Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
PDF

Słowa kluczowe

ubezpieczenie NNW dzieci
ubezpieczenie społeczne rolników

Jak cytować

Puślecki, D. . (2020). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 141–161. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9

Abstrakt

Artykuł stanowi odpowiedź na pytanie, na ile ubezpieczenia gospodarcze zapewniają dzieciom pomagającym rodzicom w działalności rolniczej ochronę przed wystąpieniem skutków zdarzeń losowych. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą zakresu ochrony przyznanej w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i niektórych chorób dzieci z rozwiązaniami przyjętymi w rolniczym ubezpieczeniu społecznym. W jej wyniku stwierdzono, że mimo niewielkiej przewagi w niektórych aspektach protekcji grupowe ubezpieczenie gospodarcze nie może zapewnić właściwej ochrony dzieciom na wypadek utraty zdolności do pracy. Ubezpieczenie nie realizuje w wystarczającym stopniu funkcji prewencyjnej, a wysokość uzyskiwanych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu jest dużo niższa niż tych wypłacanych przez KRUS. Jednak z braku innej możliwości dzieci pracujące w rolnictwie mogą liczyć chociaż na namiastkę ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia gospodarcze powinny jednak mieć charakter wspomagający, uzupełniając zakres ochrony rolniczego ubezpieczenia społecznego.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9
PDF

Bibliografia

Adamczyk-Kloczkowska B. (red.) (2008), Ubezpieczenia osobowe, Warszawa.

Daszewski A., Dąbrowska A. (2014), O potrzebie zmiany przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia w kontekście uregulowania ubezpieczeń grupowych, w: M. Serwach (red.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, Łódź.

Fras M. (2015), Grupowe ubezpieczenie, Warszawa.

Grabiec R. (2016), Ubezpieczenia w teorii i praktyce, t. II, Częstochowa.

Kobielski W. (2005), Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników – wybrane problemy, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 2.

Kowalewski E. (2006), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń.

Król M.A. (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 53.

Lachowski S. (1999), Uregulowania prawne możliwości angażowania dzieci do pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym, w: J. Zagórski, S. Lachowski, Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym, Lublin.

Lichorowicz A. (2000), Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP w świetle art. 23 Konstytucji, „Studia Iuridica Agraria” t. 1.

Lis I. (1991), Wybrane zagadnienia wypadków przy pracy rolniczej, „Prawo Rolne” nr 1.

Prutis S. (2015), Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji), w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.

Puślecki D. (2011), Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w: Z. Niedbała (red.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Warszawa.

Puślecki D. (2011), Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Warszawa.

Puślecki D. (2018), Prawna ochrona dzieci pracujących w rodzinnym gospodarstwie rolnym na tle rozwiązań przyjętych w wybranym ustawodawstwie europejskim, w: A. Stelmach, T. Szymczyński, M. Walkowski (red.), Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, Poznań.

Skąpski M. (1999), Wybrane zagadnienia współpracy zawodowej rodziców i dzieci, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.

Sługocka D. Podstawka M. (2006), Ubezpieczenia grupowe w systemie ubezpieczeń społecznych (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Życie Polska S.A.), „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 58.

Stelmachowski A. (2013), Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe, w: E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System prawa prywatnego, t. 3, Warszawa.

Stroiński E. (2003), Ubezpieczenia na życie, Warszawa.

Wierzbowski B. (2000), Wypadek przy pracy rolniczej w świetle orzecznictwa sądowego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 2.