Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939
PDF

Jak cytować

Krasowski, K. . (2021). Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 143–171. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8

Abstrakt

Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939

https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8
PDF

Bibliografia

Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 5, poz. 94.

Okólnik ministra z 1 września 1922 r. dotyczący ulg dla studentów prawa z Górnego Śląska, którzy brali udział w powstaniach (Dz. Urz. MWRiOP nr 28, poz. 319).

Postanowienie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 10 maja 1933 r. o organizacji studiów prawnych i społeczno-ekonomicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 144).

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10 lipca 1919 r., Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 15/33, Memoriał w sprawie organizacji Wszechnicy Piastowskiej.

Przemówienie ministra Grabowskiego w komisji budżetowej Sejmu z dnia 12 stycznia 1937 r.; „Gazeta Polska” nr 13 z 13 stycznia 1937 r.

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 14 stycznia 1919 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 7 stycznia 1919 r. w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Uniwersytecie Warszawskim, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 1, poz. 7.

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 19 października 1921 r. w sprawie ujednostajnienia ulg w studiach studentów prawa z tytułu pełnienia służby wojskowej w czasie wojny (Dz. Urz. MWRiOP nr 21, poz. 216).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 16 października 1920 r. (Dz. Urz. MWRiOP nr 22, poz. 140).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 6 września 1921 r. (Dz. Urz. MWRiOP nr 19, poz. 199).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 26 listopada 1925 r. w sprawie egzaminów magisterskich (Dz. Urz. MWRiOP 1926, nr 8, poz. 65).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 9 maja 1933 r. o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 139).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 28 czerwca 1922 r. w przedmiocie końcowego egzaminu państwowego ze studiów prawniczych przy Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. MWRiOP 1922, nr 25, poz. 276; Dz. Urz. MWRiOP 1927, nr 5, poz. 65; Dz. Urz. MWRiOP 1930, nr 10, poz. 161).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 8 października 1935 r. (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 177).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 1 października 1936 r. w sprawie studiów specjalnych w ramach Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 195).

Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 2 czerwca 1938 r. (Dz. Urz. MWRiOP, nr 6, poz. 161).

Ustawa tymczasowa Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 1917 r. (Dz. Urz. Departamentu WRiOP, Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z 1917 r., nr 2, dział I, poz. C. 2).

Ustawa z 18 lipca 1924 r. o przedłużeniu dawnego trybu egzaminów w szkołach akademickich (Dz. U. RP nr 70, poz. 678).

Zarządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 28 kwietnia 1930 r. o utworzeniu studiów uzupełniających na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Dz. Urz. MWRiOP, nr 7, poz. 104).

„Mały Rocznik Statystyczny” za 1939 rok.

„Rocznik Statystyki RP” za lata 1920/1922.

Abraham W., Dąbkowski P., Piniński L. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. I, Lwów 1924.

Bałtruszajtys G., Materiały bibliograficzne do dziejów Wydziału Prawa w latach 1915–1987 [w:] Wydział Prawa w relacjach i wspomnieniach pracowników i studentów (1918–1950), „Studia Iuridica” 1989, t. XVII.

Bałtruszajtys G., Z dziejów Zakładu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, „Studia Iuridica” 1994, t. XXI.

Baranowski K., Kadra naukowa z zakresu nauk społecznych w II Rzeczypospolitej, Łódź 1981.

Baranowski K., Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi, 1928–1939, Warszawa 1977.

Bardach J., Historia prawa na Uniwersytecie Warszawskim [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.

Czachórski W., Nauki cywilistyczne w Uniwersytecie Warszawskim (1918–1988) [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.

Czubiński A., Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918–1939 [w:] Z. Grot (red.), Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, Poznań 1972.

Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków 2000.

Garlicki A. (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego1915–1939, Warszawa 1982.

Garstka J., Życie społeczno-polityczne i kulturalne studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939), Poznań 2000 (mpis pracy doktorskiej w Bibliotece UAM).

Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, CPH 1981, t. XXXIII, z. 2.

Grodziski S., Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa i prawa, CPH 1998, t. L, z. 1.

Grzybowski K., Szkoła historyczna krakowska – Michał Bobrzyński (1849–1935) [w:] M. Patkaniowski (red.), Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.

Izdebski H., Bohdan Wasiutyński (1882–1940). Profesor nauki administracji i prawa administracyjnego [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.

Jaskólski M., Michał Hieronim Bobrzyński (1849–1935) [w:] J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.

Jaworski I., Wydział Prawa i Nauk Społecznych U.S.B. w latach 1919–1929 [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzysta pięćdziesiątej rocznicy założenia i dziesiątej wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Wilno 1929.

Kalinowski S., Karnicy Wydziału Prawa [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.

