Administracja terytorialna w ustawodawstwie okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1944). Część III (1.08.1941 – 27.12.1944)
PDF

Słowa kluczowe

administracja terytorialna
okupacja niemiecka
Generalne Gubernatorstwo
ustawodawstwo okupanta niemieckiego

Jak cytować

Wrzyszcz, A. (2021). Administracja terytorialna w ustawodawstwie okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1944). Część III (1.08.1941 – 27.12.1944). Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 9–39. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.1

Abstrakt

Artykuł stanowi część obszerniejszego opracowania. Jego część I obejmuje okres od 1.09.1939 r. do 31.07.1940 r., część II – okres od 1.08.1940 r. do 31.07.1941 r., a niniejsze opracowanie to część III – ukazująca okres od 1.08.1941 r. do 27.12.1944 r. Przedstawiono w nim kompetencje organów niemieckiej administracji terytorialnej w Generalnym Gubernatorstwie we wskazanym okresie. Wynikały one z przepisów ustanawianych przez niemieckie władze okupacyjne. Struktura opracowania opiera się na kryterium mieszanym (chronologicznym i merytorycznym). W pierwszej kolejności zaprezentowano uregulowania dotyczące przyłączenia do GG nowego dystryktu Galicja, dalej przepisy odnoszące się do administracji na szczeblu dystryktu, powiatu i gminy, a także wybrane akty z zakresu administracji specjalnej. W kolejnych fragmentach przywoływano akty normatywne w kolejności chronologicznej (z ustępstwami na rzecz kryterium merytorycznego).

https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.1
PDF

Bibliografia

Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów.

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa

Weh A., Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegółowym skorowidzem, Kraków 1941.

Literatura naukowa

Bonusiak W., Małopolska Wschodnia pod rządami III Rzeszy, Rzeszów 1990.

Dąbrowski K., Izby dystryktowe w Generalnym Gubernatorstwie – powstanie i charakter ustrojowy [w:] M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski (red.), Państwo – prawo – polityka. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Henrykowi Groszykowi, Lublin 2012.

Dąbrowski K., Portret niemieckiego aparatu partyjno-administracyjnego w dystrykcie radomskim (1940–1944), „Rocznik Samorządowy” 2016, t. 5.

Dziobek-Romański J., Organizacja administracji władz okupacyjnych na ziemiach polskich w latach 1939–1945, „Rocznik Nauk Prawnych” 2012, t. 22, nr 3.

Grünberg K., Otręba B., Hans Frank na Wawelu, Włocławek 2001.

Kozera Ł, Wojtasik M., Zarys administracyjny niemieckiej okupacji Generalnej Guberni (komentarz i teksty źródłowe), Chełm 2008.

Kozyra W., Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1945, „Annales UMCS” Sectio G, 2013, vol. LX, nr 1.

Ługowski B., Funkcjonowanie urzędów gmin wiejskich w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2018, t. XXI.

Mączyński M., Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939–1945. Ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, Kraków 2012.

Mielnik H., Organizacja i funkcjonowanie administracji szkolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 [w:] J. Pokoj, D. Szczepaniak (red.), Prawo i okupacja na przestrzeni wieków, Kraków 2018.

Musiał B., Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939–1944, Wiesbaden 1999.

Roth M., Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im besetzen Polen – Karrierwege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Göttingen 2009.

Roth M., Starostowie powiatowi i zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa [w:] A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr (red.), Zagłada Żydów na polskiej prowincji, Łódź 2012.

Schenk D., Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. K. Jachimczak, Kraków 2009.

Seidel R., Deutsche Besatzungspolitik in Polen. Distrikt Radom 1939–1945, Padernborn–Zürich 2006.

Uruszczak W., Perwersyjne funkcje niemieckiego „prawa” w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, „Studia z Dziejów Prawa” 2019, 12(20).

Winstone M., Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera, Poznań 2015.

Wrzyszcz A., Administracja terytorialna w ustawodawstwie okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1944). Część I (1.09.1939 – 31.07.1940), „Studia z Dziejów Prawa” 2019, 12(20).

Wrzyszcz A., Administracja terytorialna w ustawodawstwie okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1944). Część II (31.07.1940 – 31.07.1941). Artykuł przekazany do księgi jubileuszowej dedykowanej Panu Profesorowi Markowi Maciejewskiemu.

Wrzyszcz A., Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22.

Wrzyszcz A., Odrębności ustrojowo-prawne Dystryktu Galicja w Generalnym Gubernatorstwie (1941–1944) [w:] A. Lityński, P. Fiedorczyk (red.), Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów, 15–18 września 2002, Białystok 2003.

Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.

Wrzyszcz A., Ustawodawstwo okupacyjne dla dystryktu Galicja 1941–1944 [w:] A. Korobowicz, H. Olszewski (red.), Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, Lublin 1997.