Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939

Main Article Content

Krzysztof Krasowski

Abstrakt

Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krasowski, K. (2021). Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 143-171. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8
Dział
Z dziejów nauki i nauczania historii prawa

Referencje

 1. Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 5, poz. 94.
 2. Okólnik ministra z 1 września 1922 r. dotyczący ulg dla studentów prawa z Górnego Śląska, którzy brali udział w powstaniach (Dz. Urz. MWRiOP nr 28, poz. 319).
 3. Postanowienie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 10 maja 1933 r. o organizacji studiów prawnych i społeczno-ekonomicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 144).
 4. Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10 lipca 1919 r., Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 15/33, Memoriał w sprawie organizacji Wszechnicy Piastowskiej.
 5. Przemówienie ministra Grabowskiego w komisji budżetowej Sejmu z dnia 12 stycznia 1937 r.; „Gazeta Polska” nr 13 z 13 stycznia 1937 r.
 6. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 14 stycznia 1919 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 7 stycznia 1919 r. w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Uniwersytecie Warszawskim, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 1, poz. 7.
 7. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 19 października 1921 r. w sprawie ujednostajnienia ulg w studiach studentów prawa z tytułu pełnienia służby wojskowej w czasie wojny (Dz. Urz. MWRiOP nr 21, poz. 216).
 8. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 16 października 1920 r. (Dz. Urz. MWRiOP nr 22, poz. 140).
 9. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 6 września 1921 r. (Dz. Urz. MWRiOP nr 19, poz. 199).
 10. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 26 listopada 1925 r. w sprawie egzaminów magisterskich (Dz. Urz. MWRiOP 1926, nr 8, poz. 65).
 11. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 9 maja 1933 r. o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 139).
 12. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 28 czerwca 1922 r. w przedmiocie końcowego egzaminu państwowego ze studiów prawniczych przy Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. MWRiOP 1922, nr 25, poz. 276; Dz. Urz. MWRiOP 1927, nr 5, poz. 65; Dz. Urz. MWRiOP 1930, nr 10, poz. 161).
 13. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 8 października 1935 r. (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 177).
 14. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 1 października 1936 r. w sprawie studiów specjalnych w ramach Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Dz. Urz. MWRiOP, nr 10, poz. 195).
 15. Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 2 czerwca 1938 r. (Dz. Urz. MWRiOP, nr 6, poz. 161).
 16. Ustawa tymczasowa Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 1917 r. (Dz. Urz. Departamentu WRiOP, Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z 1917 r., nr 2, dział I, poz. C. 2).
 17. Ustawa z 18 lipca 1924 r. o przedłużeniu dawnego trybu egzaminów w szkołach akademickich (Dz. U. RP nr 70, poz. 678).
 18. Zarządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 28 kwietnia 1930 r. o utworzeniu studiów uzupełniających na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Dz. Urz. MWRiOP, nr 7, poz. 104).
 19. „Mały Rocznik Statystyczny” za 1939 rok.
 20. „Rocznik Statystyki RP” za lata 1920/1922.
 21. Abraham W., Dąbkowski P., Piniński L. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. I, Lwów 1924.
 22. Bałtruszajtys G., Materiały bibliograficzne do dziejów Wydziału Prawa w latach 1915–1987 [w:] Wydział Prawa w relacjach i wspomnieniach pracowników i studentów (1918–1950), „Studia Iuridica” 1989, t. XVII.
 23. Bałtruszajtys G., Z dziejów Zakładu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, „Studia Iuridica” 1994, t. XXI.
 24. Baranowski K., Kadra naukowa z zakresu nauk społecznych w II Rzeczypospolitej, Łódź 1981.
 25. Baranowski K., Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi, 1928–1939, Warszawa 1977.
 26. Bardach J., Historia prawa na Uniwersytecie Warszawskim [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.
 27. Czachórski W., Nauki cywilistyczne w Uniwersytecie Warszawskim (1918–1988) [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.
 28. Czubiński A., Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918–1939 [w:] Z. Grot (red.), Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, Poznań 1972.
 29. Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków 2000.
 30. Garlicki A. (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego1915–1939, Warszawa 1982.
 31. Garstka J., Życie społeczno-polityczne i kulturalne studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939), Poznań 2000 (mpis pracy doktorskiej w Bibliotece UAM).
 32. Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, CPH 1981, t. XXXIII, z. 2.
 33. Grodziski S., Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa i prawa, CPH 1998, t. L, z. 1.
 34. Grzybowski K., Szkoła historyczna krakowska – Michał Bobrzyński (1849–1935) [w:] M. Patkaniowski (red.), Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.
 35. Izdebski H., Bohdan Wasiutyński (1882–1940). Profesor nauki administracji i prawa administracyjnego [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.
 36. Jaskólski M., Michał Hieronim Bobrzyński (1849–1935) [w:] J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.
 37. Jaworski I., Wydział Prawa i Nauk Społecznych U.S.B. w latach 1919–1929 [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzysta pięćdziesiątej rocznicy założenia i dziesiątej wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Wilno 1929.
 38. Kalinowski S., Karnicy Wydziału Prawa [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.
 39. Karaffa-Korbutt K., Działalność naukowa i pedagogiczna Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919–1929 w świetle zestawień statystycznych [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzysta pięćdziesiątej rocznicy założenia i dziesiątej wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Wilno 1929.
 40. Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 1, Lublin 1994.
 41. Karolewicz G., Wkład Uniwersytetu Jana Kazimierza w dzieło tworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [w:] W. Stążek (red.), Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni, Lublin 2000.
 42. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938.
 43. Kojder A., Gorzkie lata Leona Petrażyckiego w Uniwersytecie Warszawskim [w:] Wydział Prawa w relacjach i wspomnieniach pracowników i studentów (1918–1950), „Studia Iuridica” 1989, t. XVII.
 44. Kowalski G.M., O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich. Polemika między Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919–1923), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, t. LVI, z. 2.
 45. Krasowski K., Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–1939 [w:] K. Krasowski (red.), Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu 1919–2004, Poznań 2004.
 46. Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzysta pięćdziesiątej rocznicy założenia i dziesiątej wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2, Wilno 1929.
 47. Lisowski Z., Uniwersytet Poznański w roku akademickim 1922/23, Poznań 1923.
 48. Makowski W., Uniwersyteckie studium prawnicze, Warszawa 1933.
 49. Manteuffel T., Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16-1934/35. Kronika, Warszawa 1936.
 50. MWRiOP. Wykaz imienny docentów według stanu z dnia 31 grudnia 1937 r., Warszawa 1938, AUAM, 210/46.
 51. Papierkowski Z., Kronika Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944–1952 [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1969.
 52. Patkaniowski M. (red.), Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.
 53. Peretiatkowicz A., W sprawie studiów prawno-ekonomicznych, „Kurier Poznański” nr 574 z 12 grudnia 1926 r.
 54. Petrani A., Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 5.
 55. Piechnik L., Puchowski K. (red.), Z dziejów Almae Matris Vilnensis, Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków 1996.
 56. Pismo dziekana Winiarskiego do rad wydziałów prawa uniwersytetów w Krakowie, Warszawie, Wilnie i Lwowie z 21 września 1937 r., AUAM 15/523 i 208/61.
 57. Redzik A., Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego 1939–1945, „Rocznik Lwowski” 2004.
 58. Rosicka J., Adam Krzyżanowski (1873–1963) [w:] J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.
 59. Salmonowicz S., Karol Koranyi. (1897–1964). Szkic do portretu, CPH 1998, t. L, z. 1.
 60. Skiba W., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie [w:] J. Marcinkiewicz (red.), Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, Londyn 1989.
 61. Skubała-Tokarska Z., Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Wrocław 1967.
 62. Sondel J., Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 63. Sójka-Zielińska K., Nauka prawa cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim w XIX w. [w:] J. Malec, W. Uruszczak (red.), Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2001.
 64. Sprawozdanie H. Święcickiego z obrad Komisji Stabilizacyjnej w Krakowie w dniach 3–4 lutego 1919 r. [w:] M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 1: Organizacja i rozwój Uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Poznań 1973.
 65. Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu z czynności do 11 marca 1919 r. [w:] M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 1: Organizacja i rozwój Uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Poznań 1973.
 66. Stelmach J., Uruszczak W. (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.
 67. Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1930.
 68. Szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930.
 69. Taylor E., Poznańskie Studium Ekonomiczne(1919–1949), „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1958, R. XX, z. 1.
 70. Tymowski J., Sprawność studiów w szkołach wyższych w Polsce, Warszawa 1965.
 71. Uruszczak W., Adam Vetulani (1901–1976) – historyk prawa kanonicznego, CPH 1998, t. L, z. 1.
 72. Waltoś S., O dziesięciu paradoksach w dziejach nauki i nauczania prawa karnego w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] J. Malec, W. Uruszczak (red.), Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2001.
 73. Wąsowicz M., Wacław Makowski jako karnista. Szkic do portretu uczonego [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1991.
 74. Winiarski B., Zagadnienia organizacji studiów prawniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 17 (1937), z. 2.
 75. Wojciechowski Z., Oswald Balzer, „Kwartalnik Historyczny” 1933, z. 3.
 76. Z materiałów liczbowych Ministerstwa WRiOP, załącznik do Dz. Urz. MWRiOP 1935, nr 2 (z 15 marca).
 77. Znamierowski Cz., Młodzież prawnicza, „Gazeta Polska” nr 238–239 z 26/27 sierpnia 1936 r.
 78. Znamierowski Cz., Nil desperandum, „Gazeta Polska” nr 114 z 26 kwietnia 1937 r.
 79. Znamierowski Cz., O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938.
 80. Znamierowski Cz., Szkoła prawa, „Gazeta Polska” nr 118 z 30 kwietnia 1937 r.
 81. Znamierowski Cz., Wysoka stawka, „Gazeta Polska” nr 320 z 16 listopada 1936 r.
 82. Zoll A., Juliusz Makarewicz (1872–1955) [w:] J. Stelmach, W. Uruszczak (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków 2000.