Kilka uwag dotyczących opodatkowania rolnictwa w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Main Article Content

Jerzy Bieluk

Abstrakt

Celem rozważań jest określenie roli systemu opodatkowania rolnictwa, jaką mógłby on odgrywać we wdrażaniu nowych rozwiązań służących przede wszystkim minimalizowaniu wpływu produkcji rolnej na środowisko, ale także kształtowaniu ustrojowego modelu rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych. W konkluzji stwierdzono, że należy wykorzystać system podatkowy, aby w ramach obciążeń fiskalnych wzmacniać gospodarstwa rodzinne, nastawione na rodzaj i metody produkcji najbliższe neutralności klimatycznej. Ekologizacja powinna być jednym z celów reformy opodatkowania rolnictwa. Do ustawodawcy, w ramach konsultacji społecznych, powinno należeć określenie granicy między modelowym gospodarstwem indywidualnym, traktowanym preferencyjnie, a wysokotowarową, szkodliwą dla klimatu produkcją rolną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bieluk, J. (2021). Kilka uwag dotyczących opodatkowania rolnictwa w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 101-112. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bieluk J. (2013), Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok.
 2. Bieluk J. (2015), Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.
 3. Burzec M. (2018), Podatek rolny, w: P. Smoleń (red.), Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian, Warszawa.
 4. Burzec M., Smoleń P. (2018), Nowy model opodatkowania rolnictw w Polsce, w: P. Smoleń (red.), Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian, Warszawa.
 5. Cieślukowski M. (2019), Ekologizacja polskiego systemu podatkowego, w: J. Szołno-Koguc (red.), Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach, Lublin.
 6. Dziemianowicz R.I. (2007), Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Białystok.
 7. Environmental taxes: recent developments in tools for integration, Copenhagen 2000, https://www.eea.europa.eu/publications/Environmental_Issues_No_18 [dostęp: 15.10.2021].
 8. Foer J.S. (2019), Zjadanie zwierząt, Warszawa.
 9. Foer J.S. (2020), Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Warszawa.
 10. Forfa M. (2011), Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych, „Zeszyty Naukowe SGGW” nr 89.
 11. Gruziel K. (2008), Konsekwencje finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 72.
 12. Gruziel K. (2008), Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych, Warszawa.
 13. Hinn B., Blandford D. (2007), Taxation Concessions as Instrument of Agricultural Policy, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/7976/1/cp07hi01.pdf [dostęp: 12.10.2021].
 14. Jaszczyński M. (2017), Funkcje podatków w gospodarce, „Zeszyty Naukowe PWSZ Płock” t. 25.
 15. Karpus K. (2002), Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich, Toruń.
 16. Klein N. (2020), To wszystko zmienia. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa.
 17. Kryk B., Kłos L., Łucka I.A. (2011), Podatki i opłaty ekologiczne po polsku, Warszawa.
 18. Małecki P. (2005), Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” nr 668.
 19. Owsiak S. (2019), Kontrowersje wokół współczesnej polityki podatkowej – wybrane zagadnienia, w: J. Szołno-Koguc (red.), Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach, Lublin.
 20. Paluch-Dybek A. (2018), Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski, „Studia Ekonomiczne” nr 2.
 21. Podstawka M. (1995), Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce, Warszawa.
 22. Śleszyński J. (2014), Podatki środowiskowe i podział na grupy podatków według metodyki Eurostatu, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 3(69).
 23. Wasilewski M., Gruziel K. (2008), Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych – koncepcja i skutki, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1.
 24. Wasilewski M., Gruziel K. (2008), Podatek rolny a podatek dochodowy – konsekwencje zmian dla gospodarstw rolnych, „Roczniki Nauk Rolniczych” Seria G, t. 94, z. 2.
 25. Zegar J.S. (red.) (2009), Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa.
 26. Ziółko M. (2016), Podatki ekologiczne w Polsce, w: P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Łódź, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/19741?show=full [dostęp: 15.10.2021].