Political and legal doctrines as a teaching subject at legal studies in the Third Polish Republic
PDF (English)

Słowa kluczowe

political and legal doctrines
Marxist theory of state and law
content of teaching of “political and legal doctrines”
importance of subject for lawyers formation

Jak cytować

Zmierczak, M. (2021). Political and legal doctrines as a teaching subject at legal studies in the Third Polish Republic. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 173–197. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.9

Abstrakt

The article presents a historical analysis of the content of one subject offered since 1956 to the Polish students of law, namely the “History of political and legal doctrines.” Until the 1989 this subject was treated as an introduction and presentation of only false, non-scientific ideas, confronted with the only true Marxist theory of law and state. After 1990 the subject called “Political and legal doctrines” or “Political and legal ideas” was steadily developing, it gave the broad knowledge of different political ideas like liberalism, conservatism, socialism as well as knowledge of different understanding of law, beginning with natural law, positivism and so on. At the same time the subject was depreciated and treated as a second rank, the score for students steadily diminished or the subject became non-obligatory. The article describes the long discussion of researchers and academic teachers of “Political and legal doctrines” at the faculties of law, focusing on the content of subject, the scope of coursebooks, the methodology of research and the methods of teaching. But the most important argument is, that “political and legal doctrines” became actually – together with history of law – almost the only subject, giving the students understanding and knowledge about the connection between philosophy, social science and law. The vast horizons seem necessary for lawyers, if they don’t want to be excessive positivist and dogmatic practitioners of statutes. The knowledge of different doctrines should allow them in future to have critical and broaden attitude to statutes. The conclusion is, that without the studying of “Political and legal doctrines” the studies of law change into simple dogmatic legal training.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.9
PDF (English)

Bibliografia

Ajnenkiel A., Senkowska M., Konferencja naukowa w Modlnicy poświęcona pracom nad systemem doktryn politycznych i prawnych, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1967, Vol. XIX, issue 1.

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warsaw 1989.

Baranowska M., Dlaczego doktryny polityczno-prawne są potrzebne prawnikom? Debata oxfordzka jako forma ćwiczeń [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Barwicka-Tylek I., Pamięć o Konstantym Grzybowskim [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Barwicka-Tylek I., Czarnecka A., Jaskólski M., Malczewski J. (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warsaw 1973.

Bernacki W., Chojnicka K., Jaskólski M., Szlachta B., Historia doktryn politycznych i prawnych. Wybór źródeł, Sopot 1997.

Bosiacki A. (ed.), Rewolucjonizm i ewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych, Warsaw 2020.

Chojnicka K., Citkowska-Kimla A., Kozub-Ciembroniewicz W. (eds.), Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, Warsaw 2008.

Dubel L. (ed.), Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, Lublin 2003.

Dubel L., Grzegorz Leopold Seidler [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warsaw 2009.

Dubel L., Jan Malarczyk [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Dubel L., Kostrubiec J., Ławnikowicz G., Łuszczyńska M., Więcław W., Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, wybór i opracowanie, Lublin 2003.

Filipowicz S., Mielczarek A., Pieliński K., Tański M., Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Warsaw 2001–2002.

Górecki O. (ed.), Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, Vol. I: Od starożytności do Monteskiusza, Vol. II: Od Cato’s Letters do klasyków anarchizmu, Vol. III: Od Nietzschego do współczesności, Łódź 2019.

Grzybowski K., Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucyj burżuazyjnych, Warsaw 1967.

Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warsaw 2012.

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warsaw 1995.

Izdebski H., Mieczysław Maneli (1922–1994) [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Jaskólski M., 13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko, Warsaw 2013.

Jaskólski M., Marek Sobolewski. Droga uczonego [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Jaskólski M., Po co nam teoria, po co nam metodologia? [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2000.

Justyński J., Wiktor Kornatowski (1911–1975) historyk doktryn polityczno-prawnych, docent UMK [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Justyński J., Madeja A. (eds.), Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, Warsaw 2011.

Kantor-Kozdrowicki P., Materniak Pawłowska M., Przygodzki J., Legal and historical subjects at Polish faculties of law, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, Vol. LXXI, issue 2.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, 1981.

Maciejewski M., Wkład profesora Franciszka Ryszki w rozwój nauk historyczno-prawnych politologii [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Maciejewski M., Wkład profesora Karola Joncy w rozwój nauk historyczno-prawnych [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Maciejewski M., Marszał M. (eds.), Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, Wrocław 2002.

Maciejewski M., Marszał M., Sadowski M. (eds.), Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawa 1918–2018, Wrocław 2019.

Maciejewski M., Marszał M., Sadowski M. (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Maciejewski M., Scheffler T., O doktrynologii: rozważania dotyczące przedmiotu oraz metody doktryn politycznych i prawnych [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Maj M., Urbańczyk M., Doktryny polityczno-prawne jako przestrzeń do zdobycia kompetencji miękkich [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Małajny R.A. (ed.), Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, Katowice 2008.

Naród. Państwo. Władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, Cracow 1996.

Niemczyk M., Debata oxfordzka jako skuteczna metoda osiągania efektów kształcenia z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Niemczyk M., Historia doktryn polityczno-prawnych w świetle europejskich i krajowych ram kwalifikacji [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Ars boni et aequi, Poznań 1994.

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Vol. 1: Urok Platona, Warsaw 1993.

Rau Z., Wspomnienie o Janie Kodrębskim [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Rupniewski M., Doktryny polityczno-prawne jako narzędzie interpretacyjne na przykładzie pojęcia sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Sadowski M., Jan Baszkiewicz – historyk doktryn politycznych i prawnych [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Sadowski M., Pomiędzy Kiplingiem i Saidem. Myśl polityczno-prawna w dobie globalizacji [in:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski (eds.), Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot. Metoda. Praktyka, Warsaw 2015.

Seidler G.L., Przedmarksowska myśl polityczna, Cracow 1974.

Skarzyński R., Ewolucja znaczenia historii doktryn politycznych i prawnych w warunkach przekształcania uniwersytetu w zakład usługowy [in:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (eds.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014.

Sobolewska B., Sobolewski M., Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warsaw 1978.

Sylwestrzak A., Szpoper D., Machnikowska A., Dąbrowski P. (eds.), Kultura i myśl polityczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28–31 maja 2008 r., Sopot 2010.

Szpoper D., Dąbrowski P. (eds.), Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, Gdańsk – Olsztyn 2017.

Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warsaw 1993.

Tokarczyk R., Historia prawa w retrospektywie prawa natury, Białystok 1999.

Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, selection and edited by J. Justyński, Toruń 1994.

Zmierczak M. (ed.), Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, Poznań 2006.

Zmierczak M., Słownik historii doktryn politycznych, Vol. 1: A–C; Vol. 2: D–H; Vol. 3: I–Ł; Vol. 4: M–Q; Vol. 5: R–Ś; Vol. 6: T–Z with a supplement, scientific editor: M. Jaskólski, Warsaw 1997–2015 [in:] “Państwo i Prawo” 2017, R. LXXII, issue 10 (860).