Szkoła naukowa czy tylko kuźnia talentów? Lwowskie środowisko romanistyczne w latach 1857–1939
PDF

Słowa kluczowe

prawo rzymskie
Lwów
szkoła naukowa

Jak cytować

Nancka, G. (2021). Szkoła naukowa czy tylko kuźnia talentów? Lwowskie środowisko romanistyczne w latach 1857–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 219–235. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.11

Abstrakt

W artykule ukazano charakter funkcjonującego na uniwersytecie lwowskim w drugiej połowie XIX i pierwszych dekadach XX w. środowiska romanistycznego. Począwszy od Józefata Zielonackiego, z Uniwersytetem we Lwowie związanych było wielu charyzmatycznych uczonych zajmujących się prawem rzymskim, takich jak Leon Piniński, Marceli Chlamtacz czy Ignacy Koschembahr-Łyskowski. Czy jednak w odniesieniu do lwowskich romanistów można mówić o wyróżniającym się programie badawczym i czy ich naukowa działalność miała wspólny pierwiastek? Prezentując dokonania uczonych zajmujących się prawem rzymskim we Lwowie, starano się poszukiwać spajającego tamtejszych romanistów elementu, który pozwoliłby na określenie, czy środowisko to było szkołą naukową. Wydaje się jednak, że była to jedynie kuźnia talentów, która w dużym stopniu przyczyniła się do stworzenia nowoczesnej polskiej romanistyki prawniczej.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.11
PDF

Bibliografia

Berger A. (rec.), Die Condictio als Bereucherungsklage in klassischen römischen Recht. Von Dr. I. Koschembahr-Łyskowski. Bd. II, Weisner 1907. (Str. XXXVIII, 368), „Przegląd Prawa i Administracyi” 1908, R. 33.

Berger A. (rec.), Digesta Justiniani Augusti. Ed. Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono, Scialoja, Vol. 1, Medyolan 1908, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1908, R. 33.

Berger A. (rec.), Dr. Fryderyk Zoll (starszy), prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pandekta, czyli Nauka rzymskiego prawa prywatnego. Tom I. Część ogólna w połączeniu z historyą źródeł prawa rzymskiego. Wydanie drugie poprawione. Kraków. Nakładem spółki wydawniczej polskiej. 1906, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1907, R. 32.

Berger A. (rec.), „Gaius”. Zeitschrift für Rechtsgeschichte Rechtsvergleichung und Rechtsunterricht für Studierende und praktische Juristen. Herausgegeben von Dr. Stanislaus Pineles, Privatdozent d. röm. Rechts a.d. Uniwersitat Wien, 1907 Mai, Wien., „Przegląd Prawa i Administracyi” 1907, R. 32.

Berger A. (rec.), Heumanna Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts. IX Aufl. Neu bearbeitet von Dr. E. Seckel. Jena 1907. (Str. XVIII I 643), „Przegląd Prawa i Administracyi” 1907, R. 32.

Berger A. (rec.), Jurisprudentiae Anteiustinianae reliquias in usum maxime academicum compositas a Ph. Eduardo Huschke edition sexta aucta et emendate ediderunt E. Seckel et B. Kuebler Vol. I. Lipsiae 1908 (pag. XXXI, 504), „Przegląd Prawa i Administracyi” 1908, R. 33.

Chlamtacz M. (rec.), Cesarz Hadryan. Studium historyczno-prawne, napisał prof. Dr Teodor Dydyński, Warszawa 1899, str 220, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1899, R. 24.

Chlamtacz M. (rec.), Dydyński Teodor: Historya źródeł prawa rzymskiego, Warszawa 1904, „Kwartalnik Historyczny” 1905, nr 19.

Chlamtacz M. (rec.), Dziedziczenie przeciw-testamentowe w prawie rzymskiem przez Dr. Stanisława Szachowskiego nadzw. profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Zeszyt pierwszy. Lwów 1902. Str. 116, „Przegląd Prawa i Administracji” 1902, R. 27.

Chlamtacz M. (rec.), Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego, napisał L. Piniński, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1901, R. 26.

Chlamtacz M. (rec.), Prof. Fryderyk Zoll (senior), Historya prawodawstwa rzymskiego, t. I – Kraków 1902, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1904, numer.

