Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania. Założenia teoretyczne, cele i wstępne wyniki projektu
PDF

Słowa kluczowe

język niemiecki
język sąsiada
uczenie się języka
nauczanie języka
immersja językowa
nauczanie zintegrowane
program nauczania
materiały dydaktyczne

Jak cytować

Bielicka, M., & Olpińska-Szkiełko, M. (2022). Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania. Założenia teoretyczne, cele i wstępne wyniki projektu. Neofilolog, (58/1), 119–132. https://doi.org/10.14746/n.2022.58.1.8

Abstrakt

The paper presents a report on the implementation of the educational project Teaching the neighbours’ language from kindergarten to the end of education - the key to communication in the Euroregion Pomerania co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) under the Interreg VA Cooperation Program Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Poland. 24 educational institutions in Poland and 33 educational institutions in Germany took part in the project. 3,771 children and 821 teachers and kindergarten educators participated in project events. The number of lessons conducted during the project was over 30,000. In addition to school education, the project covered numerous meetings of Polish and German children and youth, workshops for teachers, educational forums for parents and others. The project developed curricula for German as a language of the neighbours at all educational stages and in all types of Polish schools, as well as numerous multimedia teaching materials, such as educational games, worksheets, educational films, etc. This paper describes the project, its theoretical and practical foundations and its results.

https://doi.org/10.14746/n.2022.58.1.8
PDF

Bibliografia

Baker C. (2011), Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, wyd. 5.

Bielicka M. (2012), Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Börner W., Vogel K. (1996), Zu Fragen der Wechselwirkung von Textrezeption und textproduktion beim Fremdsprachenerwerb. Eine Einleitung, (w:) Börner W., Vogel K. (red.), Texte im Fremdsprachenerwerb. Verstehen und Produzieren. Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 1–20.

Butzkamm W. (2002), Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.

Cummins J. (2009), Bilingual and Immersion Programs, (w:) Long, M. H., Doughty, C. J. (red.), The Handbook of Language Teaching. Malden, MA: Wiley-Blackwell, s. 161–181.

Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Wydawnictwa CODN, Warszawa. Online: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf.

Genesee F. (1987), Learning through Two Languages. Studies of Immersion and Bilingual Education. Cambridge: Newbury House Publishers.

GERS – Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. Begleitband (2020). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Głowacka B., Kofman D., Ryciuk D., Wajda E., Żmudzka D. (2004), Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat. Warszawa: CODN.

Głowacka B., Wajda E. (2015), Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat. Warszawa: CODN.

Grucza F. (1993a), Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu, (w:) Kaczmarek B. (red.) Opuscula logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 25–47.

Grucza F. (1993b), Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi, (w:) Piontek J., Wiercińska A. (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 151–174.

Grucza F. (1997), Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, (w:) Grucza F., Dakowska M. (red.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały XX Sympozjum ILS UW i PTLS. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7–21.

Grucza S. (2000), Kommunikative Adäquatheit glottodidaktischer Texte – zur Kritik des sog. Authentizitätspostulats. Adekwatność komunikacyjna tekstów glottodydaktycznych – krytyka tzw. postulatu autentyczności. „Niemiecki w Dialogu / Deutsch im Dialog” nr 2/1, s. 73–103.

Iluk J. (red.) (2015), Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Janachowska-Budych M. (2011), Arbeit mit interkultureller Literatur im Fremdsprachenunterricht als Möglichkeit der Entwicklung interkultureller Kompetenz, (w:) Badstübner-Kizik C. (red.), Linguistik anwenden. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 235–222.

Lang E. (2014), Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach I-IV, (w:) Dakowska M., Olpińska M. (red.), Edukacja dwujęzyczna. w przedszkolu i w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKSI UW, s. 47–67. Online: https://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+22+Maria+Dakowska+Magdalena+Olpińska+Edukacja+dwujęzyczna.pdf [DW 5.03.2020]

Schmölzer-Eibinger S. (2006), In der Zweitsprache lernen. ÖdaF-Mitteilungen nr 1, s. 16–28.

Steinlen A. (2021), English in Elementary Schools: Research and Implications on Minority and Majority Language Children's Reading and Writing Skills in Regular and Bilingual Programs. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.

Turkowska E. (2006), Literarische Texte im Deutschunterricht, Theorie und Praxis. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji.

Zaczyński W. P. (1990), Uczenie się przez przeżywanie: rzecz o teorii wielostronnego kształcenia. Warszawa: WSiP.

NETOGRAFIA

https://niemieckizbliza.pl [5.03.22]

https://niemieckizbliza.pl/materialy-dydaktyczne [3.03.22]

https://niemieckizbliza.pl/wspolpraca [28.02.22]

https://niemieckizbliza.pl/assets/files/material/323-Wskazowki_Poradnik-dla-uzytkownikow-prgramu-nauczania-czesc-I-MOlpinska-MBielicka-88a5de.pdf [3.03.22]

https://niemieckizbliza.pl/materialy-interaktywne [3.03.22]