INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI)
PDF

Słowa kluczowe

kształcenie nauczycieli języków obcych
glottodydaktyka
pedeutologia
interdyscyplinarność

Jak cytować

Peć, B. (2020). INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI). Neofilolog, (55/1), 27–49. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.3

Abstrakt

The purpose of this paper is to present the interdisciplinary nature of foreign language teacher education both from a theoretical and empirical perspective - including findings from a research study which was conducted at the Institute of German Studies at the University of Warsaw. The article shows the diversity of approaches to teacher education and defines glottodidactics as the basic disciplines of foreign language teacher education, exposing the influence of these disciplines on each other. The article presents a sample interdisciplinary teacher training program and, based on the results of the author’s own research, the opinions of students on this subject.

https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.3
PDF

Bibliografia

Andrzejewska E. (red.) (2015), Kształcenie nauczycieli języków obcych. "Neofilolog", nr 44/2.

Arends R. I. (1994), Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Arn Ch. (2017), Agile Hochschuldidaktik. Weinheim, Basel: Beltz Juventa Verlag.

Ballard B., Clancy J. (1991): Assessment by Misconception: Cultural Influences and Intellectual traditions, (w:) Hamp-Lyons L. (red.), Assessing Second Language Writing in Academic Contexts. Westport: Ablex Publishing.

Bausch K.-R., Christ H., H.-J. Krumm (1995), Das Lehren und Lernen von fremden Sprachen: Wissenschaftskonzepte im internationalen Vergleich, (w:) Bausch K.-R. i in. (red.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Basel: Francke Verlag, s. 13-23.

Biechele B. (2010), Kognitionswissenschaft, (w:) Barkowski H., Krumm H.-J. (red.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke Verlag, s. 154.

Caspari D., Clippel F., Legutke K., Schramm K. (red.) (2016), Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

Cichoń M. I in. (red.) (2014), Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki obce. Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej.

Chałas K., Maj A. (red.) (2016), Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Ehlich K. (2010a): Bezugswissenschaft, (w:) Barkowski H., Krumm H.-J. (red.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke Verlag, s. 28-29.

Ehlich, K. (2010b), Linguistik, (w:) Barkowski H., Krumm H.-J. (red.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke Verlag, s. 200-201.

Frieberthäuser B., Langer A., Prengel A. (2013), Perspektiven qualitativer Forschung in der Erziehungswissenschaft - eine Einführung, (w:) Frieberthäuser B., Langer A., Prengel A. (red.), Handbuch. Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim, Basel: Beltz Juventa Verlag, s. 17-39.

Grucza F., Schwenk H.-J. (2010), Glottodidaktik, (w:) Barkowski H., Krumm H.-J. (red.), Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, s. 105.

Haß F. (2013), Die Bezugsdisziplinen der Fremdsprachendidaktik, (w:) Hallet W., Königs F. G. (red.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Seelze-Velber: Klett/ Kallmeyer, s. 22-27.

Heimlich U. (2016), Pädagogik bei Lernschwierigkeiten. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Hofer S. (2010), Lehrerausbildung, (w:) Barkowski H., Krumm H.-J. (red.), Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. A. Tübingen, Basel: Francke Verlag, s. 185-186.

Horstmann G., Dreisbach G. (2017): Allgemeine Psychologie 2 kompakt. Weinheim, Basel: Psychologie Verlagsunion in der Verlagsgruppe Beltz.

Jaroszewska A. (2014), O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków. „Języki Obce w Szkole“, nr 4, s. 52-66.

Karpeta-Peć B. (2018), Afekt vs. efekt – otwarte formy pracy z perspektywy glottodydaktycznej. „Roczniki Humanistyczne“, nr 10, s. 25-42.

Knorr P., Schramm, K. (2016), Triangulation, (w:) Caspari D., Clippel F., Legutke K., Schramm K. (red.), Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, s. 90-97.

Kuźma J. (2009), Projekcja optymalnego systemu pedagogicznego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Weryfikacja prognozy, (w:) Szempruch J., Blachnik-Gęsiarz M. (red.), Adaptacja zawodowa nauczyciela. Częstochowa: Wydawnictwo Szkoły Lingwistycznej, s. 209-228.

Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.) (2003), Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lehner M. (2009), Allgemeine Didaktik. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Macke G., Hanke U., Viehmann-Schweizer P., Raether W. (2016), Kompetenzorientierte Hochschuldidaktik. Lehren - vortragen - prüfen - beraten. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Malinowska J. (2008), Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza - biograficzny wymiar ich u/formowania. Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT.

Marciniak I. (2014), Rola refleksji w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela języka obcego. „Neofilolog”, nr 43/1, s. 39-53.

Matyjas B., Ratajek, Z., Trafiałek, E. (1997), Orientacje i kierunki w pedagogice współczesnej (zarys problematyki). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Mayrberger K. (2019), Partizipative Mediendidaktik. Gestaltung der (Hochschul-)Bildung unter den Bedingungen der Digitalisierung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa Verlag.

Mizerek H. (1999), Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem i ponowoczesnością. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Paris S. G., Ayres L. R. (1997), Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (red.) (2009), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań-Kalisz: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Pfeiffer W. (2004), Interkulturowa glottopedagogika - nowa dyscyplina naukowa? Uwagi do dyskusji, (w:) Badstübner-Kizik C., Rozalowska-Żądło R., Uniszewska A. (red.): Sprachen Lehren. Sprachen lernen. Nauczanie i uczenie się języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71-84.

Rost-Roth M. (2010), Kommunikationswissenschaft, (in:) Barkowski H., Krumm H.-J. (red.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen, Basel: Francke Verlag, s. 157.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. 2019, poz. 1450.

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenie przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. 2012, poz. 131.

Röbken H., Wetzel K. (2016), Qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Ruthemann U. (2002), Psychologische Vorbereitung zukünftiger Lehrpersonen. „Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung“, nr 20, s. 319-328.

Salewski Ch., Renner B. (2009), Differentielle und Persönlichkeitspsychologie. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Schneider W., Lindenberger, U. (red.) (2012), Entwicklungspsychologie. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Schramm K. (2016), Empirische Forschung, (w:) Caspari D., Clippel F., Legutke K., Schramm K. (red.), Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, s. 49-58.

Skowronek B. (2013), Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Skowronek B. (2014), Glottodidaktik und ihre Entwicklung. „Glottodidactica“, nr XLI/1, s. 21-33.

Spering M., Schmidt T. (2017), Allgemeine Psychologie 1 kompakt. Weinheim, Basel: Psychologie Verlagsunion in der Verlagsgruppe Beltz.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Kraków: Wydawnictwo AVALON.

Woolfolk A. (2014), Pädagogische Psychologie. Hallbergmoos: Pearson Deutschland.

Wysocka M. (2003), Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawadzka-Bartnik E. (2010), Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie. Kraków: Impuls.

Zawadzka-Bartnik E. (2014), Refleksje o sukcesie z glottodydaktyką w tle, (w:) Karpeta-Peć B., Kucharczyk R., Smuk M., Torenc M. (red.), Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11-25.