Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym
PDF

Słowa kluczowe

nieruchomość rolna
gospodarstwo rolne
zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego
dział spadku
podział majątku

Jak cytować

Łobos-Kotowska, D. ., & Stańko, M. (2020). Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 11–28. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.1

Abstrakt

Rozważania dotyczą stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych zawartych w Kodeksie cywilnym. Obejmują dziedziczenie gospodarstw rolnych, w tym dział spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne, zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (zarówno w drodze umowy, jak i orzeczenia sądowego) oraz podział majątku wspólnego małżonków, z uwzględnieniem regulacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Założeniem ustawodawcy było zapewnienie ochrony ziemi rolniczej także w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. Wątpliwości interpretacyjne budzi jednak brak tożsamości znaczeniowej zwrotów użytych w obu aktach prawnych, co prowadzi do modyfikacji kodeksowych instytucji. Nie do przyjęcia jest to, że mocą przepisów ustaw szczególnych zmianie ulegają kodeksowe instytucje prawnorolne stanowiące gwarancję własności rolniczej. Taki sposób „nowelizowania” Kodeksu cywilnego prowadzi do niespójności i dysfunkcjonalności systemu prawnego.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.1
PDF

Bibliografia

Banaszkiewicz B., Pięta A. (1989), Praca w gospodarstwie rolnym jako przesłanka szczególnej zdolności do nabycia własności nieruchomości rolnej, „Palestra” nr 1.

Bieranowski A. (2016), Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej – zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, „Rejent” nr 5.

Błażejczyk M. (1990), Ustrojowe podstawy i kierunkowe założenia programu rolnego w świetle traktatowych zasad polityki rolnej EWG ustanowionych w I Trattato di Roma della politica agricola comune, Wrocław.

Lichorowicz A. (1991), Podstawowe rozwiązania w zakresie obrotu gruntami rolnymi w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, „Studia Prawnicze” z. 3.

Lichorowicz A. (2001), Szczególny porządek dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 I 2001 r., „Rejent” nr 9.

Habdas M., Fras M. (red.) (2017), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa.

Pańko W. (1984), O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice.

Paździk R., Dudzic A. (2002), Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12.

Pisuliński J. (2016), O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 5.

Ptaszyk M. (1991), Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi inter vivos, „Państwo i Prawo” z. 7.

Stańko M. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej w kodeksie cywilnym i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” t. 15.

Stefańska K. (1992), Model indywidualnego gospodarstwa rolnego w świetle znowelizowanego kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” z. 3.

Wójcik S. (1983), Przeniesienie własności nieruchomości rolnej między osobami fizycznymi w świetle zmian kodeksu cywilnego, „Nowe Prawo” nr 1.