O umowach prawnorolnych

Main Article Content

Stanisław Prutis

Abstrakt

Wyodrębnienie kategorii pojęciowej „umowy prawnorolne” spełnia funkcję porządkującą w ujęciach doktrynalnych dotyczących mechanizmu umowy (konsensu) w naszym systemie prawnym. Terminem „umowy prawnorolne” można określać wszelkie konsensualne czynności prawne, służące realizacji celów polityki rolnej (aspekt funkcjonalny), mające charakter i konstrukcję umów cywilnoprawnych bądź konstrukcję umów administracyjnych, będących obligatoryjną formą działania podmiotu administrującego. Umowa administracyjna, jako prawna forma działania administracji, jest swoistym odpowiednikiem umowy cywilnoprawnej – czynności prawa prywatnego – na gruncie regulacji prawa publicznego. Ten status „odpowiednika” wynika z różnic konstrukcyjnych między obydwiema umowami, toteż wszelkie doktrynalne klasyfikacje umów cywilnoprawnych mogą być przymierzane do umów administracyjnych co najwyżej „odpowiednio”. Prawo rolne jest tą gałęzią prawa, która w swojej funkcji regulacyjnej korzysta zarówno z mechanizmu umów cywilnoprawnych, jak i administracyjnych. Z tego względu zachodzi konieczność zintegrowania badań nad umowami prawnorolnymi, co jednoznacznie przemawia za zachowaniem odrębności prawa rolnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Prutis, S. (2021). O umowach prawnorolnych. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 367-386. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.19
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Błahuta F., Resich Z., Ignatowicz J. (1972), Kodeks cywilny – Komentarz, t. 2, Warszawa.
 2. Boć J. (2013), Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), w: A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski, System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa.
 3. Budzinowski R. (2008), Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań.
 4. Budzinowski R. (2019), Prawo rolne i inne dziedziny prawa, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 5. Czechowski P., Niewiadomski A. (2019), Europejskie rynki rolne, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 6. Kaliński M. (2014), Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa.
 7. Lichorowicz A. (2009), Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 8. Łobos-Kotowska D. (2012), Umowa o przyznanie pomocy z EFRROW a inne podobne umowy, „Studia Iuridica Agraria” t. X.
 9. Łobos-Kotowska D. (2013), Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 10. Milanowska D. (2015), Wspólna Polityka Rolna, w: S. Prutis (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, t. VIII: Prawo rolne i żywnościowe, Warszawa.
 11. Niewiadomski A., Wojciechowski P., Będźmirowska P. (2019), Program rozwoju obszarów wiejskich, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 12. Paliwoda J. (1979), Problemy prawne kooperacji produkcyjnej w rolnictwie, Warszawa.
 13. Pawlak W. (1980), Prawo rolne, Warszawa – Poznań.
 14. Prutis S. (1980), Zespoły rolników indywidualnych (Problemy organizacyjno-prawne), Warszawa.
 15. Prutis S. (2009). Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” t. VII.
 16. Prutis S. (2010), Skuteczność ochrony prawnej uprawnionych do korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, „Studia Iuridica Agraria” t. VIII.
 17. Prutis S. (2015), Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji), w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rodzinnego w Polsce i innych państwach UE, Warszawa.
 18. Prutis S. (2018), Instytucje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji do regulacji prawa publicznego), Białystok.
 19. Prutis S. (2021), Typologia umów stosowanych poza sferą prawa prywatnego, w: A. Niewiadomski, K. Marciniuk, P. Litwiniuk (red.), Z zagadnień systemu prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, Warszawa.
 20. Rajski J. (2011), Kontraktacja, w: J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa.
 21. Selwa J., Stelmachowski A. (1970), Prawo rolne, Warszawa.
 22. Starościak J. (1957), Prawne formy działania administracji, Warszawa.
 23. Starościak J. (1977), Prawo administracyjne, Warszawa.
 24. Stelmachowski A. (1998), Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa.
 25. Stelmachowski A. (2003), Nabycie i utrata własności, w: T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, Warszawa.
 26. Stelmachowski A. (red.) (2009), Prawo rolne, Warszawa.
 27. Szpunar A. (1998), Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz.
 28. Truszkiewicz Z. (2019), Kształtowanie stosunków własnościowych w rolnictwie, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 29. Wierzbowski M., Wiktorowska A. (2003), Prawo administracyjne, Warszawa.