Prawo o zdrowiu zwierząt
PDF

Słowa kluczowe

unijne rozwiązania prawne
zdrowie zwierząt
regulacje prawne
choroby zwierząt

Jak cytować

Lipińska, I. . (2020). Prawo o zdrowiu zwierząt. Przegląd Prawa Rolnego, (1(24), 41–52. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.3

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z wdrażaniem unijnych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt hodowlanych, natomiast celem rozważań jest ocena regulacji prawnej przyjętej w celu wdrożenia pakietu działań na rzecz zdrowia zwierząt, istnieją od 2013 r. i proponują kierunek niezbędnych zmian w ustawodawstwie krajowym w tym zakresie. Nowe przepisy dotyczące zdrowia zwierząt pociągają za sobą zmianę lub uchylenie wielu przepisów krajowych dotyczących zwalczania chorób zwierząt, w szczególności tych, które były transpozycją dyrektyw i uchylonych obecnie decyzji UE. Oczekuje się, że instrumenty prawne przewidziane w rozporządzeniu przyczynią się do osiągnięcia w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, pod warunkiem utrzymania w miarę możliwości obecnego stanu zdrowia zwierząt.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.3
PDF

Bibliografia

European Commission, Smarter rules for safer food: Commission proposes landmark package to modernise, simplify and strengthen the agri-food chain in Europe, Brussels, 6 May 2013, https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-398_en.htm [dostęp: 30.08.2019].

Feller R. (2018), Innovation in animal health: Sifting the tangible actions from the political ideas, The Role of Innovation in Europe’s Animal Health, „Euractive Even Report”, 28−30 maja 2018 r.

Malinowska T. (2017), Zwalczanie chorób zwierząt według nowych regulacji Unii Europejskiej, „Prawo Weterynaryjne” nr 11.

Menditto A., Anniballi F., Auricchio B., De Medici D.D., Stacchini P. (2017), Regulation (EU) 2017/625 and the ‘Union agri-food chain legislation’. A new comprehensive approach in line with the ‘One Health’ Paradigm?, „European Food and Feed Law Review” vol. 12, nr 5.

Ruffo G., Locatelli V., Maraschi F., Fossati P. (2018), The Animal Health Law-Regulation EU 2016/429 and the Future of Food Safety and Free Commerce in Europe, „Journal of Food Science and Engineering” nr 8.

Dyrektywa Rady 2001/89/WE z 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń, Dz.Urz. WE L 316 z 1.12.2001.

Dyrektywa Rady 2002/60/WE z 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń, Dz.Urz. WE L 192 z 20.07.2002.

Dyrektywa Rady 2003/85/WE z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 84/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG, Dz.Urz. WE L 306 z 22.11.2003.

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z 10 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG, Dz.Urz. WE L 10 z 14.1.2006.

Dyrektywa Rady 92/66/EWG z 29 kwietnia 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu, Dz.Urz. EWG L 260 z 5.09.1992.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 22 maja 2008 r. w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007−2013) (2007/2260(INI)), P6_TA(2008)0235.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), Dz.Urz. UE L 84 z 31.3.2016.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz.Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz.U. Nr 69, poz. 625 ze zm.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz.U. Nr 33, poz. 287 ze zm. Dyrektywa Rady 2000/75/WE z 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka, Dz.Urz. WE L 327 z 22.12.2000.