Odbiorca tłumaczenia w międzykulturowym treningu mediacyjnym (na przykładzie prac chińskich studentów polonistyki)
PDF

Słowa kluczowe

mediacja tekstu
chińscy studenci polonistyki
kompetencja interkulturowa
odbiorca tłumaczenia

Jak cytować

Kubicka, E., & Olkiewicz, F. (2023). Odbiorca tłumaczenia w międzykulturowym treningu mediacyjnym (na przykładzie prac chińskich studentów polonistyki). Neofilolog, (60/1), 213–228. https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.16

Abstrakt

The aim of this paper is to present and describe the development of textual mediation skills in the approach proposed by companion volume to Common European framework of reference for languages (CEFR CV) from 2018. The approach described in CEFR CV was applied during a translatology course dedicated to Chinese students of Polish language and culture, whose intersemiotic and intralingual translations are analyzed in this paper. According to Heinz Vater the ‘text’ is a linguistic (written or oral) phenomenon that comes into realization in the context and is understandable (complete) within a given situation. It should also be cohesive (grammatically correct) and coherent (semantic consistent). All these indicators of textuality turn out to be difficult for Chinese students, ranging from the lack of cohesion, through the lack of coherence, to the communicative dependence of the target text from the source text and not taking into account features of the target recipient. The authors focus on the latter aspect and discuss the ways of presenting in the student’s translations the world depicted in the source texts as well as protagonists. They point to successful (i.e., target recipient-oriented) and unsuccessful translation solutions and identify potential causes of disruptions in the mediation process.

https://doi.org/10.14746/n.2023.60.1.16
PDF

Bibliografia

CEFR CV: Council of Europe, Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018, www.coe.int/lang-cefr.

Chłopek Z. (2011), Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne i inne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dressler W.U., de Beaugrande R.-A. (1981), Einführung in die Textlinguistik. Tübingen (tłum. polskie: Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990). DOI: https://doi.org/10.1515/9783111349305

Dwużnik P. (2022), Mediacja a tłumaczenie w glottodydaktyce. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 115–125.

Dybiec-Gajer J. (2013), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.

Dzięcioł-Pędzich A. (2014), Proces wdrażania podejścia komunikacyjnego w różnych kulturach na przykładzie Chin, Japonii i Indii. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 39–42.

ESOKJ: Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przeł. W. Martyniuk, red. H. Komorowska, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2003.

Flöthmann F. (2013), Grimms Märchen ohne Worte, wyd. 3. b.m.: DuMont.

Gałyga D. (2017), Jak to łatwo powiedzieć… Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków: Universitas.

Giza A. (2016), Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka, (w:) Marecki J., Rotter L. (red.), Krajobraz semantyczny wsi i miast. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s. 215–224. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374385183.13

Gworys M. (2017), W poszukiwaniu złotego środka – wybór metody nauczania jpjo studentów z Chin. (Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego). „Kwartalnik Polonicum”, t. 25, s. 39–42.

Jakobson R. (1959), On linguistic aspects of translation, (w:) Brower R. (red.), On translation, Cambridge: Harvard University Press, s. 232–239. DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674731615.c18

Janowska I. (2017), Mediacja i działania mediacyjne w dydaktyce języków obcych. „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 80–86.

Janowska I. (2019), Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Księgarnia Akademicka. DOI: https://doi.org/10.12797/9788376389233

Jasińska A. (2015), Po polsku za Wielkim Murem. „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 95–98.

Jasińska A. (2020), Jak Chińczycy Polskę widzą, tak ją piszą… Obraz Polski i Polaków w pisemnych relacjach studentów kantońskiej polonistyki, (w:) Kubicka E., Berend M., Walkiewicz A. (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 187–196.

Kaźmierczak M. (2017), Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia. „Przekładaniec”, t. 34, s. 7–35.

Koller W. (1979/2011), Einführung in die Übersetzungswissenschaft, wyd. 8 popr. Tübingen – Basel: Francke.

Kubaszczyk J. (2016), Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubicka E., Bagłajewska-Miglus E. (2022), Obraz tłumaczenia dydaktycznego w polskiej literaturze glottodydaktycznej XXI w. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 105–114.

Kubicka E., Olkiewicz F. (w druku), Trudności chińskich studentów polonistyki w zakresie mediacji relacyjnej.

Lipińska E. (2016), Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym. „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 9–14.

Malejka J. (2010), Baranek wśród smoków, czyli o mojej pracy na lektoracie języka polskiego w Pekinie, (w:) Włodarski J., Zeidler K., Burdelski M. (red.), Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 329–338.

Malicki K. (2020), Między kanonem a archiwum – o systematyzacji i klasyfikacji miejsc pamięci. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 97–114. DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.4.4

Pan Q. (2021), Traductology, linguistics, and culture. The contrastive function of omissions in English‑Chinese translations of the intercultural collision in Little Red Riding Hood. „Heritage Science”, nr 9 (159). DOI: https://doi.org/10.1186/s40494-021-00629-7

Pietrzak S. (2021), Motywacja i styl nauki chińskich studentów języka polskiego (na podstawie doświadczeń lektorki na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu), (w:) Jasińska A., Kajak P., Wegner T. (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej. Warszawa: Polonicum, s. 168–177. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.168-177

Prizel-Kania A. (2020), Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 277–290. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.15

Prizel-Kania A. (2021), Sposoby zdobywania i przetwarzania informacji w ujęciu neurobiologicznym i kulturowym. Przykład studentów chińskich uczących się języka polskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, s. 145–157. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.10

Rabiej A., Marczyńska H., Zaręba B. (2011), 40 koncepcji dobrych lekcji. Kraków: Universitas, CD-ROM.

Ruszer A. (2021), Gdy wszystko brzmi i wygląda inaczej… Chińczycy na lekcji polskiego, (w:) Seretny A., Lipińska E. (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty – dylematy – trendy. Kraków: Universitas, s. 225–244.

Sękowska E., Xin L. (2021), Czy styl wypowiedzi pisemnych chińskich studentów nosi cechy etniczne?, (w:) Jasińska A., Kajak P., Wegner T. (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej. Warszawa: Polonicum, s. 129–140. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.129-140

Shen T. (2017), Recognition of symbols in different cultures. Chinese culture vs. non-Chinese culture. Ames, Iowa: Iowa State University, niepubl. praca magisterska. Online: https://dr.lib.iastate.edu/entities/publication/65b1d1e4-ca7c-4848-ad2c-e64e8c8c1ca5 [DW 22.08.2022].

Ułańska M. (2021), Świat zaklęty w języku, czyli o różnicach w postrzeganiu polskiej i chińskiej rzeczywistości (na przykładzie zajęć z języka polskiego prowadzonych na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu), (w:) Jasińska A., Kajak P., Wegner T. (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej. Warszawa: Polonicum, s. 141–152. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.141-152

Vater H. (2001), Einführung in die Textlinguistik. Struktur und Verstehen von Texten, München (tłum. polskie: Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, przeł. E. Błachut, A. Gołębiowski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut 2009).

Wilson J.K. (1990), Powerful form and potent symbol: The dragon in Asia. „The Bulletin of the Cleveland Museum of Art”, t. 77/8, s. 286–323.

Yinan L. (2012), Po polsku nie tylko się mówi! Metodyka nauczania kultury w dydaktyce polonistycznej w Chinach. „Postscriptum Polonistyczne”, t. 10/2, s. 263–273.