Chlamtacz M., Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römischen Recht, Leipzig 1897.

Chlamtacz M., Kontrakty realne w prawie rzymskiem, w teoryi cywilistycznej i w projekcie polskiego Kodeksu cywilnego, Lwów 1930.

Chlamtacz M., O extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem prawie niemieckiem, „Przegląd Prawa i Administracji” 1910, R. 35, z. 4/5.

Chlamtacz M., O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzymskiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austriackiego i niemieckiego, Lwów 1903.

Chlamtacz M., O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w cywilnem prawie austryackiem, „Przegląd Prawa i Administracji” 1911, R. 36, z. 7/8.

Chlamtacz M., Podział pożytków przy zmianie osób do ich poboru uprawnionych według polskiego projektu prawa rzeczowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, R. 18, nr 4.

Chlamtacz M., Poręczenie, w: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego: założona przez Henryka Konica, t. 3: Osobistości prawa – przedsiębiorstwo, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1937.

Chlamtacz M., Posiadanie w świetle teoryi Wróblewskiego, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1901, R. 26.

Chlamtacz M., Problem posiłkowości (subsydiarności) poręki w polskim Kodeksie zobowiązań, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, R. 17, nr 1.

Chlamtacz M., Zagadnienie posiłkowości poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych. Studyum historyczno-dogmatyczne, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, dz. 2, t. 9, z. 3, Lwów 1932.

Czech-Jezierska B., Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przełomu XIX i XX wieku [w:] T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska (red.), Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, Lublin 2011.

Finkel L., Chlamtacz M. (red.), Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Część I: 1894/95–1897/98, Lwów 1899.

Finkel L., Starzyński S., Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894.

Giaro T., Dogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej, „Prawo Kanoniczne” 1994, R. 37, nr 3–4.

Gintowt E., Handlungen met agnoias in Aristoteles Ethica Nicomachea, V, 10, 1135 b, II ff, „EOS” 1939, t. 40, s. 70–79; idem, Stopnie winy u Arystotelesa (Etyka Nikom. V, 10,1135 b, 11 i n.) a pojęcie „culpa” w prawie rzymskim, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1939, R. 19, z. 1.

Gintowt E., Über den Charakter der Interdikte und der Iudicia ex Interdicto [w:] Studi in memoria di Aldo Albertoni. II. Diritto romano e bizantino, Padova 1937.

Gintowt E., Valeri Probi iuris notae: «R. A. Q. E. I. E», „Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo” 1936, nr 15.

Gintowt-Dziewałtowski E., Czy z przekazanych w Digestach rozstrzygnięć konkurencji w obrębie prawa interdyktalnego można wysnuć wniosek o charakterze iudiciorum ex interdicto? [w:] Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, t. 1, Lwów 1936.

Gintowt-Dziewałtowski E., O charakterze środków prawnych z tytułu edyktu „De Interdictis”, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1932, R. 12, z. 3.

Grebieniow A., Ignacy Koschembahr-Łyskowski – profesor Uniwersytetu Fryburskiego (1895-1900), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, R. 24, z. 2.

Hahn W., Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Część II: 1898/9–1909/10, Lwów 1912.

Ihering R., Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der Herrschenden juristischen Methode, Jena 1889.

Jędrejek G., Prawno-dogmatyczne konstrukcje przedstawicieli niemieckiej szkoły historycznoprawnej w polskiej romanistyce XIX wieku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 1.

Jońca M., „Przyjazny cudzoziemiec”. Ucieczka i długa droga Adolfa Bergera do Stanów Zjednoczonych (1938–1942), „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 11, z. 1.

Jońca M., Leon Piniński – historyk sztuki stworzony przez podróże [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red.), Aksjologia podróży, Warszawa 2012.

Kamińska R., Marcelego Chlamtacza walka o realny charakter umowy pożyczki [w:] E. Gajda (red.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, Toruń 2018.

Kaser M., Adolf Berger, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung” 1962, t. 79, z. 1.

Kodrębski J., Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku, Łódź 1990.

Koredczuk J., Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wrocławiu, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, nr 2616, Prawo 288: Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Doktorowi Alfredowi Koniecznemu.

Koredczuk J., Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem 1811–1918, „Wrocławsko Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 3.

