Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Main Article Content

Damian Puślecki

Abstrakt

Artykuł stanowi odpowiedź na pytanie, na ile ubezpieczenia gospodarcze zapewniają dzieciom pomagającym rodzicom w działalności rolniczej ochronę przed wystąpieniem skutków zdarzeń losowych. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą zakresu ochrony przyznanej w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i niektórych chorób dzieci z rozwiązaniami przyjętymi w rolniczym ubezpieczeniu społecznym. W jej wyniku stwierdzono, że mimo niewielkiej przewagi w niektórych aspektach protekcji grupowe ubezpieczenie gospodarcze nie może zapewnić właściwej ochrony dzieciom na wypadek utraty zdolności do pracy. Ubezpieczenie nie realizuje w wystarczającym stopniu funkcji prewencyjnej, a wysokość uzyskiwanych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu jest dużo niższa niż tych wypłacanych przez KRUS. Jednak z braku innej możliwości dzieci pracujące w rolnictwie mogą liczyć chociaż na namiastkę ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia gospodarcze powinny jednak mieć charakter wspomagający, uzupełniając zakres ochrony rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, D. (2020). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 141-161. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Referencje

 1. Adamczyk-Kloczkowska B. (red.) (2008), Ubezpieczenia osobowe, Warszawa.
 2. Daszewski A., Dąbrowska A. (2014), O potrzebie zmiany przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia w kontekście uregulowania ubezpieczeń grupowych, w: M. Serwach (red.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, Łódź.
 3. Fras M. (2015), Grupowe ubezpieczenie, Warszawa.
 4. Grabiec R. (2016), Ubezpieczenia w teorii i praktyce, t. II, Częstochowa.
 5. Kobielski W. (2005), Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników – wybrane problemy, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 2.
 6. Kowalewski E. (2006), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń.
 7. Król M.A. (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 53.
 8. Lachowski S. (1999), Uregulowania prawne możliwości angażowania dzieci do pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym, w: J. Zagórski, S. Lachowski, Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym, Lublin.
 9. Lichorowicz A. (2000), Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP w świetle art. 23 Konstytucji, „Studia Iuridica Agraria” t. 1.
 10. Lis I. (1991), Wybrane zagadnienia wypadków przy pracy rolniczej, „Prawo Rolne” nr 1.
 11. Prutis S. (2015), Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji), w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.
 12. Puślecki D. (2011), Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w: Z. Niedbała (red.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Warszawa.
 13. Puślecki D. (2011), Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Warszawa.
 14. Puślecki D. (2018), Prawna ochrona dzieci pracujących w rodzinnym gospodarstwie rolnym na tle rozwiązań przyjętych w wybranym ustawodawstwie europejskim, w: A. Stelmach, T. Szymczyński, M. Walkowski (red.), Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, Poznań.
 15. Skąpski M. (1999), Wybrane zagadnienia współpracy zawodowej rodziców i dzieci, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.
 16. Sługocka D. Podstawka M. (2006), Ubezpieczenia grupowe w systemie ubezpieczeń społecznych (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Życie Polska S.A.), „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 58.
 17. Stelmachowski A. (2013), Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe, w: E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System prawa prywatnego, t. 3, Warszawa.
 18. Stroiński E. (2003), Ubezpieczenia na życie, Warszawa.
 19. Wierzbowski B. (2000), Wypadek przy pracy rolniczej w świetle orzecznictwa sądowego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 2.