Trading in agricultural property in the light of the freedom of movement of capital – from the case law of the Court of Justice of the European Union
PDF (Język Polski)

Keywords

trading in agricultural property
free movement of capital
principle of proportionality and non-discrimination
case-law of the Court of Justice of the European Union

How to Cite

Włodarczyk, B. (2019). Trading in agricultural property in the light of the freedom of movement of capital – from the case law of the Court of Justice of the European Union. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 37–46. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.3

Abstract

The aim of the article is to outline the legal issues of trading in agricultural property in the European Union, which is entirely subject to basic treaty rules. The free movement of capital, regulated in Article 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union, is of particular importance in relation to cross-border operations connected with trading in agricultural property. Therefore the legislation in force and applicable in EU Member States should ensure that citizens of other Member States have the possibility of exercising this freedom. However, the free movement of capital is not absolute. In the light of the established case-law of the Court of Justice of the European Union, regulations limiting free movement of capital may be introduced at national level, provided that they pursue general interest objectives and comply with the principles of proportionality and non-discrimination.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.3
PDF (Język Polski)

References

Cieśliński A. (2013), Konstrukcja prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław.

Czechowski P. (2001), Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa.

Czechowski P. (2018), Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle europejskiego soft law, „Studia Iuridica Agraria” t. XVI.

Czechowski P., Niewiadomski A. (2017), Instrumenty prawne reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce na tle regulacji wybranych państw europejskich, „Studia Iuridica” t. 72.

Czechowski P., Niewiadomski A. (2018), Mechanizmy prawne ochrony rolnego charakteru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?, „Studia Iuridica” t. 78.

Frąckowiak-Adamska A. (2009), Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa.

Jurcewicz A. (1998), Rola „miękkiego prawa” w praktyce i instytucjach Wspólnoty Europejskiej, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń.

Jurcewicz A. (2012), Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane, Warszawa.

Jurcewicz A., Popardowski P. (2011), Własność w ujęciu prawa rolnego i prawa UE, „Studia Iuridica Agraria” nr 9.

Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie nabywania gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej, Dz.U. C 350 z 18.10.2017.

Mataczyński M. (2012), Komentarz do art. 345 TFUE, w: A. Wróbel (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. III pod red. D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa.

Mataczyński M. (2012), Komentarz do art. 63 TFUE, w: A. Wróbel (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. I pod red. D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa.

Pastuszko R. (2017), Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne, „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, nr 1.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?, Dz.U. C 298 z 23.08.2018.

Wyrok Trybunału z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie C-302/97 Klaus Konle przeciwko Republice Austrii, ECLI:EU:C:1999:271.

Wyrok Trybunału z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie C-222/97 Manfred Trummer i Peter Mayer, ECLI:EU:C:1999:143.

Wyrok Trybunału z dnia 23 września 2003 r. w sprawie C-452/01 Margarethe Ospelt i Schlössle Weissenberg Familienstiftung, ECLI:EU:C:2003:493.

Wyrok Trybunału z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-370/05 Postępowanie karne przeciwko Uwe Kay Festersen, ECLI:EU:C:2007:59.

Wyrok Trybunału z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-52/16 „SEGRO” Kft. Przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala i Günther Horváth przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal, ECLI:EU:C:2018:157.

Wyrok Trybunału z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-512/03 J.E.J. Blanckaert przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, ECLI:EU:C:2005:516.