Legal issues related to the trading in agricultural real estate of the Treasury Agricultural Property Stock in the light of the amendment to the Act on management of agricultural property of the Treasury of 26 April 2019
PDF (Język Polski)

Keywords

management of Treasury agricultural property
Treasury Agricultural Property Stock
National Agricultural Support Centre
shaping the agricultural system
family agricultural holdings
agricultural production centers

How to Cite

Iwaszkiewicz, P. . (2020). Legal issues related to the trading in agricultural real estate of the Treasury Agricultural Property Stock in the light of the amendment to the Act on management of agricultural property of the Treasury of 26 April 2019. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 29–45. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2

Abstract

The article assesses the impact of the Act of 26 April 2019 amending the Act on shaping the agricultural system and certain other acts on trading in agricultural property of the Treasury Agricultural Property Stock. The amendment significantly changed the rules of managing agricultural property of the State Treasury carried out by the National Agricultural Support Centre. In particular, the changes concerned the organisation of restricted tenders aimed at supporting family agricultural holdings, strengthening the position of the tenant of the State Treasury agricultural land as well as the creation of agricultural production centers by the National Agricultural Support Centre. The author points out the practical consequences of the changes and formulates de lege ferenda conclusions.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2
PDF (Język Polski)

References

Bednarek M. (2017), Nowe przepisy o ustroju rolnym – motywy i koncepcja legislacyjna w aspekcie konstytucyjnym, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Bieranowski A. (2019), Uwagi o błędnym dekodowaniu zakazu zbywania własności nieruchomości rolnej, „Rejent” nr 8.

Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków.

Blajer P. (2019), Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 3.

Budzinowski R. (2008), Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Budzinowski R. (2017), Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne, w: P. Czechowski (red.) Prawo rolne, Warszawa.

Budzinowski R., Suchoń A. (2015), Relacja gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego w świetle publicznych mechanizmów ich wspierania, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.

Burian B. (2004), Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków.

Czechowski P., Niewiadomski A. (2009), Gospodarstwo rolne jako masa majątkowa, „Studia Iuridica Agraria” t. 8.

Jeżyńska B. (2019), w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Kidyba A. (2006), Prawo handlowe, Warszawa.

Litwiniuk P. (2018), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa.

Maj K. (2016), Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.

Maj K. (2019), Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 26.

Marciniuk K. (2018), w: P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa.

OECD (2018), Przeglądy Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018, https://www.oecd.org/cfe/oecd-przeglady-polityk-rozwoju-obszarow-wiejskich-polska-2018-9788376106625-pl.htm [dostęp: 28.02.2020].

Pessel R. (2008), Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa.

Suchoń A. (2014), Z prawnej problematyki czasu trwania dzierżawy w prawie polskim oraz wybranych krajów Europy Zachodniej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Suchoń A. (2016), Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi, „Studia Iuridica Agraria” t. XIV.

Świderski K. (2000), Charakter prawny pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, „Rejent” nr 11.