Roman law in the period of profound changes in Polish science
PDF (English)

Słowa kluczowe

Roman law in Poland
higher education
civil law tradition
legal methods

Jak cytować

Dajczak, W. (2021). Roman law in the period of profound changes in Polish science. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 199–218. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.10

Abstrakt

Separating Roman law from the theory of applicable private law inspires - from the beginning of 20th century – the questions pertaining to the meaning, aims, and methods of researching Roman law. This article analyses these issues in the context of the changes of the evaluation of research resulted from the Polish higher education and science act enacted in 2018. The core of this analysis is the comparison of the traditional understanding of the internationalization of the study of Roman law by Polish researchers and the understanding of world-class research according to the new Polish law. The tension between traditional approach of Romanists and bibliometric criteria of evaluation has significant implication for whether and how the Roman law should be studied and taught on the Polish faculties of law. The paper stresses the role of the impact of Polish researches of Roman law on the European debate about basic problems of private law and legal method today. The future of Roman law in Polish legal education interacts with today’s fundamental dispute about what is Western civilization and how it is to be understood.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.10
PDF (English)

Bibliografia

Amielańczyk, K., Dębiński A., Słapek D. (eds.), Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 2010.

Antonowicz D., Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie prze-mian, Toruń 2015.

Barańska A., Barański P., Janiszewski P. (transl.), Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt Diokle-cjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż, Poznań 2007.

Barker K., Fairweather K., Grantham R. (eds.), Private Law in the 21st Century, Oxford, Portland, Oregon 2017.

Blicharz G., Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Bielsko-Biała 2016.

Caba A., Ożóg M. (transl.), Edykt Króla Teodoryka, Kraków 2018.

Dajczak W. (rev.), A. Burdese, Recensioni e commenti. Sessant’anni di letture romanistiche, t. 1, Padova 2009, s. VIII + 787, t. 2, s. VIII + 778, CPH 2011, Vol. 63, issue 1.

Dajczak W., Derecho Romano de obligaciones. Continuación y modificationes en la tradición juridica europea, Santiago de Compostela 2018.

Dajczak W., Die Privatrechtsentwicklung in Polen nach 1918, “Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte” 2019, Vol. 41, issues 1-2.

Dajczak W., Diritto romano in Polonia dopo il 1989: fra identità giuridico-culturale ed europeizzazione della ricercha del diritto privato, in: L. Vacca (ed.), Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC, Roma 10-11 ottobre 2014, Napoli 2017.

Dajczak W., Ein neues Recht für die Wissenschaft in Polen, “Forschung & Lehre“ 2019, No. 12.

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Dostalik P., Právo řimské. Základy soukromého práva, Olomo-uc 2013.

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Berier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 20091, 20142, 20183.

Dajczak W., Kontekst Reformy studiów prawniczych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, Vol. 75, issue 4.

Dajczak W., The Nature of Contract in Reasoning of Civilian Jurists, Poznań 2012.

Dębiński A. (transl.), Mosaicarum et Romanarum legum collatio. Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego, Lublin 2011.

Dębiński A., Burczak K. (transl.), Ulpiani liber singularis regularum. Pojedyncza księga reguł Ulpiana, Lublin 2016.

Dębiński A., Kowalski H., Kuryłowicz M. (eds.), Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 2007.

Giaro T., Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, Frankfurt am Main 2007.

Gutowski M., Kardas P., Nadprodukcja niedouczonych prawników, “Dziennik Gazeta Prawna” 30.08.2017.

Hesselink M.W., The New European Private Law. Essays on the Future of Private Law in Europe, The Hague – London – New York 2002.

Kacprzak A., Rhetoric and Roman Law [in:] C. Ando, P. Du Plessis, K. Tuori (eds.), Oxford Handbook of Ro-man Law, Oxford 2016.

Kacprzak A., Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cicierone, Warszawa 2012.

Kodrębski J., Najnowsze polskie podręczniki prawa rzymskiego, CPH 1995, Vol. 47, issues 1-2.

Kodrębski J., Prawo rzymskie w Polsce w XIX w., Łódź 1990.

Kolańczyk K., Nowy podręcznik rzymskiego prawa prywatnego, CPH 1965, Vol. XVII, issue 1.

Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1973.

Kolańczyk K., Stanislas Wróblewski, le “Papinien Polonais” et son “Précis de cours de droit romain” [in:] Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. IV, Naples 1971.

Kowalczyk B.J., Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia, Gdańsk 2016.

Kowalski H., Kuryłowicz M. (eds.), Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin 2005.

Krzemińska A., Ciszej z tą łaciną!, “Polityka” 4.04.2017.

Kupiszewski H., Droit romain – science et didactique [in:] W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka (eds.), Le droit romain et le monde contemporain, Warszawa 1996.

Kupiszewski H., Prawo rzymskie w 25-leciu PRL ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich lat [in:] Sprawoz-dania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, 1970, Vol. 13, issues 3-4.

Kuryłowicz M. (rev.), M. Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, Lublin 2012, CPH 2013, Vol. LXV, issue 2.

Kuryłowicz M., Aufstieg oder Niedergang? Zur gegenwärtigten Bedeutung des römischen Rechts in Polen [in:] W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka (eds.), Le droit romain et le monde contemporain, Warszawa 1996.

Kuryłowicz M., Illotis manibus. Henryk Kupiszewski i współczesne dyskusje romanistyczne w Polsce, “Zeszyty Prawnicze UKSW” 2015, No. 2.

Longchamps de Bérier F., L’abuso del diritto nell’esperienza del privato romano, Torino 2013.

Longchamps de Bérier F., Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Warszawa 2011.

Longchamps de Bérier F., Stałość a zmienność szczegółowych regulacji prawa spadkowego Niepodległej, “Fo-rum Prawnicze” 2018, Vol. 46, issue 2.

Machnikowski P, Szkoły bezrobotnych prawników?, “Na Wokandzie” 2013, Vol. 18, issue 4.

Merryman J.H., The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America, Stanford 1985.

Mossakowski W., An Attempt at an Evaluation of Editorial Work in Translated Sources of Roman Law in Con-temporary Poland, “Comparative Law Review” 2014, No. 17.

Palmirski T. (ed.), Digestia Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład, vol. 1, Kraków 2013.

Peruginelli G., Faro S., Agnoloni T., A Survey on Legal Research Monograph Evaluation in Italy [in:] A. Bonaccorsi (ed.), The Evaluation of Research in Social Sciences and Humanities, Berlin – Heidelberg 2018.

Plisecka P., Tabula picta. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica, Padova 2011.

Rudnicki J., Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej, Bielsko-Biała 2015.

Sitek B. (transl.), Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis i Lex Irnitiana. Ustawy municyplane antyczne-go Rzymu. Tekst, tłumaczenie i komentarz, Poznań 2008.

Sitek B., Polaczuk P., Reforma szkolnictwa wyższego. Kształcenie prawników w Polsce na tle doświadczeń innych państw europejskich, “Forum Prawnicze” 2012, Vol. 13, issue 5.

Sondel J., Polnische Romanistik in den vergangenen fünfunddreißig Jahren. Abriß einer Bibliographie, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1980, No. 86.

Szczygielski K., Romanistyka polska w latach 1918-1945 (przegląd bibliografii), “Zeszyty Prawnicze UKSW” 2010, No. 2.

Tarwacka A., Romans and Pirates. Legal Perspective, Warszawa 2009.

Taubenschlag R., Gli studi di diritto romano in Polonia nel secolo XX [in:] Gli Studi Romani nel mondo, vol. 3, Bologna 1936.

Urbanik J., Husband and Wife [in:] C. Ando, P. Du Plessis, K. Tuori (eds.), Oxford Handbook of Roman Law, Oxford 2016.

Wiewiorowski J., The Judiciary of Diocesan Vicars in the Late Roman Empire, Poznań 2015.

Wiliński A., Rapporto bibliografico (Polonia) per gli anni 1967–1969, “Index” 1972, No. 3.

Wiliński A., Rapporto bibliografico (Polonia) per gli anni 1970–1974, “Index” 1976, No. 6.

Wisłocki J., Dzieje nauki prawa rzymskiego w Polsce, Warszawa 1945.

Wołodkiewicz W., Il diritto romano esistera ancora? A margine di nuovi disegni di riforma degli studi giuridici in Polonia, “Iura” 2014, No. 62.

Wróblewski S., Potrzeby nauki polskiej a prawo rzymskie, “Nauka Polska” 1919, No. 2.

Zabłocka M., Gorsze lata polskiej romanistyki, “Zeszyty Prawnicze UKSW” 2017, No. 4.

Zabłocka M., La romanistica polacca del XXI secolo [in:] I. Piro (ed.), Scritti per Alessandro Corbino, Tricase 2016.

Zabłocka M., Romanistyka polska po II wojnie światowej, Warszawa 2002.

Zabłocka M., Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Warszawa 2013.

Zabłocka M., Zabłocki J. (transl.), Ustawa XII Tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienia, Warszawa 2003.

Zoll F., Jaka szkoła prawa?, Łódź 2004.