Koschembahr-Łyskowski I., Die Condictio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht, Weimar 1903.

Koschembahr-Łyskowski I., O pojęciu własności zarazem jako przyczynek do nauki o źródłach prawa, Lwów 1902.

Koschembahr-Łyskowski I., O stanowisku prawa rzymskiego w powszechnej ustawie cywilnej dla cesarstwa austriackiego, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1911, z. 7–8.

Koschembahr-Łyskowski I., Prolegomena do historyi prawa rzymskiego (Wykład wstępny przy objęciu katedry prawa rzymskiego w uniwersytecie lwowskim dnia 23. paźdź 1900), „Przegląd Prawa i Administracyi” 1900, R. 11, z. 11.

Kronika Historyczno-Prawna, „Przewodnik Historyczno-Prawny. Czasopismo kwartalne” 1937, R. V.

Kupiszewski H., In memoriam Adolf Berger (1882–1962), „The Journal of Juristic Papyrology” 1962, t. 14.

Kupiszewski H., Wacław Osuchowski 1906-1988, „Prawo Kanoniczne” 1990, t. 33, nr 3–4.

Kupiszewski H., Modrzejewski J., Adolf Berger à l’occasion du cinquantième anniversaire de son activitè scientifique, „IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico” 1958, t. 9.

Kupiszewski H., Modrzejewski J., Professor Adolf Berger in celebration of the fiftieth anniversary of his scientific activity, „The Journal of Juristic Papyrology” 1957–1958, t. 11–12.

Longchamps de Bérier F., Kilka uwag o własności (Na marginesie badań nad nadużyciem prawa w rzymskim prawie prywatnym), „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2003, nr 3, z. 2.

Mélèze-Modrzejewski J., Jońca M., Obronimy się, „Zeszyty Prawnicze” 2014, nr 14, z. 2.

Modrzejewski J., Adolf Berger (1882–1962), „IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico” 1962, t. 13.

Muszyński Z., Siedem cech głównych szkoły naukowej, „Filozofia Nauki” 1995, r. 3, nr 1–2.

Nancka G., O „votum separatum” w obronie Ignacego Koschembahra-Łyskowskiego w 1903 r. złożonym, czyli o sporze o zwyczajną profesurę z prawa rzymskiego na Uniwersytecie we Lwowie, „Z Dziejów Prawa” 2019, t. 12.

Nancka G., Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Katowice 2019.

Osuchowski W., Kontrakt estymatoryjny w rzymskiem prawie klasycznem i justyniańskiem, Lwów 1936.

Osuchowski W., Media Sententia – studjum nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie rzymskiem, Lwów 1930.

Osuchowski W., Na pograniczu między akcesją a specyfikacją. Szkic z prawa rzymskiego [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 2, Lwów 1931.

Osuchowski W., O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznem prawie rzymskiem, Lwów 1933.

Osuchowski W., Problem przerobienia rzeczy w kodyfikacjach współczesnych, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1932, R. 57.

Osuchowski W., Znaczenie doktryny Aristona dla ochrony umów synallagmatycznych w prawie rzymskim [w:] Księga pamiątkowa Leona Pinińskiego, t. 2, Lwów 1936.

Patkaniowski M., Dzieje Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od reformy Kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964.

Piętak L., Józefat Zielonacki (wspomnienie pośmiertne), „Przegląd Sądowy i Administracyjny” 1884, R. 12.

Piętak L., Prawo spadkowe rzymskie, t. 1, Lwów 1882.

Piętak L., Prawo spadkowe rzymskie, t. 2 (Część I: Dziedziczenie beztestamentowe), Lwów 1888.

Pikulska-Radomska A., Skrzywanek-Jaworska D., Leona hr. Pinińskiego Wprowadzenie do teorii posiadania [w:] A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red.), Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka, Katowice 2020.

Piniński L., Begriff und Grenzen des Eigenthumsrecht nach römischen Recht, Wien 1902.

Piniński L., Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung, t. I, Leipzig 1885.

Piniński L., Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung, t. II: Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb animo solo, Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen, Leipzig 1888.

Piniński L., O stosunkach prawnych nie bronionych skargą [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 2, Warszawa 1925.

Piniński L., Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego, Lwów 1900.

