The history of the formation of international organizations in the world
PDF

Słowa kluczowe

geneza
historia
podmiot
organizacja międzynarodowa

Jak cytować

Kubas, S. (2021). The history of the formation of international organizations in the world. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(2), 225–240. https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.11

Abstrakt

Powstanie organizacji międzynarodowej jest procesem, który wynika z potrzeby działania w określonym czasie i w określonych warunkach, które występują w określonym środowisku. Organizacja jest założona, gdy grupa podmiotów stosunków międzynarodowych zdaje sobie sprawę z potrzeby w pełni stałej i systematycznej współpracy w celu realizacji uzgodnionych zadań i kompetencji. Zainteresowanie taką działalnością pojawia się, gdy powszechna potrzeba lub zagrożenie mają taki charakter i wielkość, że pojedyncze podmioty nie są w stanie sobie z nimi poradzić lub robią to nieefektywnie. Organizacja międzynarodowa nie jest stworzona z powodów cyklicznych na krótki, ściśle zdefiniowany okres czasu, ale w celu stałej współpracy opartej na wzajemnych interesach wszystkich jej członków.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.11
PDF

Bibliografia

Legal acts

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z dnia 1 sierpnia 1975 roku [in:] A. D. Rotfeld From Helsinki to Madrid.Conference on Security and Cooperation in Europe 1973–1983. Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1973–1983, Warszawa 1983.

Akt założycielski Unii Afrykańskiej z dnia 26 maja 2001 roku [in:] S. Bieleń (ed.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004.

Deklaracja szczytu budapeszteńskiego ku prawdziwemu partnerstwu w nowej erze z dnia 6 grudnia 1994 roku [w:] A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (ed.), Dokumenty europejskie, vol. I, Lublin 1996.

Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 roku [in:] A. Przyborowska-Klimczak (ed.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006.

Karta Organizacji Jedności Afrykańskiej z dnia 25 maja 1963 roku [in:] P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała (eds.), Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego publicznego, part I, Szczecin 2002.

Karta Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 30 kwietnia 1948 roku [in:] K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław – Warszawa 1969.

Karta Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej z dnia 25 maja 1981 roku, http://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx [access: 22.08.2020].

Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 9 października 1946 roku [in:] S. Hubert (ed.), Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych. Organizacje wyspecjalizowane ONZ, vol. 2, part 1, Warszawa 1966.

Konwencja (nr 102) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego z dnia 28 czerwca 1952 roku, t.j. Dz. U. 2005, Nr 93, poz. 775.

Konwencja (nr 29) dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej z dnia 28 czerwca 1930 roku, Dz. U. 1959, Nr 20, poz. 122 ze zm.

Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z dnia 14 grudnia 1960 roku [in:] A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Dokumenty europejskie, vol. I, Lublin 1996.

Pakt Ligi Narodów z dnia 28 czerwca 1919 roku [in:] K. Kocot. K. Wolfke (eds.), Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław – Warszawa 1969.

Porozumienie gospodarcze między państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej z dnia 31 grudnia 2001 roku, https://www.gmco.int/Dokuments/Economic%20Agreement.pdf [access: 22.08.2020].

Porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw z dnia 21 grudnia 1991 roku [in:] Podstawowe dokumenty WNP, „Eurazja” 1994, No. 1–2, vol. 2.

Protokół podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, przewidzianego w art. 14 Paktu Ligii Narodów, z dnia 16 grudnia 1920 roku, Dz. U. 1923, Nr 106, poz. 839 ze zm.

Statut Rady Europy z dnia 5 maja 1949 roku [in:] A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (eds.), Dokumenty europejskie, vol. II, Lublin 1999.

Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej z dnia 14 grudnia 1959 roku [in:] K. Kocot, K. Wolfke (eds.), Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław – Warszawa 1969.

Statut Westminsterski z dnia 11 grudnia 1931 roku [in:] L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, Warszawa 1954–1960.

Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 roku [in:] A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (eds.), Dokumenty europejskie, t. IV, Lublin 2011.

Traktat o utworzeniu Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Integracyjnego z dnia 12 sierpnia 1981 roku, UNTS 1981, vol. 1329.

Traktat Północnoatlantycki z dnia 4 kwietnia 1949 r. [in:] A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (eds.), Dokumenty europejskie, t. I, Lublin 1996.

Traktat ustanawiający strefę wolnego handlu i tworzący Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu z dnia 18 lutego 1960 roku, UNTS 1987, vol. 1484.

Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką z dnia 14 maja 1955 roku, Dz. U. 1955, Nr 30, poz. 182.

Literature

Balcerak W., Dzieje Ligi Narodów, Warszawa 1969.

Bielański S., Koncepcja Padanii na przełomie XX i XXI wieku, “Przegląd Geopolityczny” 2016, No. 18.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1997.

Cybichowski Z., System prawa międzynarodowego, Warszawa 1923.

Czapliński W., Zmiany terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej. Ich skutki międzynarodowoprawne (1990–1992), Warszawa 1998.

Czubik P., Kuźniak B., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2002.

