INTERKULTURELLE KOMPETENZ IN DER TRANSLATIONSDIDAKTIK VON DER THEORIE ZUR PRAXIS
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

culture
interculturality
intercultural competence
transla-tional intercultural competence
translation didactics

Jak cytować

Hinc, J. (2019). INTERKULTURELLE KOMPETENZ IN DER TRANSLATIONSDIDAKTIK VON DER THEORIE ZUR PRAXIS. Neofilolog, (52/2), 299–311. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.7

Abstrakt

The following article has two goals. The first is the presentation of theo-retical approaches to the translation of culture-specific content and expla-nation of some relevant terms, which include culture, interculturality, in-tercultural competence and translational cultural competence. The sec-ond is to discuss practical teaching problems and possible solutions that translational didactics must keep in mind in its research perspective. The practical considerations relate to the transfer of written texts and to the education of students who gain their first experiences in translational activity. With questions about the text, which trigger its analysis on the macro- and microstructural level, the students should be motivated to approach cul-tural content reflexively and to reflect it in the target language.
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.7
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Altmayer C. (2014), Kulturwissenschaft – eine neue Perspektive für die inter-nationale Germanistik? (w) „Vernum et Lingua“ Nr. 3/2014, str. 58-77.

Bolten J. (2007), Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Sömmerda.

Bührig K., Meyer B. (2015), La pratique multilingue, les régimes linguistiques et la culture traductionnelle dans des hôpitaux allemands, (w) „Langage et société“ nr 153, str. 75-90.

Chłopek Z. (2014), Przekład jako problem dydaktyczny z perspektywy psycholingwistycznej (w) „Języki Obce w szkole” 4/2014, str. 77-84.

Dolata-Zaród A. (2009), Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych (w) „Rocznik Przekładoznawczy” 5, str. 83-91.

Filipiak M. (1996), Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gerzymisch-Arbogast H. (1994), Übersetzungswissenschaftliches Propädeuti-kum. Tübingen-Basel: Francke.

Grucza F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: PWN.

Grucza S. (2010), Główne tezy antropocentrycznej teorii języków (w) „Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik” 2, str. 41-68.

Göhring H. (1998), Interkulturelle Kommunikation (w) Snell-Hornby M., Hönig H.G., Kußmaul P., Schmitt P.A. (Hrsg.), Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, str. 112-115.

Haviland W. A., Prins Harald E.L., Walrath D. (2005), Cultural Anthropology. The Human Challenge. Belmont: Wadsworth.

Hejwowski K. (2004), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: PWN.

Hinc J. (2016), Übersetzungstechniken in der Übersetzung von kulturspezifischen Inhalten – aus der Sicht der Translationsdidaktik (w) Mihułka K., Bąk P., Chojnacka-Gärtner J. (Hrsg.), Interkulturalität in Theorie und Pra-xis der Glottodidaktik und Translatorik. Rzeszów: Wydawnictwo Uni-wersytetu Rzeszowskiego, str. 105-115.

Kizik E. (2001), Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk: Officyna Ferberiana.

Małgorzewicz A. (2012), Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und translationsdidaktischer Sicht. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Małgorzewicz Anna (2014), Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej (w) „Lingwistyka Sto-sowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik” 11, str. 1-10.

Meyer S., Sprenger G. (2011), Der Blick der Kultur- und Sozialanthropologie Sehen als Körpertechnik zwischen Wahrnehmung und Deutung. (w) Meyer S., Owzar A. (Hrsg.), Disziplinen der Anthropologie. Münster: Waxmann, str. 203-227.

Mocarz M. (2003), Interkulturowość w przekładzie tekstów użytkowych (na materiale rosyjskich i niemieckich tłumaczeń przewodników po Polsce) (w) „Rocznik Przekładoznawczy” 2007/8, str. 161-169.

Mocarz-Kleindienst M. (2014), Kompetencja interkulturowa w dydaktyce prze-kładu (w) „Roczniki Humanistyczne” LXXII, str. 127-137.

Müller-Jacquier B. (1999), Interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachen-didaktik. Koblenz: Universität Koblenz-Landau.

Neuland E. (2013), Interkulturalität – immer noch eine Herausforderung für Linguistik und Deutsch als Fremdsprache (w) „Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten“ 2, str. 161-177.

Sieradzka M. (2016), Übersetzen als interkultureller Transfer (w) Mihułka K., Bąk P., Chojnacka-Gärtner J. (Hrsg.), Interkulturalität in Theorie und Pra-xis der Glottodidaktik und Translatorik. Rzeszów: Wydawnictwo Uni-wersytetu Rzeszowskiego, str. 89-104.

Tomaszkiewicz T. (2006), Przekład audiowizualny, Warszawa: PWN.

Widła H. (2016), Znajomość języków obcych a znajomość kultur (w) „Języki Obce w Szkole”, 1/2019, str. 86-91.

Wierlacher A. (2003), Interkulturalität (w) Wierlacher A., Bogner A. (Hrsg.), Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart: Weimer , str. 257-263.

Witte H. (1998), Die Rolle der Kulturkompetenz (w) Snell-Hornby M., Hönig H.G., Kußmaul P., Schmitt P. A. (Hrsg.), Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, str. 345-348.

Żmudzki J. (2013), Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropo-centrycznej (w) „Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Ange-wandte Linguistik” 8, str. 177-187.

Żmudzki J. (2003), Transferprozesse und -typen beim Vollzug des Konsekutiv-dolmetschens (w) Antos G./Wichter S. (Hrsg.), Transferwissenschaft. Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem. Berlin, New York, Wien, Zürich: Peter Lang, str. 251-264.

Żygulski K. (1972), Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa: P.A.X.

https://www.duden.de/rechtschreibung/poltern [DW 7.05.2019]

https://www.hochzeitsplaza.de/mustertexte/hochzeitsanzeigen [23.04.2019]