Karaffa-Korbutt K., Działalność naukowa i pedagogiczna Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919–1929 w świetle zestawień statystycznych [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzysta pięćdziesiątej rocznicy założenia i dziesiątej wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Wilno 1929.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 1, Lublin 1994.

Karolewicz G., Wkład Uniwersytetu Jana Kazimierza w dzieło tworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [w:] W. Stążek (red.), Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni, Lublin 2000.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938.

Kojder A., Gorzkie lata Leona Petrażyckiego w Uniwersytecie Warszawskim [w:] Wydział Prawa w relacjach i wspomnieniach pracowników i studentów (1918–1950), „Studia Iuridica” 1989, t. XVII.

Kowalski G.M., O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich. Polemika między Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919–1923), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, t. LVI, z. 2.

Krasowski K., Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–1939 [w:] K. Krasowski (red.), Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu 1919–2004, Poznań 2004.

Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzysta pięćdziesiątej rocznicy założenia i dziesiątej wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Wilno 1929.

Lisowski Z., Uniwersytet Poznański w roku akademickim 1922/23, Poznań 1923.

Makowski W., Uniwersyteckie studium prawnicze, Warszawa 1933.

Manteuffel T., Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16-1934/35. Kronika, Warszawa 1936.

MWRiOP. Wykaz imienny docentów według stanu z dnia 31 grudnia 1937 r., Warszawa 1938, AUAM, 210/46.

Papierkowski Z., Kronika Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944–1952 [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1969.

Patkaniowski M. (red.), Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.

Peretiatkowicz A., W sprawie studiów prawno-ekonomicznych, „Kurier Poznański” nr 574 z 12 grudnia 1926 r.

Petrani A., Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 5.

Piechnik L., Puchowski K. (red.), Z dziejów Almae Matris Vilnensis, Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków 1996.

Pismo dziekana Winiarskiego do rad wydziałów prawa uniwersytetów w Krakowie, Warszawie, Wilnie i Lwowie z 21 września 1937 r., AUAM 15/523 i 208/61.

Redzik A., Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego 1939–1945, „Rocznik Lwowski” 2004.

Rosicka J., Adam Krzyżanowski (1873–1963) [w:] J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.

Salmonowicz S., Karol Koranyi. (1897–1964). Szkic do portretu, CPH 1998, t. L, z. 1.

Skiba W., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie [w:] J. Marcinkiewicz (red.), Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, Londyn 1989.

Skubała-Tokarska Z., Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Wrocław 1967.

Sondel J., Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Sójka-Zielińska K., Nauka prawa cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim w XIX w. [w:] J. Malec, W. Uruszczak (red.), Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2001.

Sprawozdanie H. Święcickiego z obrad Komisji Stabilizacyjnej w Krakowie w dniach 3–4 lutego 1919 r. [w:] M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 1: Organizacja i rozwój Uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Poznań 1973.

Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu z czynności do 11 marca 1919 r. [w:] M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 1: Organizacja i rozwój Uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Poznań 1973.

Stelmach J., Uruszczak W. (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.

Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1930.

Szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930.

Taylor E., Poznańskie Studium Ekonomiczne(1919–1949), „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1958, R. XX, z. 1.

Tymowski J., Sprawność studiów w szkołach wyższych w Polsce, Warszawa 1965.

Uruszczak W., Adam Vetulani (1901–1976) – historyk prawa kanonicznego, CPH 1998, t. L, z. 1.

Waltoś S., O dziesięciu paradoksach w dziejach nauki i nauczania prawa karnego w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] J. Malec, W. Uruszczak (red.), Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2001.

Wąsowicz M., Wacław Makowski jako karnista. Szkic do portretu uczonego [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.

Winiarski B., Zagadnienia organizacji studiów prawniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 17 (1937), z. 2.

Wojciechowski Z., Oswald Balzer, „Kwartalnik Historyczny” 1933, z. 3.

Z materiałów liczbowych Ministerstwa WRiOP, załącznik do Dz. Urz. MWRiOP 1935, nr 2 (z 15 marca).

Znamierowski Cz., Młodzież prawnicza, „Gazeta Polska” nr 238–239 z 26/27 sierpnia 1936 r.

Znamierowski Cz., Nil desperandum, „Gazeta Polska” nr 114 z 26 kwietnia 1937 r.

Znamierowski Cz., O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938.

Znamierowski Cz., Szkoła prawa, „Gazeta Polska” nr 118 z 30 kwietnia 1937 r.

Znamierowski Cz., Wysoka stawka, „Gazeta Polska” nr 320 z 16 listopada 1936 r.

Zoll A., Juliusz Makarewicz (1872–1955) [w:] J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.