Demjaniuk R., Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2011, No. 89.

Doliwa-Klepacki Z.M., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1975.

Doliwa-Klepacki Z.M., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997.

Dynia E., Charakter prawnomiędzynarodowy Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, “Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Lublin – Polonia” 1983, vol. XXX.

Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2006.

Gliński W., Spór o charakter i sens dalszego istnienia Układu Warszawskiego w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1989–1999, “Studia Podlaskie” 2018, vol. XXVI.

Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006.

Grabowska G., Obserwatorzy państw w powszechnych organizacjach międzynarodowych, Warszawa 1978.

Henczel A., Zagadnienie rewizji Karty Narodów Zjednoczonych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, issue 4.

Jaskiernia J., Polityczny wymiar objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej standardami demokratycznymi Rady Europy, “Nowa Polityka Wschodnia” 2011, No. 1(1).

Jaskiernia J., Polska w systemie Rady Europy [in:] E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (eds.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, Warszawa 2019.

Kegel T., Nowak A., Międzynarodowe organizacje uniwersalne, regionalne i grupowa [in:] T. Łoś-Nowak (ed.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997.

Kenig-Witkowska M.M., Charakter prawny Unii Europejskiej [in:] M.M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky (eds.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019.

Kobieracki A., Polska w NATO [in:] E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (eds.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, Warszawa 2019.

Kostrzewska M., Miasto europejskie na przestrzeni dziejów. Wybrane przykłady, Gdańsk 2013.

Kot-Majewska K., Rola OECD w międzynarodowej współpracy rozwojowej [in:] E. Latoszek, M. Proczek (eds.), Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, Warszawa 2013.

Latoszek E., Proczek M., Wstęp [in:] E. Latoszek, M. Proczek (eds.), Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2012.

Liżewski B., Myślińska M., Mechanizm ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i w systemie interamerykańskim: teoretyczna analiza prawnoporównawcza, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, No. 21.

Lorenc Z., Funkcje Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w kształtowaniu bezpieczeństwa, “Obronność. Zeszyty Naukowe” 2016, No. 3(19).

Łaźniewska E., Piotrowski S., Zajęcki M., Istota, geneza, rola i funkcje organizacji międzynarodowych [in:] E. Łaźniewska, P. Deszczyński (eds.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2011.

Machowski J., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 1956.

Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

Michalska A., Ochrona praw człowieka w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1979, issue 3.

Mik C., Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, vol. I, Warszawa 2019.

Ndiaye B., Od Organizacji Jedności Afrykańskiej do Unii Afrykańskiej, “Forum Politologiczne” 2004, vol. 1.

Pawlak E., Malkowski A., Przegląd organizacji międzynarodowych, Szczecin 2006.

Popiuk-Rysińska I., Organizacje międzynarodowe. Zarys problematyki [in:] S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (eds.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.

Popiuk-Rysińska I., The Charter of the United Nations and New Challenges for International Peace and Security [in:] J. Nowakowska-Małusecka (ed.), New Challenges for International Organizations, Katowice 2016.

Proczek M., Międzyrządowe organizacje międzynarodowe. Finansowanie działalności – przykład ONZ i MFW, Warszawa 2013.

Rhodes P.J., Ancient Athens: Democracy and Empire, “European Review of History” 2009, vol. 16(2).

Rudnicki Z.B., Międzynarodowe komisje badawcze w nowoczesnym systemie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, “Zeszyty Prawnicze” 2011, No. 11(3).

Sidi Diallo B., Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego, Poznań 2018.

Sierpowski S., Geneza Ligi Narodów, “Dzieje Najnowsze” 1999, No. 31(1).

Skubiszewski K., Bohdan Winiarski jako sędzia międzynarodowy, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, issue. 3.

Soroka S., Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego. Analiza stosunków kanadyjsko-brytyjskich w okresie międzywojennym, Kraków 2014.

Synowiec E., Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [in:] S. Parzymies (ed.), Europejskie struktury współpracy. Informator, Warszawa 2000.

Szewczyk P.J., Euroazjatycka Unia Gospodarcza. System instytucjonalny i prawny, Toruń 2018.

Świstak A., Początki instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w starożytnej i średniowiecznej Europie, “Studenckie Zeszyty Naukowe” 2017, Vol. XX, No. 34.

Winnicki Z.J., Ustrój polityczno-administracyjny Republiki Białoruś – zarys problematyki [in:] B.J. Albin, W. Baluk (eds.), Europa Wschodnia – dekada transformacji. Białoruś, Wrocław 2004.

Wolfke K., Wielkie i małe państwa na Kongresie Wiedeńskim, “Państwo i Prawo” 1949, issue. 4.

Zając M., Założenie strategiczne funkcjonowania NATO, “Horyzonty Bezpieczeństwa” 2015, No. 1(1).

Zięba R., Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa KBWE/OBWE, “Studia Europejskie” 1998, No. 3.

Zygierewicz A., Współpraca państw nordyckich, “Biuro Studiów i Ekspertyz” 2005, No. 1115.