The role of the agricultural sector in the legal system of national reductions of air pollution in the European Union under Directive 2016/2284 NEC

Main Article Content

Justyna Goździewicz-Biechońska

Abstrakt

Celem rozważań jest określenie roli sektora rolniczego w prawnym systemie krajowych pułapów emisji zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej, w szczególności wymogów, jakie stawiają przed nim zmienione podstawy prawne w tym zakresie – dyrektywa nr 2016/2284 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Akt ten, obok dyrektywy azotanowej, stanowi obecnie jedną z najważniejszych regulacji prawa UE dotyczących ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska ze źródeł rolniczych. Spośród objętych obowiązkiem redukcji przewidzianym w dyrektywie nr 2016/2284 NEC najważniejszym zanieczyszczeniem pochodzenia rolniczego jest amoniak, dlatego dla rolnictwa kluczowe są środki ukierunkowane na redukcję emisji tej substancji. Instrumenty te mają głównie charakter fakultatywny, a sposoby osiągnięcia krajowego celu redukcji wyznaczają państwa członkowskie. Konieczny jest zatem odpowiedni dobór środków w ramach strategii krajowych i dobranie ich do odmiennych typów działalności rolniczej. Niezbędne jest też powiązanie z innymi regulacjami, zwłaszcza dotyczącymi emisji przemysłowych i ochrony wód oraz systemowe podejście do zagadnień obiegu azotu, nie tylko na poziomie gospodarstw rolnych, lecz także w całych łańcuchach żywnościowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goździewicz-Biechońska, J. (2020). The role of the agricultural sector in the legal system of national reductions of air pollution in the European Union under Directive 2016/2284 NEC. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 139-152. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.9
Dział
ARTYKUŁY. Prawo rolne za granicą

Bibliografia

 1. Abler D. (2015), Economic evaluation of agricultural pollution control options for China, “Journal of Integrative Agriculture” No 14(6).
 2. Bauer S.E., Tsigaridis K., Miller R. (2016), Significant atmospheric aerosol pollution caused by world food cultivation, “Geophysical Research Letters” No 43(10).
 3. Bieluk J. (2013), O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego, “Studia Iuridica Agraria” vol. XI.
 4. Boć J., Rotko J. (2006), Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza, in: J. Boć, K. Nowacki (eds.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wrocław.
 5. De Marco et al. A. (2019), Impacts of air pollution on human and ecosystem health, and implications for the National Emission Ceilings Directive: Insights from Italy, “Environment International” No 125.
 6. Dobrowolski G. (2000), Ochrona powietrza. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kraków.
 7. Duprez L. et al. (2017), Clearing the air. Critical guide to the new national mission ceiling directive, European Environmental Bureau (EEB) 2017, https://eeb.org/publications/62/air-quality/
 8. Eurostat (2019), Ammonia emissions from agriculture, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sdg_02_60 (accessed on: 15 December 2019).
 9. Giannakis E. et al. (2019), Costs and benefits of agricultural ammonia emission abatement options for compliance with European air quality regulations, “Environmental Sciences Europe” No 31.
 10. Goździewicz-Biechońska J. (2016), The role of agriculture in circular economy (legal perspective), “Przegląd Prawa Rolnego” No 1.
 11. Górski M. (2013), Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ochrony powietrza, in: R. Molski (ed.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Szczecin.
 12. Górski M. (2014), Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza – monitoring i przywracanie wymaganego stanu jakości powietrza, “Acta Iuris Stetinensis” No 5.
 13. Grossman M.R. (2006), Agriculture and the Polluter Pays Principle: An Introduction, “Oklahoma Law Review” No 1.
 14. Haigh N. (2016), EU Environmental Policy, London–New York.
 15. Hellsten S. (2019), Abating N in Nordic Agriculture – Policy, Measures and Way Forward, “Journal of Environmental Management” No 236.
 16. http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/review/Facts%20and%20figures%20agriculture%20under%20the%20NEC.pdf (accessed on: 10 December 2019).
 17. http://healpolska.pl/aktualnosci/dyrektywa-nec-czemu-jest-tak-wazna-dla-polski/.
 18. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Dyrektywa-NEC-pominie-metan-2349.html (accessed on 16 December 2019).
 19. Iwańska B. (2017), Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska, “Europejski Przegląd Sądowy” No 7 (142).
 20. Jeżyńska B. (2016), Przedsiębiorca rolny we współczesnym ustroju rolnym, in: P. Litwiniuk (ed.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa.
 21. Karakurt I., Aydin G., Aydiner K. (2012), Sources and mitigation of methane emissions by sectors: A critical review, “Renewable Energy” No 39.
 22. Korzeniowski P. (2014), Model prawny ochrony powietrza w ustawie – Prawo ochrony środowiska, “Prawo i Środowisko” No 1(77).
 23. Lelieveld J. et al. (2015), The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale, “Nature” No 525.
 24. Oenema O. et al. (2012), Emissions from agriculture and their control potentials TSAP Report #3 Version 2.1 IIASA 2012, http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-AGRI-20121129_v21.pdf (accessed on: 10 December 2019).
 25. Sutton M. et al. (2018), Topic 5c. Sectors and solutions: opportunities and challenges to reduce air pollution from agriculture [Working Group report], in: A. Engleryd, P. Grennfelt (eds.), Saltsjöbaden VI Workshop 2018. Clean air for a sustainable future – goals and challenges, Copenhagen, http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/522444/.
 26. Warner J.X. et al. (2017), Increased atmospheric ammonia over the world’s major agricultural areas detected from space, “Geophysical Research Letters” No 44.
 27. World Health Organization (2016), Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, 2016, https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/ en/ (accessed on: 15 December 2019).
 28. Code of good agricultural practice for reducing ammonia emissions, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-w-zakresie-ograniczania-emisji-amoniaku (accessed on: 22 December 2019).
 29. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 18 December 2013. Clean Air for Europe [COM(2013) 918 final].
 30. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 21 September 2005, Thematic Strategy on air pollution [COM(2013)918 final].
 31. National Emission Ceilings (NEC) Directive reporting status 2019, Briefing No. 2/2019; https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status-2019/#tab-interactive-charts (accessed on: 29 December 2019).
 32. Protocol to the 1979 Convention of the United Nations Economic Commission for Europe on Long-range Transboundary Air Pollution for combating acidification, eutrophication and ground-level ozone, signed in Gothenburg on 30 November 1999 (OJ EU L 179 of 2003).
 33. Council Decision (EU) 2017/1757 of 17 July 2017, OJ EU L 248.
 34. Directive No 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, OJ L 152.
 35. Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air, OJ L 23.
 36. Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants, OJ L 309.
 37. Directive No 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC, OJ L 344.
 38. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control); OJ EU L 334.
 39. Directive No 2015/2193 of the European Parliament and of the Council (EU) of 25 November 2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium-sized combustion plants, OJ L 313.
 40. Resolution No. 34 of the Council of Ministers of 29 April 2019 on the adoption of the National Air Pollution Control Programme (Monitor Polski of 21 June 2019, item 572).