„Rivista di Diritto Agrario”

Main Article Content

Katarzyna Leśkiewicz

Abstrakt

Antonio Jannarelli, Prelazione agraria o prelazioni agrarie: considerazioni introduttive (Pierwokup rolny lub prawa pierowokupów: rozważania wprowadzające), RDA 2018, z. 2, s. 140–174.


Simone Matteoli, La prelazione delle società agricole (Prawo pierwokupu przysługujące osobowym spółkom rolnym), RDA 2018, z. 2, s. 175–194.


Francesca Spagnuolo, Accesso all’ aqua per agricoltura e diritto ad un’alimentazione adeguata in situazioni di disastro (Prawo do wody dla rolnictwa oraz odpowiedniego wyżywienia w sytuacjach katastrof), RDA 2018, z. 2, s. 361–376.


Alessandra di Lauro, Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile (Chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju), RDA 2018, z. 3, s. 381–410.


Nicola Lucifero, Il regolamento UE 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo (Rozporządzenie UE 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej. Zasady i wymogi nowej regulacji w systemie europejskiego prawa rolno-żywnościowego), RDA 2018, z. 2, s. 477–508.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leśkiewicz, K. (2020). „Rivista di Diritto Agrario”. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 222-224. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23377
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych