KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
nauczyciele
kompetencje cyfrowe
germanistyka
studenci germanistyki

Jak cytować

Maziarz, M. . (2020). KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO . Neofilolog, (55/1), 107–123. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.7

Abstrakt

This article and the study it describes present the results of research on the general level of digital competence of students in the teaching specialization in the context of preparation for the teacher profession and the Council of the European Union recommendation of 22 May 2018 on key competencies for lifelong learning. The results of the research are compared with publicly available reports on the digital competencies of Poles and with the European Media Literacy Standard for Youth Workers (EMELS).

https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.7
PDF

Bibliografia

Białek M. (2017), Zadania i role nauczycieli języków obcych w świetle potrzeb edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej. „Neofilolog”, nr 48/2, s. 233-252.

Europejski Standard Edukacji Medialnej dla osób pracujących z młodzieżą (EMELS) (2018). Online: https://emels.eu/pl/ [DW 26.08.2019].

Gajek E. (2013), Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego. „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”, nr 4, s. 27-33. Online: https://www.researchgate.net/publication/270565377_Technologie_mobilne_w_edukacji_jezykowej_-_na_przykladzie_jezyka_angielskiego [DW: 29.03.2019].

Gajek E., Michońska-Stadnik A. (2017), Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS UW.

Głomb K., Gajderowicz T., Jakubowski M., Krawczyk A., Kulisiewicz T., Nowakowski Z., Złotnicki A.. (2019), Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji, studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030. Online: https://www.digitalpoland.org/assets/publications/kompetencje-przyszlosci-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji/kompetencje-przyszlosci-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji-raport.pdf [DW 25.08.2019].

Igielska B. (2020), Niskie zarobki i chaos prawny zniechęcają młodych do pracy w szkole, Online: https://www.prawo.pl/oswiata/zastepowalnosc-kadr-w-szkolach,497871.html [DW: 26.07.2020].

Jasiewicz J. i in. (2015), Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Maziarz M. (2018), Smartfon na lekcji języka niemieckiego. „Orbis Linguarum”, nr 52, s. 117-129.

Mikowska M., Skalna A., Siwiński K. (2018), Polska.Jest.Mobi 2018. Online: https://www.pzpm.org.pl/ [DW 26.07.2020].

Górecka-O’Connor D., Komorowski T., Korzeniowska E., Krywoszejew B., Pacewicz A., Ptaszek G. (2019), Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC). Warszawa. Online: https://fina.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/memic_publikacja.pdf [DW 26.08.2019].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Wegner M., Gumiński M., Huet M., Jacykowska M., Kwiatkowska M., Mordan P., Orczykowska M. (2018). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html [DW: 22.08.2019 r.].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN [DW: 22.08.2019].

Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN [DW: 22.08.2019].

Zarządzenie Nr 139/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia adresów poczty elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim. Online: http://www.zgf.uni.wroc.pl/ogloszenia/tablica-przepisy/108/139-2014.pdf [DW: 26.07.2020].