Zgoda dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wybrane problemy prawne
PDF

Słowa kluczowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
decyzja dyrektora generalnego
ograniczenie własności nieruchomości rolnych

Jak cytować

Łobos-Kotowska, D. (2023). Zgoda dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wybrane problemy prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 69–80. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.4

Abstrakt

Celem rozważań jest ocena ewolucji ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, z uwzględnieniem swoistego charakteru umów prowadzących do przeniesienia własności nieruchomości rolnych oraz publicznoprawnego charakteru ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi. Szczególnym przejawem takiej ingerencji jest zgoda dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej przez podmiot, który nie spełnia ustawowych przesłanek. Zgoda taka wyrażana jest w formie decyzji administracyjnej i poprzedza zawarcie umów, które skutkują przeniesieniem własności nieruchomości rolnej. W konkluzji autorka stwierdza wzrost ingerencji państwa w obrót nieruchomościami rolnymi. Proces ten realizowany jest przy zastosowaniu metod publicznoprawnych. Konieczność uzyskania zgody dyrektora generalnego KOWR stanowi bowiem władczą ingerencję w sferę prawa własności.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.4
PDF

Bibliografia

Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Blajer P., Gonet W. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Breyer S. (1976), Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa.

Budzinowski R. (2008), Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań.

Kremer E. (2017), Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnych, „Studia Iuridica Lubliniensia” t. XXIV.

Lichorowicz A. (2004), Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 2.

Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Marciniuk K. (2017), Zgoda administracyjna jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnej, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.

Michałowski R. (2012), Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” t. 10. https://doi.org/10.15290/sia.2012.10.31

Paździk R., Dudzic A. (2002), Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), „Rejent” nr 12.

Prutis S. (2021), O umowach prawnorolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.19

Sobal P. J. (1974), Rola decyzji administracyjnej w kształtowaniu stosunków cywilnoprawnych. Na przykładzie gospodarki terenami urbanistycznymi, Rzeszów.

Zimmermann J. (2013), Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa.