Parliamentary representatives in old Poland. Envoys, mandataries, and nation’s representatives
PDF (English)

Jak cytować

Uruszczak, W. (2021). Parliamentary representatives in old Poland. Envoys, mandataries, and nation’s representatives. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 93–113. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.6

Abstrakt

Parliamentary representatives in old Poland. Envoys, mandataries, and nation’s representatives

https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.6
PDF (English)

Bibliografia

Akta Stanów Prus Królewskich [The acts of Royal Prussia states], vol. 1: (1479–1488), published by K. Górski, M. Biskup, Toruń 1955.

Bardach J., Początki Sejmu [in:] J. Michalski (ed.), Historia sejmu polskiego, vol. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczpospolitej, Warsaw 1984.

Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warsaw 1974.

Caspari Schützii Rerum Prussicarum historia ex codice manu auctoris scripto edita, l. 7, Gedani 1769.

Chłopocka H., Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w XIV wieku. Studium źródłoznawcze, Poznań 1967.

Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warsaw 1998.

Cromerus M., De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, l. XXVII, Cologne 1589.

Fałkowski W., Rok trzech sejmów [in:] A. Bartoszewicz et al. (eds.), Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane prof. Henrykowi Samsonowiczowi w 70. rocznicę urodzin, Warsaw 2000.

Friedberg Ae. (ed.), Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis, vol. 2, Lipsiae 1874, coll. 1124.

Gawlas S., Monarchien und Stände in den Ländern Ostmitteleuropas an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit [in:] M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala (eds.), Ostmitteleuropas im 14.-17. Jahrhundert – eine Region oder Region der Regionen, Warsaw 2004.

Goyard-Fabre S., L’idée de représentation à l’époque de la Révolution, “Études françaises” 1989, vol. 25, no. 2/3.

Górski K., The Origins of the Polish Sejm [in:] Communitas, princeps, corona regni. Studia selecta, Poznań 1976.

Grzybowski K., Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warsaw 1959.

Gzella J., Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370–1382, Toruń 1994.

“In Memoriam”. Adam Uruszczak (3rd June 1978 – 16th October 2005) [in:] J. Halberda, M. Hosowicz, A. Karabowicz (eds.), Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Kraków 2006, pp. 13–17.

Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, published and translated by A. Przeździecki, Cracow 1868–1870.

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Book 12: 1462–1480, Warsaw 2006.

Joanni Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber duodecimus: 1462–1480, Cracoviae 2005.

Knoppek W., Zmiany w układzie sił politycznych w Polsce w drugiej połowie XV w. i ich związek z genezą dwuizbowego sejmu, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1955, Vol. VII, issue 2.

Kołłątaj H., Listy Anonima, part 3, the 9th letter from the 28th of November 1788.

Kołłątaj H., Prawo polityczne Narodu Polskiego [in:] Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, compiled by J. Sawicki, vol. 1, part 2, Warsaw 1951.

Konarski S., O skutecznym rad sposobie, vol. 1, Warsaw 1923.

Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warsaw 1991.

Kronika Marcina Bielskiego, vol. 2 (Book 4, 5), Kazimierz Józef Turowski edition, edited and printed by Karol Pollak, Sanok 1856.

Krzyżanowski S. (ed.), Album Paleographicum, Cracoviae 1935, no. 25.

Lesiński B., Walachowicz J., Historia ustroju państwa w tesktach źródłowych, Warsaw – Poznań.

Leszczyński S., Głos wolny wolność ubezpieczający, 1790.

Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warsaw 2003.

Łebiński W., De nuntiorum terrestrium in Polonorum Republicae origine, conditione, rebus gestis. Pars prior (1468–1668), Vratislaviae 1863.

Mandatum domini Regis [in:] Liter ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, vol. 2, Posnaniae 1855.

Mueller C., Das imperative und freie Mandat, Leiden 1966.

Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763, Warsaw 1966.

Ordo iudiciarius magistri Tancredi, § 1.2: “Procurator est, qui aliena negotia, unum vel plura, mandato sibi a domino facto, gerenda gratuito suscipit” [in:] F.Ch. Bergmann, Pilii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine, Gottingae 1842.

Ourliac P., De Malafose J., Histoire du droit privé, vol. 1: Les obligations, Paris 1969.

Pawiński A., Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374–1505, Warsaw 1905.

Piekosiński F., Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce wieków średnich, vol. 14: 1900.

Płaza S., Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572–1632), part 1, Warsaw – Cracow 1987.

Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata), compiled by S. Roman, L. Łysiak, Wrocław – Cracow 1958.

Radwański Z. (ed.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, vol. 2, Warsaw 2002.

Samsonowicz H., Polska Jana Długosza, Warsaw 1994.

Sucheni-Grabowska A., Rola mandatu poselskiego w dawnej Polsce na tle porównawczym [in:] C. Kuklo (ed.), Między polityką a kulturą, Warsaw 1999.

Uruszczak W., Datacja obrad sejmu walnego koronnego w 1493 r., “Przegląd Sejmowy” 1993, no. 1.

Uruszczak W., Sejm walny koronny w latach 1506–1540, Warsaw 1980.

Uruszczak W., Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w średniowieczu, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2000, Vol. LII, issue 1–2.

Volumina Legum, vol. 9, Cracow 1889.

Wapowski B., Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535, vol. 3, Vilnius 1848.

Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, compiled by J. Sawicki, vol. 2, Warsaw 1953.