Wprowadzenie
PDF

Jak cytować

Aleksandrzak, M., Górecka, J. ., & Chudak, S. (2020). Wprowadzenie. Neofilolog, (55/1), 5–9. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.1
https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.1
PDF

Bibliografia

Andrzejewska E. (red.) (2015a), Neofilolog, nr 44/2.

Andrzejewska E. (red.) (2015b), Neofilolog, nr 45/2.

Czura A. (red.) (2014), Neofilolog, nr 43/1.

Dakowska M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gębal P.E. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Jaworska M. (2018a), Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jaworska M. (red.) (2018b), Neofilolog, nr 51/1.

Jaworska M., Makowska M. (red.) (2018), Neofilolog, nr 50/1.

Jaworska M., Targońska J. (red.) (2018), Neofilolog, nr 50/2.

Karpińska-Musiał B. (2015), Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Karpińska-Szaj K. (2015), Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: językowe narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej. „Neofilolog”, nr 45/2, s. 187-201.

Kiliańska-Przybyło G. (2009), Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku. „Neofilolog”, nr 33, s. 65-75.

Krotz F. (2007), Mediatisierung: Fallstudien zum Wandel von Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lankiewicz H. (2015), Teacher language awareness in the ecological perspective. A collaborative inquiry based on languaging. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Newby D. i in. (2007), Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków.Warszawa: CODN.

Stańczyk J. (red.) (2013), Neofilolog, nr 40/2.

Szymankiewicz K. (2017), Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej. Refleksja – uczenie się – rozwój. Warszawa/Lublin: Instytut Romanistyki UW/Wydawnictwo Werset.

Wawrzyniak-Śliwińska M. (red.) (2015), Neofilolog, nr 45/1.

Werbińska D. (2017a), The Formation of Language Teacher Professional Identity. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Werbińska D. (red.) (2017b), Neofilolog, nr 48/2.