Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału – rozważania na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Main Article Content

Beata Włodarczyk

Abstrakt

Celem artykułu jest nakreślenie problematyki prawnej obrotu nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej. Obrót ten w pełni bowiem podlega podstawowym zasadom traktatowym. Szczególne znaczenie w odniesieniu do transgranicznych operacji związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej ma swoboda przepływu kapitału, uregulowana w art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy prawne obowiązujące w państwach członkowskich UE powinny zatem zapewniać możliwość korzystania z tej swobody przez obywateli innych państw członkowskich. Swoboda przepływu kapitału nie ma jednak charakteru absolutnego. W świetle ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej możliwe jest wprowadzenie na poziomie krajowym regulacji ograniczających tę swobodę pod warunkiem, że będą one służyły realizacji celów interesu ogólnego oraz odpowiadały zasadom proporcjonalności i niedyskryminacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Włodarczyk, B. (2020). Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału – rozważania na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 37-46. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.3
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

 1. Cieśliński A. (2013), Konstrukcja prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław.
 2. Czechowski P. (2001), Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa.
 3. Czechowski P. (2018), Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle europejskiego soft law, „Studia Iuridica Agraria” t. XVI.
 4. Czechowski P., Niewiadomski A. (2017), Instrumenty prawne reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce na tle regulacji wybranych państw europejskich, „Studia Iuridica” t. 72.
 5. Czechowski P., Niewiadomski A. (2018), Mechanizmy prawne ochrony rolnego charakteru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?, „Studia Iuridica” t. 78.
 6. Frąckowiak-Adamska A. (2009), Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa.
 7. Jurcewicz A. (1998), Rola „miękkiego prawa” w praktyce i instytucjach Wspólnoty Europejskiej, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń.
 8. Jurcewicz A. (2012), Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane, Warszawa.
 9. Jurcewicz A., Popardowski P. (2011), Własność w ujęciu prawa rolnego i prawa UE, „Studia Iuridica Agraria” nr 9.
 10. Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie nabywania gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej, Dz.U. C 350 z 18.10.2017.
 11. Mataczyński M. (2012), Komentarz do art. 345 TFUE, w: A. Wróbel (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. III pod red. D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa.
 12. Mataczyński M. (2012), Komentarz do art. 63 TFUE, w: A. Wróbel (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. I pod red. D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa.
 13. Pastuszko R. (2017), Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne, „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, nr 1.
 14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?, Dz.U. C 298 z 23.08.2018.
 15. Wyrok Trybunału z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie C-302/97 Klaus Konle przeciwko Republice Austrii, ECLI:EU:C:1999:271.
 16. Wyrok Trybunału z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie C-222/97 Manfred Trummer i Peter Mayer, ECLI:EU:C:1999:143.
 17. Wyrok Trybunału z dnia 23 września 2003 r. w sprawie C-452/01 Margarethe Ospelt i Schlössle Weissenberg Familienstiftung, ECLI:EU:C:2003:493.
 18. Wyrok Trybunału z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-370/05 Postępowanie karne przeciwko Uwe Kay Festersen, ECLI:EU:C:2007:59.
 19. Wyrok Trybunału z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-52/16 „SEGRO” Kft. Przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala i Günther Horváth przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal, ECLI:EU:C:2018:157.
 20. Wyrok Trybunału z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-512/03 J.E.J. Blanckaert przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, ECLI:EU:C:2005:516.