Adekwatność instrumentów prawnych kształtowania ustroju rolnego

Main Article Content

Zygmunt Truszkiewicz

Abstrakt

Ustawę z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przyjęto ze względu na obawy przed nabywaniem gruntów rolnych przez cudzoziemców z UE. Te same obawy przesądziły o zaostrzeniu ograniczeń w obrocie własnościowym gruntami rolnymi w 2016 r. Jednakże efektywność tych ograniczeń – z punktu widzenia celów o wiele szerzej wyartykułowanych w ustawie – jest znikoma. Trudno bowiem mówić o realizowaniu podstawowego celu, jakim jest poprawianie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, skoro w okresie 15 lat działania ustawy państwo nabyło w skali kraju – na jej podstawie – tylko ok. 20 tys. ha gruntów rolnych. Powiązany z kolejnym celem ustawy (tj. zapewnieniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach) wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych należy zaś uważać, we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, za nieracjonalny, a jednocześnie naruszający podstawowe wolności chronione konstytucyjnie. Ustawa umożliwia realizowanie trzeciego podstawowego celu, jakim jest przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, ograniczając nabywanie nieruchomości rolnych ponad 300 ha, aczkolwiek nie w pełnym zakresie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Truszkiewicz, Z. (2020). Adekwatność instrumentów prawnych kształtowania ustroju rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 69-89. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.5
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

 1. Bieluk J. (2016), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa.
 2. Blajer P. (2008), Wymóg kwalifikacji rolniczych w obrocie nieruchomościami rolnymi (studium prawnoporównawcze), „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 3. Marciniuk K. (2019), Prawne elementy ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego, Białystok.
 4. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2003 r., Warszawa 2004.
 5. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2009 r., Warszawa 2010.
 6. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 r., Warszawa 2012.
 7. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 r., Warszawa 2017.
 8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1960.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019.
 12. Sprawozdania z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2018 roku, Warszawa 2019.
 13. Szydło M. (2016), w: Konstytucja RP, t. I. Komentarz. Art. 186, Warszawa.
 14. Ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1154 ze zm.).
 15. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 817 ze zm.).
 16. Ustawa z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ora ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 49, poz. 466).
 17. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65).
 18. Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080).
 19. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321).