Piniński L., Wpływ błędu „in corpore” i „in qualitate” na ważność umów według prawa rzymskiego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 1, Lwów 1930.

R., Dr. Leonard Piętak: „Prawo spadkowe rzymskie”. Lwów. Tom I. 1882. Tom II. Część I. 1888, „Ateneum” 1889, t. III, z. 9.

Redzik A. (red.), Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków 2017.

Redzik A., Od powstańca styczniowego do profesora Uniwersytetu Lwowskiego – casus Stanisława Szachowskiego [w:] M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak (red.), Galicja a powstanie styczniowe, Warszawa – Rzeszów 2013.

Redzik A., Wiaderna-Kuśnierz R., Szachowski Stanisław Krzysztof (Krzysztofor) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, Warszawa – Kraków 2009.

Ś.p. Stanisław Szachowski, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1906, R. 31.

Suchodolski B. (red.), Historia nauki polskiej, t. IV: 1863–1918, część III, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987.

Szachowski S., Dziedziczenie przeciw-testamentowe w prawie rzymskiem, Lwów 1902.

Szachowski S., O zawarciu małżeństwa w prawie francuzkiem. Odczyt na zebraniu Towarzystwa Prawniczego Lwowskiego dnia 16 kwietnia 1883, Lwów 1883.

Szachowski S., Prawo spadkowe Hebrejczyków i Indów. Studyum, Lwów 1900.

Szczygielski K., Adolf Berger (1882–1962). Życiorys naukowy [w:] E. Gajda (red.), Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, Toruń 2018.

Szczygielski K., Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. 8.

Till E. (rec.), Dr. Ferdynand Źródłowski, prof. Uniwersytetu lwow. Pandekta prywatnego prawa rzymskiego. Tom I. Wstęp i część ogólna. Lwów (główny skład w księgarni P. Starzyka) 1889. Stron XVI i 528. 8vo. Cena 8 złr., „Przegląd Sądowy i Administracyjny” 1890, R. 15, z. 1.

Urbanek M., Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna, Warszawa 2014.

Vesper E.M., Ignacy Koschembahr-Łyskowski. Polski romanista przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2019 (niepubl. rozprawa doktorska).

Wiaderna-Kuśnierz R., Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100 lecie urodzin (1906–1988), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, nr 8.

Wiaderna-Kuśnierz R., Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim [w:] J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak (red.), Historia, mentalność, tożsamość, Rzeszów 2008.

Wiaderna-Kuśnierz R., Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza w okresie międzywojennym (1918–1939), Warszawa 2015.

Wojtunik A., Formułka procesowa w klasycznym prawie rzymskim, „Prawo” 1936, nr 5/6.

Wojtunik A., Sztuka wymowy, „Prawo” 1935, nr 9.

Wołodkiewicz W., Edward Gintowt – w dwudziestolecie śmierci, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1987, t. 39, z. 1.

Wołodkiewicz W., Ignacy Koschembarhr-Łyskowski (1864–1945) [w:] idem, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009.

Wróblewski S., Dr Stanisław Szachowski: Prawo spadkowe Hebrejczyków i Indów. Lwów. 1900. 16-ka, 101 s., „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1901, R. 2.

Zdrada J., Piętak Leonard (1841–1909) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981.

Zdrada J., Piniński Leon Jan (1857–1938) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981.

Zięba A., Józefat Zielonacki – polski uczony XIX w. i jego miejsce w historii romanistyki polskiej, Kraków 2006 (niepubl. rozprawa doktorska).

Zięba A., Józefat Zielonacki zapomniany Polski romanista XIX w. Szkic do biografii, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2004, nr 4, z. 1.

Zięba A., Profesor Józefat Zielonacki (1818–1884) na tle XIX-wiecznej pandektystyki, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2007, nr 7, z. 1.

Zielonacki J., Controversiae iuris romani de successionibus contra testamenta et bonorum possessione secundum tabulas, Berlin 1845.

Zielonacki J., Controversiae juris Romani de natura atque indole servitutum nec non de nonnullis quaestionibus, quae ex ipsarum natura explicandae videntur, Wrocław 1847.

Zielonacki J., Czy według prawa rzymskiego można było zasiedzieć na mocy wyroku? a w ogólności jak prawo rzymskie pojmowało tytuł zasiedzenia? „Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. IV, Kraków 1877.

