Liability for damage caused by unsafe innovative food – a legal perspective
PDF

Keywords

innovative food
consumer protection
liability for an unsafe product

How to Cite

Sokołowski, Łukasz M. . (2020). Liability for damage caused by unsafe innovative food – a legal perspective. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 47–63. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.3

Abstract

The subject of the considerations presented in the article are issues related to the liability for placing unsafe innovative food on the market. They are aimed at answering the question of whether the tort liability regime based on the risk principle meets the requirements of the modern agri-food sector and provides effective protection of consumer’s health and life against threats that may result from product innovations. The adoption of legal solutions providing for producer’s strict liability for an unsafe product must be assessed positively. They facilitate the consumer’s ability to seek redress for damage caused by an unsafe product. Unfortunately, these regulations do not take into account fully the specific nature of food, especially innovative food, limiting the possibility of redressing damage caused by this type of food.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.3
PDF

References

Barska A. (2017), Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y, “Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” Vol. 17, issue 1.

Bobeł Ł., Leśkiewicz K. (2007), Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy, “Przemysł Spożywczy” No. 3.

Budzinowski R. (2015), Współczesne wyzwania związane z żywnością i ich rola w kształtowaniu polityki rolnej i prawa rolnego, “Przegląd Prawa Rolnego” No. 2.

Büscher R. (1995), Was sind “Novel Food”? Zum Anwendungsbereich der “Novel Food”-Verordnung, in: R. Streinz, “Novel Food,” Bayreuth.

Jagielska M. (2014), in: A. Olejniczak (ed.), System prawa prywatnego, Vol. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa.

Korzycka M., Wojciechowski P. (2017), System prawa żywnościowego, Warszawa.

Kozłowska K. (2016), Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw, in: P. Urbanek, E. Walińska (eds.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Łódź.

Kraus M. (2001), Novel Food: Risikominimierung neuartiger Lebensmittel durch Zulassungsrestriktionen?, Bayreuth.

Kremer E. (2004), Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków.

Kuźmicka-Sulikowska J. (2013), Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt, in: J. Mazurkiewicz (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika, Wrocław.

Meyer A.H. (2002), Gen Food Novel Food. Recht neuartiger Lebensmittel, München.

Olejniczak T. (2011), Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności – w świetle badań konsumenckich, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” No. 25.

Schumpeter J.A. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, Warszawa.

Spranger T.M. (2000), WTO-rechtliche Probleme der Genehmigungspflicht für neuartige Lebensmittel im Hinblick auf das SPS-Übereinkommen, “ZLR – Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” No. 1.

Syska M. (2013), in: A. Szymecka-Wesołowska (ed.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa.

Trapé I. (2008), Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny podmiotów dystrybuujących żywność, “Przegląd Prawa Rolnego” No. 2.

Wojciechowski P. (2011), Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemy, “Studia Iuridica Agraria” Vol. 9.

Żuławska C. (2011), Comments to Article 4491, in: G. Bieniek et al., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia: Zobowiązania, vol. 1, Warszawa.