„Każdy z nas ma w życiu własnem dziedzinę umiłowań i ukochań namiętnych…” Zygmunt Jundziłł (1880–1953) – senator – adwokat – zastępca profesora – emigrant
PDF

Słowa kluczowe

senatorowie II Rzeczypospolitej
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
II Rzeczpospolita

Jak cytować

Siemaszko, K. (2021). „Każdy z nas ma w życiu własnem dziedzinę umiłowań i ukochań namiętnych…” Zygmunt Jundziłł (1880–1953) – senator – adwokat – zastępca profesora – emigrant. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 131–140. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.6

Abstrakt

Zygmunta Jundziłła (1880–1953) bez wątpienia można uznać za jednego z ostatnich obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego. Początkowo związał się ze stronnictwem krajowców, a w okresie II Rzeczypospolitej należał do zwolenników marszałka Józefa Piłsudskiego. Z ramienia BBWR sprawował w latach 1930–1935 mandat senatora. Jundziłł był także wykładowcą prawa cywilnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a także adwokatem. W okresie II wojny światowej uniknął aresztowania. Po 1945 r. przebywał na emigracji we Francji i w Wielkiej Brytanii. Zmarł na emigracji w Londynie w 1953 r.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.6
PDF

Bibliografia

Źródła:

Zespół archiwalny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – akta osobowe Zygmunta Jundziłła, Centralne Archiwum Narodowe Litwy sygn. akt 175. 1(I)Bb/631, k. b.p.

Zespół Archiwalny Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – akta osobowe Zygmunta Jundziłła, Archiwum Akt Nowych, sygn. akt 2/14/0/6/3163.

Alma Mater Vilnensis. W dziesiąta rocznicę przerwania normalnej pracy na USB. Sprawozdania i dokumenty, Londyn 1949.

Sejm Wileński 1922. Przebieg posiedzeń według sprawozdań stenograficznych w opracowaniu Kancelarii Sejmowej, Wilno 1922.

Podział Komisji Kodyfikacyjnej na podkomisje, „Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Dział Ogólny” 1937, t. 1, z. 17.

Skład Sądu Obywatelskiego w Londynie, Dz. U. R.P (Na uchodźstwie), 1951, nr 2, cz. II Dział Urzędowy.

Literatura:

Bardach J., Krajowcy, federaliści, inkorporacyjności: (w związku z książką Jana Jurkiewicza, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań 1983), „Przegląd Historyczny”, t. 1984, nr 75.

Biskup M., Giziński A., Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945–1985), Warszawa 1989.

Bolecki B., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny), Kraków 2007.

Gawrońska-Garstka M., Uniwersytet Stefana Batorego. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939) w świetle źródeł, Poznań 2016.

Judycki Z.A., Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Słownik Biograficzny Pracowników Naukowych, Londyn 2008.

Jundziłł Z., Dzieje jednej cichej miłości, Bydgoszcz 1939.

Jundziłł Z., Dwie Dyany, Wilno 1940.

Jundziłł Z., Ustrój polityczny imperium rosyjskiego, Londyn 1949.

Jundziłł Z., List do Prezydenta Raczkiewicza, „Zeszyty Historyczne” 1971, nr 19.

Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań 1983.

Kornat M., Początki sowietologii w II Rzeczypospolitej. Geneza, dzieje i dorobek Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939), „Zeszyty Historyczne” 2000, nr 134.

Kunert A.K. (red.), Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000.

Nota biograficzna Z. Jundziłła, „Zeszyty Historyczne” 1971, nr 19.

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza Historia Polityczna Polski 1864–1945, t. II: 1919–1945, Londyn 1956.

Przeniosło M., Profesorowie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2016, t. 61, nr 2.

Römer M., Dzienniki 1916–1919, Warszawa 2018.

Siemaszko K., Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo, Poznań 2013.

Tarkowski M., Adwokatura wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014.

Tarkowski M., Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939, Gdańsk 2015.

Umiastowska J., Szmat ziemi i życia. Opisy i wspomnienia, Wilno 1928.

Zawadzki J., Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012.