„Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta
PDF

Jak cytować

Królak, P. (2018). „Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 459–485. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.24

Abstrakt

„Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta

https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.24
PDF

Bibliografia

Źródła drukowane

Constant Benjamin, Collection complete des ouvrages publies sur le Gouvernement representatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espece de Cours de Politique constitutionnelle, t. I-II, Paris 1818

Constant Benjamin, Cours de politique costitutionnelle, t. I-II, Paris 1836

Constant Benjamin, Cours de politique costitutionnelle au collecion des ouvrages publies sur le gouvernement representatif, t. I, Paris 1861

Constant Benjamin, De l’esprit conquete et de l’usurpation, dans leurs rapports acec la civilisation Europeenne, London 1814

Constant Benjamin, Dzienniki poufne, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1980

Constant Benjamin, O monarchii konstytucyjnej i rekoymiach publicznych. Rzecz wzięta z dzieł Benjamina Constant przekładnia Wincentego Niemojowskiego, t. I-II, Warszawa 1831

Constant Benjamin, Principes de politique, applicables a tous les gouvernemens representatifs et particulienement a la constitution actuelle del la France, Paris 1815

Constant Benjamin, Refléxions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle, Paris 1814

Constant Benjamin, Zasady polityki mające zastosowanie do wszystkich rządów (wersja z lat 1806-1810), przeł. Anastazja Dwulit, Warszawa 2008

Dziennik posiedzeñ izby poselskiej w czasie sejmu Królestwa Polskiego w roku 1820, Warszawa 1820

Lelewel Joachim, Materiały autobiograficzne, oprac. Helena Więckowska, Warszawa 1957

Mochnacki Maurycy, Pisma krytyczne i polityczne, t. I, Kraków 1996

Mochnacki Maurycy, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. I-II, Warszawa 1984

Montesquieu Charles, O duchu praw, t. I-II, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1957

Niemojowski Jan Nepomucen, Wspomnienia, Warszawa 1925

Niemojowski Wincenty, Głos posła kaliskiego na sejmie Królestwa Polskiego 1818, Poznań 1818

Niemojowski Wincenty, Myoeli dorywcze o romantyczności i romantykach, Kalisz 1830

Niemojowski Wincenty, O Władzach publicznych. W Monarchii Konstytucyjnej według B.C. przez W. N., „Pamiętnik Warszawski”, XXI, 1821

Niemojowski Wincenty, Przemówienie sejmowe na XVI sesji Izby Poselskiej w dniu 24 IV 1818 r., [w:] Dyaryusz Seymu Królestwa Polskiego 1818, t. III, Warszawa 1818

Rousseau Jean Jacques, Umowa społeczna, przeł. Antoni Peretiatkowicz, Kęty 2002

Zwierkowski Walenty, Rys powstania, walki i dzia³añ Polaków 1830 i 1831 roku skreoelony w dziesiêæ lat po wypadkach na tu³actwie we Francji, wyd. W. Lewandowski, Warszawa 1973

Prasa

„Dekada Polska” 1821

„Gazeta Codzienna, Narodowa i Obca” 1818-1819

„Kronika drugiej połowy r. 1819”

„Kurier Polski” 1830-1831

„Orzeł Biały” 1819-1820

„Pamiętnik Warszawski czyli Dziennik nauk i umiejętności” 1815-1821

Opracowania

Ajnenkiel Andrzej, Historia Sejmu Polskiego, t. II cz. I, Warszawa 1989

Baczko Bronisław, Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa 1964

Barszczewska-Krupka Alicja, Generacja powstańcza 1830-1831, Łódź 1985

Bastid Paul, Benjamin Constant et sa doctrine, t. I-II, Paris 1966

Baszkiewicz Jan, Wolność, Równość, Własność: rewolucje burżuazyjne, Warszawa 1981

Bernacki Włodzimierz, Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej, Kraków 2004

Bernacki Włodzimierz, O własności w nurtach liberalizmu polskiego w XIX w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, LVI, 2004, z. 1, s. 223-230

