Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne

Main Article Content

Izabela Lipińska

Abstrakt

Problematyka artykułu obejmuje zagadnienia związane z wdrażaniem reformy Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku wzmocnienia dochodowości i poprawy konkurencyjności rolnictwa. Jego celem jest ocena zaproponowanych na poziomie unijnym prawnych instrumentów w tym zakresie oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte rozwiązania normatywne mogą służyć poprawie dochodowości rodzimych producentów rolnych. W konkluzji stwierdzono, że reforma przewiduje szereg instrumentów oddziałujących na rozwój konkurencyjności w rolnictwie, a tym samym poprawiających ich dochodowość. Ich implementacja wynika zarówno z wyznaczonych jej kierunków w teorii adekwatnych do potrzeb sektora, jak i ze zobowiązań międzynarodowych i przyjętej strategii Europejski Zielony Ład. Mimo że stanowią one zachętę dla producentów rolnych do modyfikacji stosowanych przez nich metod produkcji czy działań w obszarze okołorolniczym, to i tak od ich działań zależy wzmocnienie ich pozycji rynkowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipińska, I. (2021). Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 277-291. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.14
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Adamowicz M. (1999), Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 2–3.
 2. Beyer K. (2012), Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 25.
 3. Czyżewski A. (2003), Interwencjonizm w polityce krajów wysokorozwiniętych, w: A. Czyżewski (red.) Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, Poznań.
 4. European Commission (1999), Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, Luxembourg.
 5. Grzebyk M., Kryński Z. (2011), Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 20.
 6. Kowalski S. (2017), Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla europejskiego rolnictwa, „Nauki Ekonomiczne” t. 25.
 7. Kulawik J., Wieliczko B. (2012), Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 4.
 8. Niewiadomska A. (2017), Konkurencyjność jako determinanta prawna europejskiej polityki rolnej, „Studia Iuridica” nr 72.
 9. Niewiadomska A. (2019), Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Rolnej wpływające na konkurencyjność polskiego rolnictwa, Warszawa.
 10. Nosecka B. (2014), Czynniki kształtujące konkurencyjność rolnictwa, w: A. Kowalski, M. Wigier (red.), Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Warszawa.
 11. Nosecka B., Pawlak K. (2014), Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa.
 12. Nosecka B., Poczta W. (2011), Czynniki decydujące o konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, w: B. Nosecka, K. Pawlak, W. Poczta, Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Warszawa.
 13. OECD (1996), Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, „STI Working Papers” nr 16.
 14. Popardowski P. (2019), Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej, Warszawa.
 15. Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A. (2000), Key Issues in Defining and Analysing the Competitiveness of a Country, „University of Tartu Economics and Business Administration Working Paper” nr 1, http://ssrn.com/abstract=418540.
 16. Słodowa-Hełpa M. (2003), Nowe oblicze konkurencyjności – konsekwencje dla polskiego sektora żywnościowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” z. 2.
 17. Sobiecki R. (2015), Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2.
 18. Strojny J. (2012), Pomiar konkurencyjności międzynarodowej rolnictwa Unii Europejskiej – ujęcie dynamiczne, w: W. Józwiak (red.), Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne, Warszawa.
 19. Wigier M., Wasilewski A., Łopaciuk W. (2014), Ocena wpływu wybranych instrumentów polityki publicznej mających wpływ na zmiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w: A. Kowalski, M. Wigier (red.), Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Warszawa.