Zielonacki J., Der Besitz nach dem römischen Rechte. Hie und da mit Berücksichtigung der neueren Gesetzbücher, Berlin 1854.

Zielonacki J., Dwa szczegóły w przedmiocie nauki o posiadaniu, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego. Oddział Nauk Moralnych” 1852, t. I.

Zielonacki J., Jakie ma znaczenie w prawie rzymskim podział posiadania na „possessio civilis i naturalis”?, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego. Oddział Nauk Moralnych” 1852, t. I.

Zielonacki J., Kritische Erörterungen über die Servitutenlehre nach dem römischen Rechte. Nebst einem Anhang über das Interdictum uti possidetis, Wrocław 1849.

Zielonacki J., Nauka o posiadaniu i o zasiedzeniu własności według prawa rzymskiego, Lwów 1862.

Zielonacki J., O przyczynie posiadania (causa possessionis) i o posiadaniu słusznym wedle prawa rzymskiego, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” 1864, z. XII.

Zielonacki J., O zasiedzeniu dziedzictwa według dawnego prawa rzymskiego, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” 1863, z. XII.

Zielonacki J., Pandekta czyli wykład prawa rzymskiego o ile jest ono podstawą prawodawstw nowszych. Część pierwsza obejmująca ogólne zasady prawne i naukę o stosunkach rzeczowych, Kraków 1862.

Zielonacki J., Pandekta czyli wykład prawa rzymskiego o ile jest ono podstawą prawodawstw nowszych. Część druga obejmująca naukę o stosunkach obowiązkowych, prawo zastawu, prawo familijne i prawo spadkowe, Kraków 1863.

Zielonacki J., Zastosowanie ustaw pod względem czasu, „Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. II, Kraków 1874.

Zoll F. (rec.), Dr. Leonard Piętak, Prawo spadkowe rzymskie. Tom I, Lwów 1882 (XVIII i 390 str.), „Przegląd Sądowy i Administracyjny” rok, nr 11.

Zoll F. (rec.), Dr. Leonard Piętak. Prawo spadkowe rzymskie. Tom II (Część I. Dziedziczenie beztestamentowe), Lwów, 1888, „Przegląd Sądowy i Administracyjny” 1889, numer.

Zoll F. (rec.), J. Zielonacki, Pandekta czyli wykład prawa rzymskiego o ile jest ono podstawą prawodawstw nowszych przez Józefata Zielonackiego. Część pierwsza. Kraków w Drukarni c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1862, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” 1863, numer?

Zoll F. (rec.), Pandekta czyli wykład prawa rzymskiego o ile jest ono podstawą prawodawstw nowszych przez Józefata Zielonackiego. Część pierwsza. Kraków w Drukarni c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1862 (Dokończenie rozbioru krytycznego, umieszczonego w zeszytach I. IV. I VIII. Roku zeszłego), „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” 1864, z. III i IV.

Zoll F., O nauce prawa rzymskiego na naszych uniwersytetach, „Przegląd Prawa i Administracyi” 1892, R. 17, z. 1.

Zoll F., O naukowem stanowisku prawa rzymskiego po zaprowadzeniu powszechnego kodeksu cywilnego w Niemczech, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1900, R. 1, z. 1–2.

Zoll F., O wykładach prawa rzymskiego i obowiązującego prawa cywilnego w uniwersytetach austriackich, [w:] Pamiętnik Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rok szkolny 1872/73, Kraków 1873.

Źródłowski F., Codificationsfragen und Kritik des Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Prag 1888.

Źródłowski F., Das römische Privatrecht, t. I: Das Recht im Objektiven sinn und die Personen, Prag 1877.

Źródłowski F., Das römische Privatrecht, t. II: Die Sahen und ein Theil der Lehre von den Rechten überhaupt, Prag 1880.

Źródłowski F., Die Verjährung nach österreichischem Recht. Mit vorzüglicher Berücksichtigung des römischen und gemeinen Rechts, Prag 1878.

Źródłowski F., Instytucye i historya prywatnego prawa rzymskiego, Lwów 1889.

Źródłowski F., Pandekta prywatnego prawa rzymskiego, t. 1: Wstęp i część ogólna, Lwów 1889.