STUDIUM PRZYPADKU W BADANIACH GLOTTODYDAKTYCZNYCH
PDF

Słowa kluczowe

nauczanie języka
metodologia badań
studium przypadku

Jak cytować

Jaroszewska, A. (2020). STUDIUM PRZYPADKU W BADANIACH GLOTTODYDAKTYCZNYCH. Neofilolog, (54/2), 245–268. https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.4

Abstrakt

The presented article is an attempt at providing a systematic outline of the basic information on the case study in the context of using in the language teaching studies. Surely, it is not discovering any new knowledge. It is rather a discussion of some obvious issues which especially young researchers frequently remain unconscious of. Simultaneously, it is aimed at provoking thinking on the topic, followed by popularising this highly interesting and valuable method as it enables to study any human activity, both the mental one and the one related to social relations, on many planes. Obviously, provided specific conditions are met.

https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.4
PDF

Bibliografia

Bassey M. (1999), Case study research in educational settings. Buckingham Philadelphia: Open University Press.

Bogdan R.C., Biklen S.K. (2003), Qualitative Research of Education: An Introductive to Theories and Methods. Boston: Allyn and Bacon.

Dondajewska A. (2016), Studia przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w świetle rygoru metodologicznego. „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 70, s. 39-50.

Duff P.A. (2008), Case study research in applied linguistics. NY: Erlbaum/Taylor & Francis.

Duff P.A. (2014), Case Study Research on Language Learning and Use. „Annual Review of Applied Linguistics”, nr 34, s. 233-255.

Gajdzica Z. (2016), Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 13, s. 49-66.

Gajewska E., Sowa M. (2014), LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Wydawnictwo WERSET.

Gębal P.E. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gębal P.E. (2019), Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grucza F. (1978), Glottodydaktyka, jej zakres i problemy. „Przegląd Glottodydaktyczny”, nr 1, s. 29-44.

Guziuk M. (2004), Metody badań pedagogicznych, (w:) Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. t. III. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 217-226.

Jaroszewska A. (2014a), O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 52-66 Online: http://www.jows.pl/sites/default/files/wydania/JOwS_4_2014.pdf [DW 27.05.2020].

Jaroszewska A. (2014b), Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Online: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=590&from=latest [DW 27.05.2020].

Jaroszewska A. (2017), Idea przyjaznego środowiska kształcenia na tle reformy polskiego systemu edukacji obcojęzycznej. „Studia Niemcoznawcze”, tom LIX, s. 569-581.

Jendrych E., Wiśniewska H. (2009), Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English. „Lingwistyka Stosowana. Przegląd”, t. 1, s. 127-140.

Karpińska-Szaj K. (2010), Dialog w metodzie indywidualnych przypadków. „Neofilolog”, nr 34, s. 81-90.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kuc B.R. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą. Warszawa: Wydawnictwo PTM.

Łobocki M. (2006), Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Matejun M. (2011), Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10, s. 93-102.

Merriam S.B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San Francisco: Jossey-Bass.

Mizerek H. (2017), Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. „Przegląd Pedagogiczny” nr 1, s. 9-22.

Polak K. (2007), Kultura szkoły: od relacji społecznych do języka uczniowskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818).

Simons H. (2009). Case Study Research in Practice. London and New York: Sage Publications Inc.

Stake R.E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage Publications.

Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku, (w:) Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 623-654.

Strawiński Z. (2011), Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej. „Zagadnienia naukoznawstwa”, nr 3 (189), s. 323-335.

Vissak T. (2010), Recommendations for Using the Case Study Method in International Business Research. „The Qualitative Report”, nr 15 (2), s. 370-388.

Wilczyńska W. (2010), Obszary badawcze glottodydaktyki. „Neofilolog”, nr 34, s. 21-35.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AVALON.

Woźniewicz W. (1987), Kierowanie procesem glottodydaktycznym. Warszawa: PWN.

Yin R.K. (1994), Case study research: Design and methods. Beverly Hills: Sage Publications.

Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przykłady glottodydaktycznych studiów przypadków

Caldas S., Caron-Caldas S. (2000), The influence of family, school, and community on bilingual preference: Results from a Louisiana/Quebec case study. „Journal of Applied Psycholinguistics”, nr 21(3), s. 365-381.

