ŚWIADOMOŚĆ PRZEDMIOTOWA I EPISTEMOLOGICZNA NAUCZYCIELA – REFLEKSYJNEGO PRAKTYKA Z PERSPEKTYWY POLSKIEJ GLOTTODYDAKTYKI

Main Article Content

Beata Karpińska-Musiał
Izabela Orchowska

Abstrakt

The following article concerns the issue of educating foreign language teachers to be reflective practitioners in the Polish academic context. A starting point for our discussion is the assumption that the process of academic FL teacher education should be directed at developing the student teacher’s disciplinary and epistemological awareness. The first part of the article is devoted to the concept of glottodidactics as a research area in Poland and to the evaluation of the usefulness of theories from the field of pedeutology for the formulation of a progressive model of teacher education. Next, we define the concepts of disciplinary and epistemological awareness of FL teachers, and confront them with the notion of reflective practice (Schön, 1983) and the paradigm of reflexive modernity (Beck, Giddens and Lash, 2009). Finally, we propose a preliminary model for developing both types of awareness in tertiary education, based on specific transpositions of glottodidactic knowledge into the skills needed in the field.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańczerowski, J. 1980. „A proposal for a metalanguage of glottodidactics”. Glotttodidactica XIII: 5-21.
 2. Beck, U., A. Giddens i S. Lash. 2009. Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: PWN.
 3. Dakowska, M. 1987. „Czym jest a czym nie jest teoria glottodydaktyczna”. Przegląd glottodydaktyczny 8: 7-17.
 4. Dakowska, M. 2010. „W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki jako dziedziny akademickiej”. Neofilolog 34: 9-19.
 5. Dylak, S. 1995. Wizualizacja kształtowania nauczycieli. Poznań: Wyd. UAM.
 6. Fullan, M. 1993. „The complexity of the change process” (w:) Change Forces: Probing the Depth of Educational Reform. London: Falmer Press: 19-41. http://www.personal.psu.edu/wxh139/Fullan.htm DW 23.10.2013.
 7. Grucza, F. 1978. „Glottodydaktyka, jej zakres i problemy”. Przegląd Glottodydaktyczny 1: 29-43.
 8. Grucza, F. 1983. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: PWN.
 9. Karpińska-Musiał, B. 2009. „Treść, rola i pozycja wiedzy metajęzykoznawczej w kształceniu kompetencji międzykulturowej glottodydaktyków” (w:) Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania. (red. M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński i W. J. Maliszewski). Toruń: Adam Marszałek. 263-289.
 10. Komorowska, H. 1982. Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa: PWN.
 11. Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: WSiP.
 12. Kuhn. T., 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 13. Kwiatkowska, H. 1997. Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki. Warszawa: IBE.
 14. Lash, S. 2009. „Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota” (w:) Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności (red. U. Beck, A. Giddens i S. Lash). Warszawa: PWN: 145-221.
 15. Michońska-Stadnik, A. 2013. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Myczko, K. 2004. „Kognitywna teoria uczenia się i rozwijanie autonomii ucznia w dydaktyce języków obcych” (w:) Autonomia w nauce języka obcego (red. M. Pawlak). Poznań – Kalisz: Wydawnictwo UAM: 19-30.
 17. Niżegorodcew, A. 2009. „Dwie tradycje badawcze w językoznawstwie stosowanym dotyczącym języka drugiego”. Neofilolog 34: 7-16.
 18. Orchowska, I. 2008. La formation interculturelle des futurs enseignants de FLE dans le contexte universitaire polonais. Kraków: Flair.
 19. Orchowska, I. 2013a. „O rozbieżnościach konceptualnych w definiowaniu zakresu obszaru badawczego wewnątrz wspólnoty naukowej polskich glottodydaktyków” (w:) Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom 26: Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych (red. P. Nowakowski, K. Stroński i M. Szczyszek). Poznań: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: 61-77.
 20. Orchowska, I. 2013b. ,,De la communication spécialisée à l’intérieur de la communauté glottodidactique polonaise. Conceptualisation de l’objet de la discipline et de son interdisciplinarité” (w:) From Classroom to Workplace: Advances in Applied Linguistics (red. E. Wąsikiewicz-Firley i H. Lankiewicz). Piła: PWSZ w Pile: 189-206.
 21. Pfeiffer, M. 1977. „Toward a theory of glottodidactics: Some methodological remarks”. Kwartalnik Neofilologiczny 24: 361-367.
 22. Polak, K. 1999. Indywidualne teorie nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 23. Reuter, Y. 2007. „La conscience disciplinaire. Présentation d’un concept”. Education et didactique, vol. 1 (2): 55-71.
 24. Schön, D. 1983. The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. London: Temple Smith.
 25. Stalmaszczyk, P. 2008. „Językoznawcze i dydaktyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej” (w:) Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka (red. J. Florczak i M. Gajos). Warszawa: Wydawnictwo Piktor: 13-12.
 26. Strykowski, W. 2005. „Kompetencje współczesnego nauczyciela”. Neodidagmata 27/28:15-28.
 27. Wilczyńska, W. 2010. „Obszary badawcze glottodydaktyki”. Neofilolog 34: 21-35.
 28. Wilczyńska, W. i A. Michońska-Stadnik. 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon/Flair.
 29. Wysocka, M. 2003. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 30. Zawadzka, E. 2004a. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.
 31. Zawadzka, E. 2004b. „Integracja w nauczaniu języków obcych – zarys problematyki”. Neofilolog 24: 6-13.