„Agrar- und Umweltrecht”

Main Article Content

Łukasz Mikołaj Sokołowski

Abstrakt

Michael A. Else, Das Gütezeichen im Weinrecht – eine besondere Art der Marke? (Znaki jakości w regulacjach prawnych dotyczących win – szczególny rodzaj marki?), AUR 2019, nr 7, s. 246–249.


Alexander Koof, Pflanzenschutzrechtliche Anwendungsbestimmungen zum Schutze der Biodiversität. Rechtliche Bewertung von Anwendungsbestimmungen zur Vorhaltung von Biodiversitätsausgleichsflächen (Przepisy dotyczące ochrony roślin w celu ochrony różnorodności biologicznej? Ocena prawna przepisów dotyczących stosowania obszarów kompensacji różnorodności biologicznej), AUR 2019, nr 8, s. 286–300.


Catherine Wildgans, Erfahrungen mit dem BGH-Urteil vom 14.09.2018 zur „Windkraftklausel” (Doświadczenia z wyrokiem BGH z 14.09.2018 w sprawie „klauzuli energetyki wiatrowej”), AUR 2019, nr 9, s. 332–334.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sokołowski, Łukasz M. (2020). „Agrar- und Umweltrecht”. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 218-219. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23374
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych