LA TRIANGULACIÓN MÚLTIPLE EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CON EJEMPLOS DE INVESTIGACIÓN PROPIA
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

triangulacja
badanie wdziałaniu
badania jakościowe
CLIL
kompetencja dyskursywna
hiszpański jako język obcy
autonomia ucznia
porównania interkulturowe

Jak cytować

Majewska, R. . (2020). LA TRIANGULACIÓN MÚLTIPLE EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CON EJEMPLOS DE INVESTIGACIÓN PROPIA. Neofilolog, (54/2), 223–243. https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.3

Abstrakt

The aim of the article is to reflect upon the possibilities offered by triangulation in qualitative research, with particular emphasis placed on action research. Various types of triangulation have been presented, including the most recommended multiple triangulation. A variety of advantages and functions of triangulation have been shown, first and foremost the ones which refer to dynamic, systemic and multicausal phenomena. All the theoretical considerations have been illustrated by the author’s own research conducted in Poland, in one of the bilingual sections with Spanish language in the secondary school. The research concerned the development of students’ discursive competence within the genre of an intercultural comparison, and its conditioning. The research used multiple triangulation: of data sources, of researchers, of methods and of data analysis, as well as temporal and special triangulation. The investigation is finished with conclusions of methodological nature.

https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.3
PDF (Français (France))

Bibliografia

Aguilar S., Barroso J. (2015), La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. (En) “Píxel-Bit. Revista de Medios y Comunicación”, no 47, pp. 73-88.

Aleksandrzak M., (2004), Metodologia action research w badaniach nad autonomią ucznia.

(En) Pawlak M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego. Poznań-Kalisz: Wydział

Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu. pp. 111-124.

Alonso Belmonte I. (2016), La subcompetencia discursiva. (En) “Vademécum para la

Formación de Profesores” Sánchez Lobato, J., Santos Gargallo, I., Alcobendas (Madrid): SGEL pp. 553-572.

Alzás García T., Casa García L. M., Luengo González R., Torres Carvalho J. L., Verissimo Catarreira S. (2016). Revisión metodológica de la triangulación como estrategia de investigación. (En) “Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales” volumen 3, pp. 639-648.

Arias Valencia M.M., (2000), La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. (En) “Investigación y Educación en Enfermería”, vol. XVIII, no 1, pp. 13-26.

Bartczak E., Lis Z., Marciniak I., Pawlak M., (2005). Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warszawa: CODN.

Burns A., (1999), Collaborative Action Research for English Language Teachers. Cambridge: CUP.

Celce-Murcia, M., (2007). Rethinking the Role of Comminicative Competence in Language Teaching. (En) Alcón Soler, E., Safont Jordá, M.P. (reds.)., Intercultural Language Use and Language Learning. Springer Science nad Business Media B.V. Sin indicar el lugar de la edición. pp.41-57.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.). (2009). Metody badań jakościowych. Volumen 1. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.

Dörnyei Z. (2009). The Psychology of SLA. Oxford: Oxford University Press.

Flick U., (2007), Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

Hornowska E., Brzezińska A.I., Kaliszewska-Czeremska K., Appelt K., Rawecka J., Bujacz A. (2012), Paradoksalny efekt triangulacji? (En) "Edukacja”, no 4(120), pp.72-83.

Kemmis, S., McTaggart R., (2009), Uczestniczące badania interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna. (En) Denzin N.K., Lincoln Y.S. (reds.), Metody badań jakościowych. Tom 1 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. pp. 775-832.

Konarzewski K., (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krasowicz G., Kurzyp-Bojarska A., (1990). Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK). Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Larsen-Freeman, D., Cameron, L., (2008), Complex Systems and Apllied Linguistics. Oxford: OUP.

Majewska R., Tatoj C., (2009), Sprawozdanie z badań jakościowych prowadzonych w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w polskich gimnazjach i liceach. (En) Neofilolog no 33, 227-238.

Majewska R., (2013), Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Dydaktyka zadaniowa a rozwój osobistej kompetencji komunikacyjnej w warunkach półautonomii. Tesis doctoral no publicada, vols. 1 y 2. Poznań: Universidad Adam Mickiewicz.

Majewska R., (2016), Integrujące zasady dydaktyczne w systemie CLIL. (En) Jaroszewska A., Karpeta-Peć B., Smuk M., Sobańska J., Sujecka-Zając J. (reds.). Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego - między teorią a praktyką nauczania.

Palka S. (2006), Metodologia.Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiczne „Żak”.

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska M., Ciechowska M., Pieróg K., Gołąb S. (2018), Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Tatoj C., Majewska R., Spychała M., Zając M., Piech E., (2008), Raport ewaluacyjny. Sekcje dwujęzyczne z językiem hiszpańskim w Polsce. Warszawa: CODN.

Urbaniak-Zając D. (2018), O łączeniu badań ilościowych i jakościowych – oczekiwania i wątpliwości. (En) "Przegląd Badań Edukacyjnych”, no 26, pp. 121-138.

Vygotsky, L. S., (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: PWN.

Wilczyńska W., (1999), Uczyć się czy być nauczanym? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilczyńska W. (2002), Podmiotowość i autonomia jako wyznaczniki osobistej kompetencji komunikacyjnej. (En) Wilczyńska W. (red.), Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 51-68.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.

Wiśniewska D. (2009), Badanie w działaniu jako metoda badawcza w dydaktyce języków obcych. (En) "Neofilolog” no 32, pp. 115-126.

Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., (1998). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.