The Act on Counteracting Food Waste – an attempt of its evaluation
PDF (English)

Słowa kluczowe

przeciwdziałanie marnowaniu żywności
bezpieczeństwo żywnościowe
suwerenność żywnościowa
gospodarka o obiegu zamkniętym

Jak cytować

Sokołowski, Łukasz M. (2020). The Act on Counteracting Food Waste – an attempt of its evaluation. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 167–181. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.11

Abstrakt

Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat zasadności rozwiązań przyjętych w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Autor dokonuje oceny zarówno kierunku działań prawodawcy, jak i poszczególnych instrumentów prawnych przewidzianych w tej ustawie. Mimo wielu krytycznych uwag i zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań ustanowienie odrębnych regulacji prawnych w tym zakresie należy ocenić pozytywnie. Podjęte działania mogą bowiem stanowić pierwsze kroki na drodze do wprowadzenia kompleksowych rozwiązań, będąc zarazem przejawem starań ustawodawcy o zapewnienie suwerenności żywnościowej, opartej również na gospodarce o obiegu zamkniętym.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.11
PDF (English)

Bibliografia

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2013), Marnowanie żywności jako problem społeczny, “Handel Wewnętrzny” No 4.

Food waste: causes, impacts and proposals, 2012, https://www.barillacfn.com/m/publications/food-waste-causes-impact-proposals.pdf (accessed on: 31 December 2019).

Fusions. Estimates of European food waste levels. Reducing food waste through social innovation, Stockholm 2016, https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf (accessed on: 31 December 2019).

Hajdas M. (2018), Innowacje marketingowe a problem marnowania żywności, “Handel Wewnętrzny” No 2.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3989_pl.pdf (accessed on: 31 December 2019).

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170505STO73528/marnowanie-zywnosci-w-ue-miliony-ton-jedzenia-do-kosza-infografika (accessed on: 31 December 2019).

https://foodsustainability.eiu.com/wp-content/uploads/sites/34/2016/09/Food-SustainabilityIndex2017GlobalExecutiveSummary.pdf (accessed on: 31 December 2019).

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/food-losses-waste/ (accessed on: 31 December 2019).

Kopeć M., Gondek K., Mierzwa-Hersztek M. (2018), Gospodarka o obiegu zamkniętym w kontekście strat i marnowania żywności, “Polish Journal for Sustainable Development” vol. 22(2).

Leśkiewicz K. (2015), Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności, “Przegląd Prawa Rolnego” No 2.

Maccioni G. (2018), Spreco alimentare e sviluppo sostenibile, in: R. Budzinowski (ed.), XV World Congress of Agricultural Law. Contemporary challenges of Agricultural Law: among Globalisation, Regionalisation and Locality, Poznań.

Maccioni G. (2018), Spreco alimentare. Regole e limiti nella transizione verso modelli agroalimentari sostenibili, Torino.

Marnowanie żywności w UE: Miliony ton jedzenia do kosza [Infografika], http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170505STO73528/marnowanie-zywnosci-w-ue-miliony-ton-jedzenia-do-kosza-infografika (accessed on: 31 December 2019).

Marszałek A. (2018), Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” No 2.

Puślecki Z.W. (2016), Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego, “Przegląd Politologiczny” No 4.

Wojciechowski P. (2014), Cele prawa żywnościowego, “Studia Iuridica Agraria” vol. 12.

Act of 19 July 2019 Act on counteracting food waste (Journal of Laws, item 1680 as amended).

Act of 24 April 2003 on public benefit and volunteer work (Journal of Laws 2003, No 96, item 873 as amended).

Act of 25 August 2006 on food and nutrition safety (Journal of Laws 2006, No 136, item 914 as amended).

Conclusions of the European Council of 28 June 2016, “Food losses and food waste”, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10730-2016-INIT/pl/pdf (accessed on: 31 December 2019).

European Parliament resolution of 19 January 2012 on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU, O.J. EU C No 227E.

Legge 19 agosto 2016, n. 166. Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta’ sociale e per la limitazione degli sprechi, GU Serie Generale n. 202 del 30.08.2016.

LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, JORF n° 0036 du 12 février 2016.

Opinion of the European Economic-Social Committee on EU industrial policy with regards the food and beverages sector, OJ EU C No 332.

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, OJ L 31, 1.02.2002.

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004, OJ L 304, 22.11.2011.

Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.