Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r.
PDF

Słowa kluczowe

gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
kształtowanie ustroju rolnego
gospodarstwo rolne
gospodarstwo rodzinne
ośrodki produkcji rolniczej

Jak cytować

Iwaszkiewicz, P. . (2020). Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 29–45. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2

Abstrakt

W artykule została dokonana ocena wpływu ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw na obrót nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowelizacja w znaczący sposób zmieniła zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W szczególności zmiany dotyczyły organizowania przetargów ograniczonych, służących wspieraniu gospodarstw rodzinnych, wzmocnienia pozycji dzierżawcy gruntów Skarbu Państwa, a także tworzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ośrodków produkcji rolniczej. Autor wskazuje na praktyczne konsekwencje dokonanych zmian oraz formułuje wnioski de lege ferenda.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2
PDF

Bibliografia

Bednarek M. (2017), Nowe przepisy o ustroju rolnym – motywy i koncepcja legislacyjna w aspekcie konstytucyjnym, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Bieranowski A. (2019), Uwagi o błędnym dekodowaniu zakazu zbywania własności nieruchomości rolnej, „Rejent” nr 8.

Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków.

Blajer P. (2019), Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 3.

Budzinowski R. (2008), Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Budzinowski R. (2017), Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne, w: P. Czechowski (red.) Prawo rolne, Warszawa.

Budzinowski R., Suchoń A. (2015), Relacja gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego w świetle publicznych mechanizmów ich wspierania, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.

Burian B. (2004), Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków.

Czechowski P., Niewiadomski A. (2009), Gospodarstwo rolne jako masa majątkowa, „Studia Iuridica Agraria” t. 8.

Jeżyńska B. (2019), w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Kidyba A. (2006), Prawo handlowe, Warszawa.

Litwiniuk P. (2018), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa.

Maj K. (2016), Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.

Maj K. (2019), Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 26.

Marciniuk K. (2018), w: P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa.

OECD (2018), Przeglądy Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018, https://www.oecd.org/cfe/oecd-przeglady-polityk-rozwoju-obszarow-wiejskich-polska-2018-9788376106625-pl.htm [dostęp: 28.02.2020].

Pessel R. (2008), Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa.

Suchoń A. (2014), Z prawnej problematyki czasu trwania dzierżawy w prawie polskim oraz wybranych krajów Europy Zachodniej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Suchoń A. (2016), Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi, „Studia Iuridica Agraria” t. XIV.

Świderski K. (2000), Charakter prawny pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, „Rejent” nr 11.