Zrównoważone systemy żywnościowe w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej – aspekty prawne

Main Article Content

Katarzyna Leśkiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest wstępne ustalenie, czy projektowane założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027 można uznać za sprzyjające celom zrównoważonych systemów żywnościowych ujętym w strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”. Zdaniem autorki niektóre cele Wspólnej Polityki Rolnej zawarte w TFUE korespondują z założeniami zrównoważonych systemów żywnościowych ujętymi w omówionym dokumencie – strategii „Od pola do stołu” . Ostateczna ocena tego, czy nowa Wspólna Polityka Rolna przyniesie efekty w obszarze budowania zrównoważonych systemów żywnościowych będzie wymagać odwołania się nie tylko do przyszłej regulacji prawnej, odpowiadającej kolejnemu okresowi finansowania, ale także do skutków jej stosowania w przyszłości. Radykalna zmiana kierunku Wspólnej Polityki Rolnej i realizacja celów zrównoważonego rozwoju może doprowadzić do konfrontacji i konkurencji instrumentów wsparcia dochodów rolniczych z instrumentami ochrony środowiska, w tym klimatu, kosztem tych ostatnich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leśkiewicz, K. (2020). Zrównoważone systemy żywnościowe w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej – aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 75-85. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.4
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

  1. Bosek L. (2016), Komentarz do art. 5, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. I: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.
  2. Budzinowski R., Suchoń A. (2015), Relacja gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego w świetle publicznych mechanizmów ich wspierania, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.
  3. Cristiani E. (2018), Modelli di agricoltura “sostenibile” con particolare attenzione al settore vitivinicolo, w: R. Budzinowski (red.), XV World Congress of Agricultural Law. Contemporary Challenges of Agricultural Law: Among Globalization, Regionalization and Locality, Poznań.
  4. Górski M. (2018), Konwencja klimatyczna, w: M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa.
  5. Król M.A. (2013), Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 10(59).
  6. Leśkiewicz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1(10).
  7. Srogosz T. (2020), Systemy żywnościowe w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwoju – kilka uwag w czasie pandemii, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 6.
  8. Żuchowska-Grzywacz M. (2018), Zrównoważony produkt żywnościowy w systemie prawa – fakt czy życzenie?, „Problemy Jakości” nr 12.