Bernacki Włodzimierz, Wolność w dobie zaborów i w II RP – idea i polityka, [w:] Wolność i jej granice. Polskie dylematy, pod red. Jacka Kloczkowskiego, Kraków 2007, s. 79-105

Bończa-Tomaszewski Nikodem, Narodziny polskiego liberalizmu – analiza metod wyjaśniania historiografii polskiego liberalizmu, „Kwartalnik Historyczny”, t. CVIII, 2001, s. 83-98

Bortnowski Władysław, Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976

Bortnowski Władysław, Udział „kaliszan” we władzach powstania listopadowego, [w:] Osiemnaoecie wieków Kalisza, t. III, pod red. A. Gieysztora, Kalisz 1962, s. 227-267

Bortnowski Władysław, Walka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.), Wrocław 1960

Bosiacki Adam, Władza municypalna w ujęciu Benjamina Constanta a teorie podziału władzy, „Studia Iuridica” IIL, 2008, s. 341-347

Bożek Michał, Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta, [w:] Idee jako Źródło instytucji politycznych i prawnych, red. Lech Dubel, Lublin 2003, s. 405-425

Bożek Michał, Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczne. Najnowsze kierunki badań, red. R.M. Małajny, Katowice 2008, s. 167-172

Braunsteinówna Helena, Charakterystyka braci Niemojowskich (w dobie Królestwa Kongresowego), „Przegląd Historyczny” XXIII, 1922, s. 61-85

Chojnicka Krystyna, Olszewski Henryk, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004

Deslandres Maurice, Historie constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, t. I-II, Paris 1932

Dubel Lech, Historia doktryn politycznych i prawnych do koñca XIX wieku, Warszawa 2002

Dutkiewicz Józef, 1830-1831 – powstanie czy rewolucja? Na podstawie analizy Diariusza Sejmu, [w:] Powstanie czy rewolucja: w 150. rocznicę Powstania Listopadowego, pod red. Henryka Kocója, Katowice 1981, s. 17-26

Feldman Wilhelm, Dzieje polskiej myoeli politycznej. (Próba zarysu), t. I, Warszawa 1988

Gąsiorowska Natalia, Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1916

Gołba Zdzisław, Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie Powstania Listopadowego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971

Grzybowski Konstanty, Dwa nurty polskiej myśli konstytucyjnej, „Kwartalnik Historyczny” LIX, 1952, s. 45-60

Handelsman Marceli, Francja–Polska 1795-1845: studia nad dziejami myśli politycznej. Rozwój narodowości nowoczesnej, t. II, Warszawa 1926

Handelsman Marceli, Les idees francaises et la mentalite politique en Pologne au XIXe siecle, Paris 1927

Izdebski Hubert, Instytucje przedstawicielskie w myoeli politycznej Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1831 roku), [w:] Polska myoel liberalno-demokratyczna w latach 1795-1830, Warszawa 1986, s. 21-50

Izdebski Hubert, Ustawa konstytucja Królestwa Polskiego 1815, [w:] Konstytucje polskie: studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, pod red. Mariana Kallasa, Warszawa 1990, s. 217-219

Janowski Maciej, Polska myśl liberalna do roku 1918, Kraków 1998

Janowski Maciej, O historię liberalizmu polskiego w XIX wieku (W odpowiedzi na artykuł Nikodema Bończy-Tomaszewskiego), „Kwartalnik Historyczny”, CIX 2002, s. 101-117

Kalembka Sławomir, Manifesty polityczne i programy ideowe w ideologiach europejsko-polskich, próba porównania, [w:] Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, pod red. Anny Barańskiej, Witolda Matwiejczyka, Jana Ziółka, Lublin 2001, s. 99-112

Karpińska Małgorzata, „Nie ma Mikołaja!” Starania o kształt sejmu w postaniu listopadowym 1830-1831, Warszawa 2007

Kizwalter Tomasz, Między Konstytucją 3 Maja, a Nocą Listopadową: dzieje państwowości, przemiany społeczne, ewolucja polskiej myoeli politycznej, [w:] Polska myoel liberalno-demokratyczna w latach 1795-1830, Warszawa 1986, s. 10-20

Kruszyńska Sabina, Benjamin Constant. Filozof religii: religia–moralność–wolność, Gdańsk 2000

Ludwikowski Rett Ryszard, Główne nurty myśli liberalnej 1815-90, Warszawa 1982

Ludwikowski Rett Ryszard, Sukces czy porażka, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXX, 1978, z. 1, s. 175-180

Łagowski Bronisław, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981

Łojek Jerzy, Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego, Warszawa 1982

Łojek Jerzy, Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa 1996

Manent Pierre, Intelektualna historia liberalizmu, tł. Marian Miszalski, Kraków 1994

Mycielski Maciej, „Miasto mieszkañców, wieoe obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław 2004

Przelaskowski Ryszard, Sejm warszawski roku 1825, Warszawa 1929

Pusz Wiesław, Wokół periodyków Brunona Kicińskiego „Orzeł Biały” i sejmiki uzupełniające skład posłów (styczeń-luty 1820), [w:] „Wiek Ooewiecenia”, t. XIII

Rau Zbigniew, Jakich obywateli potrzebuje państwo liberalne?, [w:] Cnoty polityczne – dawniej i obecnie, pod red. Romualda Piekarskiego, Gdańsk 1997, s. 333-343

Rau Zbigniew, Liberalizm: zarys myoeli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000

Rau Zbigniew, Zapomniana wolność: w poszukiwaniu historycznych podstawa liberalizmu, przeł. Marek Przychodzeń, Warszawa 2008

Rembowski Aleksander, Nasze poglądy polityczne w roku 1818. (Konstytucja, monarchizm, Sejm, opozycja), [w:] idem, Pisma, t. I, Warszawa 1901, s. 69-143

Rostocki Władysław, Elementy postępowe w ideologii politycznej i w ustroju powstania listopadowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” VII, 1955, s. 163-200

Skarżyński Ryszard, Czy liberalizm był w Polsce w ogóle możliwy?, [w:] Tradycje liberalne w Polsce, Warszawa 1993, s. 15-26

Skowronek Jerzy, Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, „Przegląd Historyczny” LII, 1961, s. 474-491

Słomkowska Alina, Dziennikarze Warszawscy: szkice z XIX wieku, Warszawa 1974

Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978

Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek, Doktryna polityczna liberalizmu arystokratycznego we Francji w latach 1815-1848, Kraków 1977

Stankiewicz Zbigniew, Sejm Królestwa Polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, XXXVI, 1984, z. 1, s. 105-142.

Szyszkowski Wacław, Beniamin Constant: Doktryna polityczno-prawna na tle epoki, Warszawa 1984

Więckowska Helena, Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1925

Więckowska Helena, Przemiany myśli politycznej w Królestwie Kongresowym, [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, 28 listopada do 4 grudnia 1930 r., pod red. Kazimierza Tyczkowskiego, Lwów 1930, s. 598-612

Zajewski Władysław, Niemojowski Bonawentura, w: Polski słownik biograficzny, XXIII, 1978, s. 22-27

Zajewski Władysław, Niemojowski Wincenty, w: Polski słownik biograficzny, XXIII, 1978, s. 31-34

Zajewski Władysław, Kaliszanie, [w:] Tradycje liberalne w Polsce: sympozjum historyczne, oprac. i przygot. Roman Benedykciuk, Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 2004, s. 83-96

Zajewski Władysław, Kaliszanie. Rodowód polskiego liberalizmu, [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej IV. Od reformy państwa szlacheckiego do myśli o nowoczesnym państwie, Toruń 1992, s. 89-105

Zajewski Władysław, Wolność druku w okresie władzy Rządu Narodowego w 1831 „Czasopismo Prawno-Historyczne” XIII, 1963, z. 2, s. 159-194

Zajewski Władysław, Dutkiewicz Józef, O niektórych aspektach postępowego nurtu ideologicznego w Powstaniu Listopadowym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” IX, 1957, z. 1, s. 283-311