Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego

Main Article Content

Paweł Wojciechowski

Abstrakt

This article presents general requirements laid down in food law regarding information on the absence of specific substances in food. The author noted, among other things, that the fact that not uniform solutions for certain types of designations (e.g. sugar-free, gluten-free) are adopted demonstrates the lack of a coherent EU legislator’s policy in this area. As a result, the consumer’s interests are not adequately protected. Given the variety of regulations, this leads at times to “statutory misrepresentation.” Hence the call for unification of regulations informing about the absence of specific substances in food.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, P. (2018). Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego. Przegląd Prawa Rolnego, (1(22), 103-121. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.7
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Referencje

 1. Jarosz A., Kozłowska-Wojciechowska M., Uramowska-Zyto B. (2003), Oczekiwania konsumentów wobec informacji żywieniowej umieszczanej na opakowaniach produktów spożywczych, „Roczniki PZH" vol. 54.
 2. Korzycka M., Wojciechowski P. (2017), System prawa żywnościowego, Warszawa.
 3. Korzycka-Iwanow M. (2005), Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa.
 4. Kunkiel-Kryńska A. (2012), Prawo konsumenckie UE - wzorzec konsumenta - wprowadzenie i wyrok TS z 6.07.1995 r. w sprawie C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. v. Mars GmbH, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 4(54).
 5. Leible S. (2010), Consumer Information Beyond Food Law, „EFFLR” nr 6.
 6. Meulen B.van der (2010), The Function of Food Law, „EFFL” nr 2.
 7. Nieżurawski L., Sobków C. (2015), Rola informacji na etykiecie w procesie zakupu produktu żywnościowego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” t. XVII, nr 3.
 8. Olejniczak M. (2017), Zróżnicowanie źródeł informacji konsumenckiej o żywności prozdrowotne, „Handel Wewnętrzny” nr 6.
 9. Ozimek I. (2000), Znaczenie wybranych źródeł informacji o żywności dla konsumentów, w: K. Gutkowska, I. Ozimek (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Warszawa.
 10. Ozimek I., Przeździecka-Czyżewska N. (2017), Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w regulacjach prawnych i opinii konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.
 11. Ozimek I., Tomaszewska M. (2011), Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów, „Handel Wewnętrzny” nr 2.
 12. Ozimek I., Tomaszewska-Pielacha M. (2011), Czynniki wpływające na czytanie przez konsumentów informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, „Studia i Materiały” nr 52.
 13. Pajor T. (2014), Komentarz do art. 221 Kodeksu cywilnego, w: M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa.
 14. Pawłowski B. (2003), Wspólnotowa zasada swobodnego przepływu towarów a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (przegląd orzecznictwa), „KPP” z. 1.
 15. Sieradzka M. (2008), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa.
 16. Staniewska K., Panfil-Kuncewicz H., Staniewski B., Mieczkowska M. (2010), Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 86.
 17. Szymecka-Wesołowska A. (2013), Objaśnienia do art. 46, w: A. Szymecka-Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia, komentarz, Warszawa.
 18. Włodarska K., Pawlak-Lemańska K., Górecki T., Sikorska E. (2015), Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków – badania pilotażowe, „Journal of Agribusiness and Rural Development” nr 4(38).
 19. Wojciechowski P. (2016), Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, Warszawa.
 20. Wojciechowski P. (2017), Regulacje dotyczące informacji na temat żywności, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa.
 21. Wojciechowski P. (2017), Unijne prawo żywnościowe, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa.
 22. Żelazna K., Górska-Warsewicz H. (2005), Źródła informacji wykorzystywane przy zakupie żywności, w: J. Karwowski (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin.