WYZNACZNIKI PROFESJONALIZMU NAUCZYCIELA – DYSKUSJA GLOTTODYDAKTYCZNA A POLITYKA I PRAKTYKA OŚWIATOWA
PDF

Słowa kluczowe

profesjonalizm nauczyciela
kompetencja profesjonalna
glottodydaktyka
polityka i praktyka oświatowa

Jak cytować

Jaworska, M. (2020). WYZNACZNIKI PROFESJONALIZMU NAUCZYCIELA – DYSKUSJA GLOTTODYDAKTYCZNA A POLITYKA I PRAKTYKA OŚWIATOWA. Neofilolog, (55/1), 51–73. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.4

Abstrakt

The professionalism of a teacher is their competence, expertise, “knowledge of the craft”, but also the ability to meet high cognitive, operational and ethical standards. On the one hand, this is rooted in social and cultural expectations, related to the educational needs of society, but on the other it has a personality dimension, connected with the teacher’s individuality, which is evidenced in the specific relations they have with students.

This article aims to analyse the determinants of the professionalism of the contemporary foreign language teacher found in recent glottodidactic discussion and compare these to the current educational policy and practice. It will present both theoretical approaches and the selected results of studies and reports on this topic.

https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.4
PDF

Bibliografia

Dolata R., Sitek M. (red.) (2015), Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Elliott J. (1991), A Model of Professionalism and its Implications for Teacher Education. „British Educational Research Journal”, nr 17, s. 309-318.

Fish D. (1996), Kształcenie poprzez praktykę. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Hoyle E. (1974), Professionality, professionalism and the Control of Teaching. „Educational Review”, nr 3, s. 13-19.

Jaroszewska A. (2009), Analiza kompetencji nauczycieli języków obcych w kontekście nauczania w różnych grupach wiekowych, (w:) Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, s. 83-93.

Jazukiewicz I. (2017), Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela. „Problemy Profesjologii”, nr 2/2017, s. 57-68.

Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki. Warszawa: IBE.

Kwiatkowska H. (2012), Teoriopoznawcze implikacje związku teorii z praktyką w kształceniu akademickim nauczycieli, (w:) Urlińska M.M., Uniewska A., Horowski J. (red.), Po życie sięgać nowe… Teoria a praktyka edukacyjna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 474-489.

MEN (2002), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. z 2003 r. poz. 69.

MEN (2012), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. z 2012 r., poz. 977.

MEN (2017a), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz.U. z 2017 r. poz. 1575.

MEN (2017b), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (…). Dz.U. z 2017 r. poz. 356.

MEN (2017c), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Dz.U. z 2019 r., poz. 1611.

MEN (2017d), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dz.U. z 2017 r. poz. 1658.

MEN (2017e), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U. z 2017 r., poz. 1578.

MEN (2017f), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. z 2017 r., poz. 1646.

MEN (2017g), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Dz.U. z 2017 r. poz. 1616.

MEN (2017h), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 2017 r., poz. 1591.

MEN (2018), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U. z 2018 r., poz. 1055.

MEN (2019), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Dz.U. z 2019 r., poz. 1045.

MNiSW (2012), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz.U. z 2012 r. poz. 131.

MNiSW (2019), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz.U. z 2019 r., poz. 1450.

NIK (2017), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przygotowaniu-do-zawodu-nauczyciela.html

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. Urz. UE, L 2016/119/1.

Schön D. A. (1983), The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic books.

Szymankiewicz K. (2017), Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej. Refleksja – uczenie się – Rozwój. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Werset.

Tripp D. (1996), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa: WSiP.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.

Wilczyńska W. (2009), Nauczyciel języka obcego jako badacz, (w:) Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, s. 493-508.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dz. Urz. UE, 2006/962/WE.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dz. Urz. UE, 2018/C 189/01.

Zawadzka E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zawadzka-Bartnik E. (2015), Czego powinniśmy uczyć, a czego uczymy – rozważania o edukacyjnych złudzeniach. „Neofilolog”, nr 44/2, s. 139-153.

NETOGRAFIA

http://splisikierz.szkolnastrona.pl/download/Plan-nadzoru%202018-2019%20-%20Kopia.pdf [DW 12.11.2019].

http://womkat.edu.pl/resources/upload/1zmianywoswiacie/PLAN_NADZ_PED_18_19_SP.doc [DW 12.11.2019].

http://www.plociczno.pl/prawo/proced/proced_podst_pr.pdf [DW 12.11.2019].

https://cloud5.edupage.org/cloud/PN_2019-2020-skonwertowany.pdf?z%3ATqF%2BtpbfExFjtVcCAXPkeBlFuwPQnHtPhws2MA67NvFAB1qwEvSGGA6iWNdCEYj5 [DW 12.11.2019].

https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna/ [DW 02.11.2019].

https://oferta.cen.gda.pl/adresat/n-le-jez-obcych/?post_types=oferta [DW 02.11.2019].

https://seo2.npseo.pl/ [DW 12.11.2019].

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Siedlce [DW 02.11.2019].

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Warszawa [DW 02.11.2019].

https://wmodn.olsztyn.pl/oferta-edukacyjna/ [DW 02.11.2019].

https://wspomaganiepedagogiczne.pl [DW 02.11.2019].

https://www.odnpoznan.pl/index.php?id_parent=13&l=pl&adv=yes&module=search&submit=Wyszukaj [DW 02.11.2019].