Górczyńska E., Górska-Poręcka B. (2005), Nauczanie języków obcych przez Internet. Studium projektu, (w:) Mackiewicz M. (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa, s. 357-364.

Han H. (2009), Institutionalized inclusion: A case study on support for immigrants in English learning. „TESOL Quarterly”, nr 43, s. 643-668.

Harklau L. (2008), Developing qualitative longitudinal case studies of advanced language learners, (w:) Ortega L., Byrnes H. (red.), The longitudinal study of advanced language capacities. New York: Routledge, s. 23-35.

Januszewska E., Markowska-Manista U. (2017), Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jaroszewska A. (2012), W poszukiwaniu źródeł aktywności seniorów. Studium przypadku z pogranicza glottodydaktyki i geragogiki, „Orbis Linguarum”, vol. 38, s. 571-595.

Jaroszewska A. (2013), Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jaworska M. (2009), Stopień autonomii uczących się a wpływ Europejskiego portfolio językowego na rozwój ich umiejętności autoewaluacji i postrzeganie przez nich pracy z tym narzędziem – studium indywidualnych przypadków, (w:) Pawlak M., Derenowski M., Wolski B. (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, s. 171-179.

Jaworska M. (2016), Indywidualny styl uczenia się a preferowane strategie – studium przypadku ucznia dyslektycznego. „Neofilolog”, nr 47/2, s. 231-242.

Jaworska M. (2018), Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kinginger C. (2008), Language learning in study abroad: Case studies of Americans in France. „The Modern Language Journal”, nr 92, s. 1-124.

Kmiecik D., Siemdaj J. (2017), Dziecko obcojęzyczne w klasie szkolnej: studium przypadku, (w:) Duda A.K, Łukasik J.M. (red.), Polsko-rosyjskie kolaże: edukacja, społeczeństwo, kultura. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 73-90.

Košťálová-Perschke K. (2012), Mowa dwujęzycznej Julki − studium przypadku. Grin Verlag.

Kowalcze K. (2009), Bilingwizm w sytuacji komunikacyjnej wyrażania emocji. Studium przypadków dwujęzyczności polsko-włoskiej, (w:) Miodunka W.T. (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej. Kraków: Wydawnictwo Universitas, s. 49-84.

Kuros-Kowalska K. (2015), Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym: studium przypadku, (w:) Guzy A., Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M. (red.), Szkoła bez barier: o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Katowice: Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, s. 125-136.

Kyrc B. (2018), Dziecko dwujęzyczne jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Słownik dziecka dwujęzycznego – studium przypadku. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (22), s. 51-67.

Lardiere D. (2007), Ultimate attainment in second language acquisition: A case study. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Levchuk P. (2015). Polska szkoła a cudzoziemcy. Studium przypadku dziecka z Ukrainy, (w:) Roter-Bourkane A., Kwiatkowska A. (red.), Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego. Poznań: TetraStudio Agencja Interaktywna, s. 61-70.

Online: http://schoolpl.amu.edu.pl/upload/articles/galeria/ebooki/Horyzonty_nauczania.pdf [DW 27.05.2020].

Mikulska A. (2016), Rola środowiska pozaszkolnego w procesie akwizycji języka… polskiego przez dziecko cudzoziemskie – studium przypadku. „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis”, t. 7, nr 223, s. 126-137.

Miodunka W., Dębski R. (red.) (2016), Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Schmidt R., Frota S. (1986), Developing basic conversational ability in a second language: A case study of an adult learner of Portuguese, (w:) Day R. (red.), Talking to learn: Conversation in second language acquisition. Rowley, MA: Newbury House, s. 237326.

Stasiak S. (2019), Nienaturalna dwujęzyczność rodzinna. Studium przypadku chłopca ze spektrum autyzmu. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 43−47.

Tsui M., Amy B.M. (2003), Understanding expertise in teaching: case studies of second language teachers. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Wąsikiewicz-Firlej E. (2016), Język i tożsamość w rodzinie transnarodowej: studium przypadku. „Neofilolog”, nr 47/2, s. 153-169.