Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem
PDF

Słowa kluczowe

polityka klimatyczno-energetyczna
emisja i pochłanianie gazów cieplarnianych
użytkowanie gruntów
leśnictwo

Jak cytować

Leśkiewicz, K. (2020). Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 25–39. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.2

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena, czy obowiązujące regulacje prawne, w tym krajowe, można ocenić jako sprzyjające osiągnięciu celów Unii Energetycznej UE w zakresie gospodarki gruntami leśnymi, a w szczególności czy przyjęte przez Polskę rozwiązania w zakresie gospodarki leśnej można uznać za wspierające osiągnięcie celów rozporządzenia LULUCF. Mechanizmy rozliczania emisji i pochłaniania CO2 opierają się w założeniach na danych historycznych i mają służyć realizacji prognozowanych efektów na przyszłość. Nie jest możliwe ustalenie a priori, czy przedmiotowa regulacja przyniesie określone korzyści gospodarcze, czy straty w zakresie pozyskiwania drewna w lasach państwowych. Będzie to bowiem zależeć od wyniku rozliczania emisji i pochłaniania przez LULUCF.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.2
PDF

Bibliografia

Bolte A. (2009), Adaptive forest management in central Europe: Climate change impacts, strategies and integrative concept, „Scandinavian Journal of Forest Research” Vol. 24, Issue 6.

Böttcher H., Zell-Ziegler C., Herold A., Siemons A. (2019), EU LULUCF Regulation explained Summary of core provisions and expected effects, Berlin, 21.06.2019, https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Analysis-of-LULUCF-Regulation.pdf [dostęp: 20.09.2019].

Forsell N., Korosuo A., Federici S., Gusti M., Rincón-Cristóbal J.-J., Rüter S., Sánchez-Jiménez B., Dore C., Brajterman O., Gardiner J., Guidance on developing and reporting the Forest Reference Levels in accordance with Regulation (EU) 2018/841, https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en [dostęp: 15.09.2019].

Górski M. (red.) (2018), Prawo ochrony środowiska, Warszawa.

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22070 [dostęp: 10.06.2019].

https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6 [dostęp: 30.08.2019].

Kaliszewski A. (2018), Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 1. Procesy kształtujące politykę leśną w Europie, „Leśne Prace Badawcze” Vol. 79 (1).

Leśkiewicz K. (2019), Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa, Lublin.

Lindner M., Suominen T. (2017), Towards a sustainable bioeconomy, „Scandinavian Journal of Forest Research” Vol. 32(7).

Palloni L. (2014), Il ruolo delle foreste nella lotta al global warming e la sostenibilità ambientale: il caso del Canada, w: Studi in onore di Luigi Costato volume primo. Diritto Agrario e Agroambientale, Napoli.

Paschalis-Jakubowicz P. (2004), Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej, Warszawa.

Forest governance and climate-change mitigation, Published by FAO and ITTO 2009, http://www.fao.org/forestry/19488-0a2b1be34bcc2f24f780036ed0c5f9d69.pdf [dostęp: 21.09.2018].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia1997 r., Dz.U. poz. 483 ze zm.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021−2030. Założenia i cele oraz polityki i działania PROJEKT – w. 3.1 z 04.01.2019, https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Projekt_KPEiK_na_lata_2021-2030.pdf/aaefd8b3-0dff-3cdd-f016-b9c478b96ce1 [dostęp: 9.09.2019].

Krajowy Plan Rozliczeń dla Leśnictwa opracowany przez Zespół do spraw opracowania krajowych planów związanych z rozliczaniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z leśnictwem, Warszawa 2018, https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Krajowy_Plan_Rozliczen_dla_Lesnictwa/NFAP_2018_POLAND_PL_FINAL.pdf [dostęp: 9.09.2019].

Narodowy Program Leśny. Synteza, Programy, wprowadzenia, podsumowania i rekomendacje ośmiu paneli ekspertów: klimat, wartość, dziedzictwo, ochrona, rozwój, organizacja, współdziałanie, nauka, Sękocin Stary, 18 czerwca 2013 – 8 grudnia 2015 roku, oprac. K. Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa 2016, http://www.npl.ibles.pl/sites/default/files/synteza.pdf [dostęp: 14.07.2017].

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., ratyfikowana przez Polskę ustawą z 16 czerwca 1994 r., Dz.U. z 1994 r. nr 53, poz. 1238.

Raport z 2016 r. w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji: sprawozdanie podsumowujące UNEP: https://europa.eu/capacity4dev/unep/document/emissions-gap-report-2016-unep-synthesis-report [dostęp: 10.06.2019].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.Urz. L 328/1 z 21 grudnia 2018 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych osiąganych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań w dziedzinie klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.06.2018).

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady UE i porozumienie klimatyczne z Paryża: podsumowanie postępów na konferencji COP w Katowicach wymagane na podstawie art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie mechanizmów monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu oraz uchylającego decyzję nr 280/2004/WE {SWD (2018) 453 final}, Bruksela, 26.10.2018, COM(2018)716 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0716 [dostęp: 10.06.2019].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady UE i porozumienie klimatyczne z Paryża: podsumowanie postępów na konferencji COP w Katowicach wymagane na podstawie art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie mechanizmów monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu oraz uchylającego decyzję nr 280/2004/WE {SWD (2018) 453 final}, Bruksela, 26.10.2018, COM(2018)716 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0716 [dostęp: 10.06.2019].

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/2.

Ustawa o lasach z 28 września 1991 r., t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.

Zalecenie Komisji UE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce obejmującego lata 2021−2030 (2019/C 297/21), Dz.U. UE C z 3 września 2019 r.

Zgodnie z polityką wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu oraz warunkami określonymi w  licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.