gabryś-Barker, D. 2011b: „Students mobility as a way of uniting cultures: A case study of an ERASMUS student”. (w) Global Encounters: Pedagogical Paradigms and Educational Practices. (red. B. C. Swaffield i I. Guske). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, str. 275-289.
 21. Hall, E. T. 1959. The Silent Language. New York: Doubleday & Company.
 22. Hall, E. T., Reed Hall, M. 1990. Understanding Cultural Differences: Keys to success in West Germany, France, and the United States. Yarmouth: Intercultural Press.
 23. Hofstede, G. 1980. Culture’s Consequences: International Difference in Work-related Values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 24. Hofstede, G. 1991. Cultures and Organizations: A Software of Mind. London: McGraw-Hill.
 25. Jaroszewska, A. 2007. Nauczanie języków obcych w nauczaniu wczesnoszkolnym. Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 26. Kramsch, C. 1993. Context and Culture. Oxford: Oxford University Press.
 27. Kusiak, M. 2013. Reading Comprehension in Polish and English. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Lázár, I. 2007: „Guidelines for the teaching of intercultural communicative competence (ICC)”. (w) Developing and Assessing Intercultural Communicative Competence. A Guide for Language Teachers and Teacher Educators. (red. I. Lázár, M. Huber-Kriegler, D. Lussier, G. S. Matei i C. Peck). Strasbourg: European Centre for Mod-ern Languages, str. 5-11.
 29. Liddicoat, A. J., L. Papademetre, A. Scarino i M. Kohler (red.). 2003. Report on Intercul-tural Language Learning. Canberra ACT: Commonwealth of Australia.
 30. MacDonald, M. 2000: „Strangers in a strange land: Fiction, culture, language”. (w) Target Culture – Target Language? (red. K. Seago i N. McBride). London: AFLS/CLIT, str. 137-155.
 31. Martinelli, S. i M. Taylor (red.). 2000. Intercultural Learning. T-KIT No. 4. Strasbourg: Council of Europe.
 32. Morris-Suzuki, T. 2005. The Past within Us. London: Verso.
 33. Munoz, C. C. i J. Luckmann. 2005. Transcultural Communication in Nursing. Wyd. 2. New York: Thomson/Delmar Learning.
 34. National Standards for Language Education: The 5C’s: Communication, Culture, Con-nections, Comparisons, Communities; Standards for Foreign Language Learn-ing in the 21st Century, 1999; Standards for Foreign Language Learning: Pre-paring for the 21st Century. 1996. [online: http://www.globalteachinglearning.com/standards/5cs.shtml; DW 15. 06.2015].
 35. Newton, J. 2012: „Teaching English for intercultural spoken communication: from CLT to iCLT”. (w) Innovation and Creativity in ELT Methodology. Education in Competi-tive and Globalizing World. (red. H. P. Widodo i A. Cirocki). New York: Nova Sci-ences Publishers, Inc., str. 29-42.
 36. Nishino, R. 2015. „Dialogues with shadows; Reflection of identity, history and travel”. Life Writing 12(1): 95-105 [DW 27. 01. 2015].
 37. Paprocka-Piotrowska, U. 2007: „Stereotypy w dialogu interkulturowym – wprowadzenie do warsztatu”. (w) Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. (red. M. Jodłowiec, A. Niżegorodcew). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 287-292.
 38. Paprocka-Piotrowska, U. 2013. „Konceptualizacja przestrzeni i czasowniki ruchu w języku polskim i francuskim jako obcym”. Neofilolog 40(1): 127-144.
 39. Pieklarz, M. 2006. Stereotype und Affektivität im interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 40. Podstawa Programowa, 2009. Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 41. Puppel, S. 2007: „Filologia dawniej i dziś: kilka uwag o klasycznej i nowożytnej metodzie filologicznej”. (w) For the Love of the Embedded Word – in Society, Culture and Education. (red. Z. Wąsik, A. Ciuk). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 7-17.
 42. Romanowski, P. 2011. Developing Cross-Cultural Communication Competence in For-eign Language Classes (on the example of English). Niepublikowana praca doktorska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 43. Róg, T. 2013. Intercultural Speakers and Study Abroad Programmes. The case of Eras-mus students. LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrücken.
 44. Sapir, E. 1921. Language. New York: Harcourt, Brace and World.
 45. Scrivener, J. 2011. Language Teaching. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
 46. Siek-Piskozub, T. 2012: „Use of simulations for the development of intercultural com-municative competence in EFL teacher education”. (w) International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges. Proceed-ings Book. Izmir: Izmir University: 2277-2288.
 47. Siek-Piskozub, T. 2013: „Using simulation to develop Intercultural Communication Competence in and EFL methodology seminar”. (w) Psycholinguistic and Socio-linguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Studies in Honor of Waldemar Marton. (red. K. Droździał-Szelest i M. Pawlak). Berlin – Heidelberg: Springer, str. 221-232.
 48. Siek-Piskozub, T. 2014: „Educating FL Teachers for the Role of Intercultural Mediators – Challenges and Options”. (w) Intercultural Issues in the Era of Globalization. Studi@Naukowe 27 pod redakcją naukową Sambora Gruczy. (red. P. Romanowski). Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, str. 191-199. [online: https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/home].
 49. Szczepaniak-Kozak, A. 2010: „Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego”. (w) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce językowej. (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, str. 125-137.
 50. The Hofstede Centre, Strategy – Culture – Change [online: http://geert-hofstede.com/ poland.html; DW 26.10.2015].
 51. Weaver, G. 2001. American Cultural Values [online: www.gmfus.org/doc/mmf/American%20Cultural%20Values.pdf; DW 21.01.2015].
 52. Werbińska, D. 2009. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 53. Whorf, B. L. 1956. Language Thought, and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf (red. J. B. Carroll). New York: Wiley.
 54. Wilczyńska, W. 2005: „Czego potrzeba do udanej komunikacji międzykulturowej?”. (w) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 55. Wygotski, L. S. 1989. Myślenie i mowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 56. Zawadzka, E. 2004. Nauczyciel języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.
 57. Netografia
 58. http://sheffield.typepad.com/articles/assessinginterculturalsensitivityinmissioncan didatesandpersonnel.pdf.