Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne

Main Article Content

Katarzyna Leśkiewicz

Abstrakt

The aim of the article is to answer the question whether and if so, how the legislator shapes the harvesting of timber in a manner consistent with the objectives of sustainable forest management. The implementation of forest management is strongly influenced by global conditions. At the regional level, the legislator has defined “measures” implemented to counteract the marketing of illegally harvested timber. They are known as the EU’s “due diligence system” used in the timber supply chain “from forest to final purchaser.” At the local level, the instruments to achieve this objective of sustainable forest management include control, supervision and sanctions for breaches of Regulations 995/2010 and 2173/2005, while in practice, it is global market practices and related global conformity assessment systems relating to national forestry legislation that ultimately determine how the principles of the due diligence system will be implemented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leśkiewicz, K. (2018). Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), 77-90. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.5
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Referencje

 1. Banaszak B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 2. Czermińska M. (2008), Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 777.
 3. Goździewicz-Biechońska J., Leśkiewicz K. (2017), Prawnoeuropejskie uwarunkowania gospodarki leśnej, w: P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa.
 4. Górka K. (2010), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego, w: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka, Łódź.
 5. Graczyk A. (2005), Lasy oraz gospodarka leśna w strategii wzrostu gospodarczego i rozwoju zrównoważonym, w: Konferencja naukowa. Polskie lasy i leśnictwo w Europie. Kraków Uniwersytet Jagielloński 29 listopada 2004 r., Warszawa.
 6. Habuda A., Radecki W. (2016), Trwale zrównoważona gospodarka leśna, w: A. Habuda (red.), Polskie prawo leśne, Warszawa.
 7. Kurczewska U. (2016), Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, w: E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Warszawa.
 8. Latoszek E. (2016), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce ONZ, w: E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Warszawa.
 9. Leśkiewicz K. (2017), Administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzaniem do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewna, „Studia Iuridica Agraria" t. XV.
 10. Lis W. (2012), Najważniejsze czynniki wpływające na sytuację przemysłu drzewnego w Polsce w 2012 roku, „Transfer Innowacji” nr 23.
 11. Niedźwiedź M. (2014), Pośrednie wykonywanie prawa UE przez administrację RP, w: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Europeizacja prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego, t. 3, Legalis.
 12. Pakuła J. (2011), Pojęcie i zasady gospodarki leśnej, w: B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa.
 13. Paschalis-Jakubowicz P. (2012), Uwarunkowania strategii rozwoju Lasów Państwowych, Warszawa.
 14. Radecki W., Ustawa o lasach Komentarz, LEX.
 15. Rakoczy B. (2014), Pojęcie gospodarowania zasobami środowiska, w: B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, Toruń.
 16. Walas M. (2011), Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna, w: B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa.