„Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta

Main Article Content

Piotr Królak

Abstrakt

„Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Królak, P. (2018). „Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora”. Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), 459-485. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.24
Dział
Debiuty

Bibliografia

 1. Źródła drukowane
 2. Constant Benjamin, Collection complete des ouvrages publies sur le Gouvernement representatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espece de Cours de Politique constitutionnelle, t. I-II, Paris 1818
 3. Constant Benjamin, Cours de politique costitutionnelle, t. I-II, Paris 1836
 4. Constant Benjamin, Cours de politique costitutionnelle au collecion des ouvrages publies sur le gouvernement representatif, t. I, Paris 1861
 5. Constant Benjamin, De l’esprit conquete et de l’usurpation, dans leurs rapports acec la civilisation Europeenne, London 1814
 6. Constant Benjamin, Dzienniki poufne, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1980
 7. Constant Benjamin, O monarchii konstytucyjnej i rekoymiach publicznych. Rzecz wzięta z dzieł Benjamina Constant przekładnia Wincentego Niemojowskiego, t. I-II, Warszawa 1831
 8. Constant Benjamin, Principes de politique, applicables a tous les gouvernemens representatifs et particulienement a la constitution actuelle del la France, Paris 1815
 9. Constant Benjamin, Refléxions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle, Paris 1814
 10. Constant Benjamin, Zasady polityki mające zastosowanie do wszystkich rządów (wersja z lat 1806-1810), przeł. Anastazja Dwulit, Warszawa 2008
 11. Dziennik posiedzeñ izby poselskiej w czasie sejmu Królestwa Polskiego w roku 1820, Warszawa 1820
 12. Lelewel Joachim, Materiały autobiograficzne, oprac. Helena Więckowska, Warszawa 1957
 13. Mochnacki Maurycy, Pisma krytyczne i polityczne, t. I, Kraków 1996
 14. Mochnacki Maurycy, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. I-II, Warszawa 1984
 15. Montesquieu Charles, O duchu praw, t. I-II, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa 1957
 16. Niemojowski Jan Nepomucen, Wspomnienia, Warszawa 1925
 17. Niemojowski Wincenty, Głos posła kaliskiego na sejmie Królestwa Polskiego 1818, Poznań 1818
 18. Niemojowski Wincenty, Myoeli dorywcze o romantyczności i romantykach, Kalisz 1830
 19. Niemojowski Wincenty, O Władzach publicznych. W Monarchii Konstytucyjnej według B.C. przez W. N., „Pamiętnik Warszawski”, XXI, 1821
 20. Niemojowski Wincenty, Przemówienie sejmowe na XVI sesji Izby Poselskiej w dniu 24 IV 1818 r., [w:] Dyaryusz Seymu Królestwa Polskiego 1818, t. III, Warszawa 1818
 21. Rousseau Jean Jacques, Umowa społeczna, przeł. Antoni Peretiatkowicz, Kęty 2002
 22. Zwierkowski Walenty, Rys powstania, walki i dzia³añ Polaków 1830 i 1831 roku skreoelony w dziesiêæ lat po wypadkach na tu³actwie we Francji, wyd. W. Lewandowski, Warszawa 1973
 23. Prasa
 24. „Dekada Polska” 1821
 25. „Gazeta Codzienna, Narodowa i Obca” 1818-1819
 26. „Kronika drugiej połowy r. 1819”
 27. „Kurier Polski” 1830-1831
 28. „Orzeł Biały” 1819-1820
 29. „Pamiętnik Warszawski czyli Dziennik nauk i umiejętności” 1815-1821
 30. Opracowania
 31. Ajnenkiel Andrzej, Historia Sejmu Polskiego, t. II cz. I, Warszawa 1989
 32. Baczko Bronisław, Rousseau: samotność i wspólnota, Warszawa 1964
 33. Barszczewska-Krupka Alicja, Generacja powstańcza 1830-1831, Łódź 1985
 34. Bastid Paul, Benjamin Constant et sa doctrine, t. I-II, Paris 1966
 35. Baszkiewicz Jan, Wolność, Równość, Własność: rewolucje burżuazyjne, Warszawa 1981
 36. Bernacki Włodzimierz, Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej, Kraków 2004
 37. Bernacki Włodzimierz, O własności w nurtach liberalizmu polskiego w XIX w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, LVI, 2004, z. 1, s. 223-230
 38. Bernacki Włodzimierz, Wolność w dobie zaborów i w II RP – idea i polityka, [w:] Wolność i jej granice. Polskie dylematy, pod red. Jacka Kloczkowskiego, Kraków 2007, s. 79-105
 39. Bończa-Tomaszewski Nikodem, Narodziny polskiego liberalizmu – analiza metod wyjaśniania historiografii polskiego liberalizmu, „Kwartalnik Historyczny”, t. CVIII, 2001, s. 83-98
 40. Bortnowski Władysław, Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976
 41. Bortnowski Władysław, Udział „kaliszan” we władzach powstania listopadowego, [w:] Osiemnaoecie wieków Kalisza, t. III, pod red. A. Gieysztora, Kalisz 1962, s. 227-267
 42. Bortnowski Władysław, Walka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.), Wrocław 1960
 43. Bosiacki Adam, Władza municypalna w ujęciu Benjamina Constanta a teorie podziału władzy, „Studia Iuridica” IIL, 2008, s. 341-347
 44. Bożek Michał, Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta, [w:] Idee jako Źródło instytucji politycznych i prawnych, red. Lech Dubel, Lublin 2003, s. 405-425
 45. Bożek Michał, Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczne. Najnowsze kierunki badań, red. R.M. Małajny, Katowice 2008, s. 167-172
 46. Braunsteinówna Helena, Charakterystyka braci Niemojowskich (w dobie Królestwa Kongresowego), „Przegląd Historyczny” XXIII, 1922, s. 61-85
 47. Chojnicka Krystyna, Olszewski Henryk, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004
 48. Deslandres Maurice, Historie constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, t. I-II, Paris 1932
 49. Dubel Lech, Historia doktryn politycznych i prawnych do koñca XIX wieku, Warszawa 2002
 50. Dutkiewicz Józef, 1830-1831 – powstanie czy rewolucja? Na podstawie analizy Diariusza Sejmu, [w:] Powstanie czy rewolucja: w 150. rocznicę Powstania Listopadowego, pod red. Henryka Kocója, Katowice 1981, s. 17-26
 51. Feldman Wilhelm, Dzieje polskiej myoeli politycznej. (Próba zarysu), t. I, Warszawa 1988
 52. Gąsiorowska Natalia, Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1916
 53. Gołba Zdzisław, Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie Powstania Listopadowego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971
 54. Grzybowski Konstanty, Dwa nurty polskiej myśli konstytucyjnej, „Kwartalnik Historyczny” LIX, 1952, s. 45-60
 55. Handelsman Marceli, Francja–Polska 1795-1845: studia nad dziejami myśli politycznej. Rozwój narodowości nowoczesnej, t. II, Warszawa 1926
 56. Handelsman Marceli, Les idees francaises et la mentalite politique en Pologne au XIXe siecle, Paris 1927
 57. Izdebski Hubert, Instytucje przedstawicielskie w myoeli politycznej Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1831 roku), [w:] Polska myoel liberalno-demokratyczna w latach 1795-1830, Warszawa 1986, s. 21-50
 58. Izdebski Hubert, Ustawa konstytucja Królestwa Polskiego 1815, [w:] Konstytucje polskie: studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, pod red. Mariana Kallasa, Warszawa 1990, s. 217-219
 59. Janowski Maciej, Polska myśl liberalna do roku 1918, Kraków 1998
 60. Janowski Maciej, O historię liberalizmu polskiego w XIX wieku (W odpowiedzi na artykuł Nikodema Bończy-Tomaszewskiego), „Kwartalnik Historyczny”, CIX 2002, s. 101-117
 61. Kalembka Sławomir, Manifesty polityczne i programy ideowe w ideologiach europejsko-polskich, próba porównania, [w:] Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, pod red. Anny Barańskiej, Witolda Matwiejczyka, Jana Ziółka, Lublin 2001, s. 99-112
 62. Karpińska Małgorzata, „Nie ma Mikołaja!” Starania o kształt sejmu w postaniu listopadowym 1830-1831, Warszawa 2007
 63. Kizwalter Tomasz, Między Konstytucją 3 Maja, a Nocą Listopadową: dzieje państwowości, przemiany społeczne, ewolucja polskiej myoeli politycznej, [w:] Polska myoel liberalno-demokratyczna w latach 1795-1830, Warszawa 1986, s. 10-20
 64. Kruszyńska Sabina, Benjamin Constant. Filozof religii: religia–moralność–wolność, Gdańsk 2000
 65. Ludwikowski Rett Ryszard, Główne nurty myśli liberalnej 1815-90, Warszawa 1982
 66. Ludwikowski Rett Ryszard, Sukces czy porażka, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXX, 1978, z. 1, s. 175-180
 67. Łagowski Bronisław, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981
 68. Łojek Jerzy, Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego, Warszawa 1982
 69. Łojek Jerzy, Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa 1996
 70. Manent Pierre, Intelektualna historia liberalizmu, tł. Marian Miszalski, Kraków 1994
 71. Mycielski Maciej, „Miasto mieszkañców, wieoe obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław 2004
 72. Przelaskowski Ryszard, Sejm warszawski roku 1825, Warszawa 1929
 73. Pusz Wiesław, Wokół periodyków Brunona Kicińskiego „Orzeł Biały” i sejmiki uzupełniające skład posłów (styczeń-luty 1820), [w:] „Wiek Ooewiecenia”, t. XIII
 74. Rau Zbigniew, Jakich obywateli potrzebuje państwo liberalne?, [w:] Cnoty polityczne – dawniej i obecnie, pod red. Romualda Piekarskiego, Gdańsk 1997, s. 333-343
 75. Rau Zbigniew, Liberalizm: zarys myoeli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000
 76. Rau Zbigniew, Zapomniana wolność: w poszukiwaniu historycznych podstawa liberalizmu, przeł. Marek Przychodzeń, Warszawa 2008
 77. Rembowski Aleksander, Nasze poglądy polityczne w roku 1818. (Konstytucja, monarchizm, Sejm, opozycja), [w:] idem, Pisma, t. I, Warszawa 1901, s. 69-143
 78. Rostocki Władysław, Elementy postępowe w ideologii politycznej i w ustroju powstania listopadowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” VII, 1955, s. 163-200
 79. Skarżyński Ryszard, Czy liberalizm był w Polsce w ogóle możliwy?, [w:] Tradycje liberalne w Polsce, Warszawa 1993, s. 15-26
 80. Skowronek Jerzy, Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, „Przegląd Historyczny” LII, 1961, s. 474-491
 81. Słomkowska Alina, Dziennikarze Warszawscy: szkice z XIX wieku, Warszawa 1974
 82. Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978
 83. Sobolewska Barbara, Sobolewski Marek, Doktryna polityczna liberalizmu arystokratycznego we Francji w latach 1815-1848, Kraków 1977
 84. Stankiewicz Zbigniew, Sejm Królestwa Polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, XXXVI, 1984, z. 1, s. 105-142.
 85. Szyszkowski Wacław, Beniamin Constant: Doktryna polityczno-prawna na tle epoki, Warszawa 1984
 86. Więckowska Helena, Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1925
 87. Więckowska Helena, Przemiany myśli politycznej w Królestwie Kongresowym, [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, 28 listopada do 4 grudnia 1930 r., pod red. Kazimierza Tyczkowskiego, Lwów 1930, s. 598-612
 88. Zajewski Władysław, Niemojowski Bonawentura, w: Polski słownik biograficzny, XXIII, 1978, s. 22-27
 89. Zajewski Władysław, Niemojowski Wincenty, w: Polski słownik biograficzny, XXIII, 1978, s. 31-34
 90. Zajewski Władysław, Kaliszanie, [w:] Tradycje liberalne w Polsce: sympozjum historyczne, oprac. i przygot. Roman Benedykciuk, Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 2004, s. 83-96
 91. Zajewski Władysław, Kaliszanie. Rodowód polskiego liberalizmu, [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej IV. Od reformy państwa szlacheckiego do myśli o nowoczesnym państwie, Toruń 1992, s. 89-105
 92. Zajewski Władysław, Wolność druku w okresie władzy Rządu Narodowego w 1831 „Czasopismo Prawno-Historyczne” XIII, 1963, z. 2, s. 159-194
 93. Zajewski Władysław, Dutkiewicz Józef, O niektórych aspektach postępowego nurtu ideologicznego w Powstaniu Listopadowym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” IX, 1957, z. 1, s. 283-311