INTERNETOWA PLATFORMA DO NAUKI JĘZYKÓW DUOLINGO – OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
PDF

Słowa kluczowe

internetowe platformy do nauki języków
Duolingo
samoocena
angielski jako język nauczania
grywalizacja

Jak cytować

Aleksandrowska, O. ., & Stanulewicz, D. (2020). INTERNETOWA PLATFORMA DO NAUKI JĘZYKÓW DUOLINGO – OPINIE UŻYTKOWNIKÓW. Neofilolog, (55/1), 125–144. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.8

Abstrakt

A recent increase in the introduction and integration of information and communication technologies in education has prompted researchers to investigate the functioning and effectiveness of various digital tools. In the first part of the article, the authors present the benefits of using online platforms in language learning, with special focus on Duolingo. The second part describes the major assumptions, course design and language tasks offered by the platform. The final part concentrates on the results of a small-scale study in the form of interviews, conducted with 32 Duolingo users. 

https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.8
PDF

Bibliografia

Aleksandrowska O., Stanulewicz D. (2019), O korzystaniu z internetowych platform do nauki języków (na przykładzie Duolingo), (w:) Grabowska M., Hinc J., Jarosz A., Mampe J. (red.), Translatoryka i glottodydaktyka – od badań do praktyki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 119–135.

Borecka V. (2016), Rola języka ojczystego w nauczaniu języków obcych – założenia teoretyczne oraz propozycje rozwiązań metodycznych, (w:) Awramiuk E., Karolczuk M. (red.), Z problematyki kształcenia językowego, tom VI, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 149–170.

de Castro A. P., da Hora Macedo S., Pinto Bastos H. P. (2016), DUOLINGO: An experience in English teaching. „Journal of Educational & Instructional Studies in the World, nr 6(4), s. 59-63. Online: https://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/07.ana_paula_de_castro.pdf/ [DW 02.02.2020].

Forgiel I. (2019), Jak uczyć jednego języka obcego z wykorzystaniem drugiego. „Języki Obce w Szkole”, nr 5, s. 14–17.

Komorowska H. (2002), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Krajka J. (2007), English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Krajka J. (2012), The Language Teacher in the Digital Age – Towards a Systematic Approach to Digital Teacher Development. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Krashen S. (2014), Does Duolingo “trump” university-level language learning, (w:) International Journal of Foreign Language Teaching 9(1), s. 13–15. Online: https://www.sdkrashen.com/content/articles/krashen-does-duolingo-trump.pdf/ [DW 22.01.2020].

Kucharczyk R. (2018), Nauczanie języków obcych a dydak¬tyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego). Lublin: Wydawnictwo Werset.

Maciaszczyk S. (2019), The Design and Implementation of Blended Language Courses in Tertiary Education. Berlin: Peter Lang.

Marczak M., Krajka J. (red.) (2016), CALL for Openness. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Markiewicz W. (2008), E-learning jako narzędzie rozwijania autonomii ucznia, (w:) Pawlak M. (red.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy? Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie, s. 335–343.

Mulya A., Refnaldi R. (2016), Using school.duolingo.com as an alternative e-learning at senior high school for teaching and learning English online. „Journal of English Language Teaching”, nr 5(1). Series D, s. 287–295. Online: https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jelt/article/view/7315/5746 [DW 09.01.2020].

Munday P. (2015), The case for using DUOLINGO as part of the language classroom experience. „RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia”, nr 19, s. 83–101. Online: https://www.researchgate.net/publication/284517271_The_case_for_using_DUOLINGO_as_part_of_the_language_classroom_experience [DW 09.01.2020].

Orłowska N. (2011), La norma linguística y la enseñanza del español como lengua extranjera: influencia de la primera lengua extranjera (L2) en el proceso de adquisición de la siguiente lengua extranjera (L3), (w:) Waluch-de la Torre E. (red.), La norma lingüística del español. Varsovia: Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, s. 247–252.

Orłowska N. (2015), Jak łatwiej nauczyć się kolejnego języka. Wpływ języka ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na proces poznawania kolejnego języka (L3). Saarbrücken: Wydawnictwo Bezkresy.

Pfeiffer W. (1975), Teoretyczne podstawy preparacji materiałów glottodydaktycznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Pitura J., Sauro S. (red.) (2018), CALL for Mobility. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Półtorak E. (2007), Propozycje kryteriów oceny ćwiczeń interaktywnych, (w:) Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 125–134.

Savvani S. (2019), State-of-the-Art Duolingo: Features and Applications, (w:) Auer M. E., Tsiatsos T. (red.), The Challenges of the Digital Transformation in Education: Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2018). Volume 2. Springer International Publishing, s. 139–147.

Scheffler P. (2013), Gramatyczne dryle tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 82–87.

Settles B. i in. (2018), Second language acquisition modeling, (w:) Tetreault J. R., Kochmar E., Leacock C., Yannakoudakis H. (red.), Proceedings of the Thirteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications. New Orleans: Association for Computational Linguistics. Online: https://ai.duolingo.com/papers/settles.slam18.pdf [DW 12.01.2019].

Szałek M. (2004), Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wagros.

Szerszeń P. (2014), Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Testa M. (2019), Wykorzystanie innego języka w nauce języka tercjalnego. „Języki Obce w Szkole”, nr 5, s. 7–13.

Turula A., Chojnacka M. (red.) (2015), CALL for Bridges between School and Academia. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Turula A., Mikołajewska B., Stanulewicz D. (red.) (2015), Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon, Flair.

Vesselinov R., Grego J. (2012), Duolingo effectiveness study: Final report. Online: http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf [DW 13.02.2020].

Zapaśnik H. (2018), Na Duolingo języka obcego uczy się Bill Gates, najbogatszy człowiek świata. (w:) Outride.rs, 18.10.2018. Online: https://outride.rs/pl/na-duolingo-jezyka-obcego-uczy-sie-bill-gates-najbogatszy-czlowiek-swiata/ [DW 02.03.2019].

NETOGRAFIA

Duolingo language forums, https://forum.duolingo.com/ [DW 29.12.2019].

Duolingo podcast, https://podcast.duolingo.com/ [DW 29.12.2019].

Duolingo research, https://research.duolingo.com/ [DW 29.12.2019].

Duolingo stories, https://stories.duolingo.com/ [DW 29.12.2019].

Manifesto, https://www.duolingo.com/info [DW 16.01.2019].

Polish-English translation, https://www.duolingo.com/dictionary/pl [DW 29.12.2019].

Tinycards, https://tinycards.duolingo.com/ [DW 29.12.2019].