Rozważania o rozszerzaniu się zakresu regulacji prawnorolnej z uwzględnieniem perspektywy notariusza

Main Article Content

Paweł A. Blajer

Abstrakt

Celem rozważań jest charakterystyka zjawiska poszerzania się zakresu regulacji zaliczanych do rolnego prawa gruntowego, wynikającego z nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dokonanej w 2016 r. oraz jego wpływu na praktykę notarialną obrotu nieruchomościami. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały ogólne kwestie ukazujące skalę oddziaływania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na regulacje wolne dotychczas od jakichkolwiek form „agraryzacji”, tj. w szczególności tradycyjne instytucje prawa cywilnego, postępowanie cywilne, prawo spółek oraz prawo upadłościowe. W drugiej części ukazany został wymiar praktyczny regulacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego poprzez przybliżenie niektórych problemów, przed którymi stają notariusze jako praktycy stosujący tę ustawę w swej codziennej działalności. W ramach uwag końcowych dokonano oceny zjawiska poszerzania się zakresu regulacji prawnorolnych w polskim systemie prawa, wskazując, że proces ten nie następuje w sposób racjonalny i spójny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Blajer, P. A. (2021). Rozważania o rozszerzaniu się zakresu regulacji prawnorolnej z uwzględnieniem perspektywy notariusza. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 113-133. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.4
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Balwicka-Szczyrba M. (2018), O nabywaniu własności nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XXXIX.
 2. Balwicka-Szczyrba M. (2020), Przesłanki nabycia nieruchomości rolnej w drodze zasiedzenia a ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, „Rejent” nr 8.
 3. Bidziński M., Chmaj M., Ulijasz B. (2017), Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Toruń.
 4. Bieluk J. (2019), Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 5. Bieluk J. (2021), Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych – paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 6. Bieranowski A. (2016), Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej – zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, „Rejent” nr 5.
 7. Biernat J. (2018), Nabywanie nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” nr 1.
 8. Blajer P.A. (2016), Neue Regelungen über den Grundstücksverkehr in Polen: Rückkehr in die Vergangenheit?, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 9. Blajer P.A. (2021), Z prawnej problematyki obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej wynikających z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 10. Budzinowski R. (1985), Zbycie spadku obejmującego gospodarstwo rolne w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” nr 7–8.
 11. Budzinowski R. (1986), Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” nr 7–8.
 12. Budzinowski R. (1991), Pojęcie gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego (rozważania na tle art. 553 k.c.), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.
 13. Budzinowski R. (1992), Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań.
 14. Budzinowski R. (2002), Nowa definicja przedsiębiorcy rolnego we włoskim kodeksie cywilnym, „Studia Iuridica Agraria” t. III.
 15. Budzinowski R. (2002), Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.
 16. Budzinowski R. (2002), Zmiany prawa rolnego. Tendencje rozwoju, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2.
 17. Budzinowski R. (2003), Prawne pojęcie działalności rolniczej, „Prawo i Administracja” t. II.
 18. Budzinowski R. (2004), Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną w praktyce notarialnej, „Rejent” nr 10.
 19. Budzinowski R. (2005), Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 20. Budzinowski R. (2008), Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań.
 21. Budzinowski R. (2010), O potrzebie nauczania prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 22. Budzinowski R. (2012), W kwestii statusu prawnego gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa, w: J. Jacyszyn, A. Dańko Roesler, M. Pazdan, W. Popiołek (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, Warszawa.
 23. Budzinowski R. (2021), Prawo rolne wczoraj i dziś, w: A. Niewiadomski, K. Marciniuk, P. Litwiniuk (red.), Z zagadnień systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, Warszawa.
 24. Buszmak D., Kocot W. (2017), Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7.
 25. Byczko Sz. (2017), Ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.
 26. Czech T. (2020), Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 27. Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 6.
 28. Fortuński W., Kupis M. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, „Nowy Przegląd Notarialny” nr 2.
 29. Gniewek E. (2017), Nieruchomość rolna jako przedmiot egzekucji, „Rejent” nr 7.
 30. Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” nr 12.
 31. Lichorowicz A. (2001), Glosa do wyroku SN z 2.06.2000 r., II CKN 1067/98, OSP nr 2, poz. 27.
 32. Lichorowicz A. (2004), Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 2.
 33. Łobos-Kotowska D. (2021), Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 34. Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” t. XXVI, nr 1.
 35. Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środek kształtowania ustroju rolnego, Białystok.
 36. Marszałkowska-Krześ E., Gil I. (2017), Wpływ wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych na obrót nieruchomościami rolnymi, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.
 37. Muszalska M. (2020), Spółki handlowe a znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – uwagi z praktyki notarialnej, „Studia Prawa Publicznego” nr 4.
 38. Pisuliński J. (2016), O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 5.
 39. Stranz J. (2016), Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 12.
 40. Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 41. Szereda A.J. (2016), Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.
 42. Truszkiewicz Z. (2007), Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, „Studia Iuridica Agraria” nr 6.
 43. Truszkiewicz Z. (2016), Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu u.k.u.r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.
 44. Truszkiewicz Z. (2017), O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), „Rejent” nr 11.
 45. Truszkiewicz Z. (2017), Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., „Rejent” nr 7.
 46. Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.
 47. Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.