Petlura, Piłsudski i rosyjski imperializm

Main Article Content

Adam Lityński

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lityński , A. (2022). Petlura, Piłsudski i rosyjski imperializm. Czasopismo Prawno-Historyczne, 74(1), 321-338. https://doi.org/10.14746/cph.2022.1.15
Dział
Artykuły recenzyjne

Referencje

 1. Bankowicz B., Bankowicz M., Dudek A., Słownik historii XX wieku, Kraków 1993.
 2. Bartnicki A. (red.), Leksykon historii świata, Warszawa 1998.
 3. Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków 1982.
 4. Brouẻ P., Między Trockim a Stalinem. Chrystian Rakowski – biografia polityczna, tłum B. Panek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
 5. Bruski J.J., Petlurowcy. Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2000.
 6. Bruski J.J., Polsko-ukraiński sojusz 1920: realizm szans czy złudzenie? (Parę uwag o kontekście międzynarodowym), http://sierpien1920.pl/opracowania/polsko-ukrainski-sojusz-1920-r-realizm-szans-zludzenie-pare-uwag-o-kontekscie-miedzynarodowym/
 7. Conquest R., Wielki terror, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1997.
 8. Figes O., Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924, tłum. B. Hrycak, Wrocław 2009.
 9. Hrycak J., Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, tłum. K. Kotyńska, Lublin 2000.
 10. Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys [przedruk za Wydawnictwem Polska Fundacja Kulturalna, Profil], Wrocław 1989.
 11. Karpus Z., Traktat ryski a polscy sojusznicy w okres wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku [w:] M. Wojciechowski (red.), Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, Toruń 1998.
 12. Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 1988.
 13. Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 roku, wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.
 14. Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
 15. Kumaniecki J., Po traktacie ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921–1923, Warszawa 1971.
 16. Lenin W., Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1949.
 17. Lesiński B. (red.), Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 1995.
 18. Lityński A., Między „białym” a „czerwonym” imperium. Rzecz o narodach w Rosji 1917–1922, Sosnowiec 2018.
 19. Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików), Warszawa 2017.
 20. Łatyszonek O., Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego [w:] M. Wojciechowski (red.), Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, Toruń 1998.
 21. Matiasz I. (red.), Ukraina i Polska: drogi relacji międzypaństwowych. Zbiór artykułów naukowych z okazji stulecia nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych, oprac. W. Sobijański, tłum. G. Pandel, Kijów 2019.
 22. Monolatij I., Walak M., Ukraińska i białoruska idea państwowa – próby urzeczywistnienia [w:] W. Paruch (red.), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 2: Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją, Lublin 2013.
 23. Motyka G., hasło: Petruszewycz Jewhen [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 24. Odziemkowski J., Utracone szanse sojuszu polsko-ukraińskiego w latach 1918–1920 [w:] I. Matiasz (red.), Ukraina i Polska. Drogi relacji międzypaństwowych. Zbiór artykułów naukowych z okazji 100-lecia nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych, oprac. W. Sobijański, tłum. G. Pandel, Kijów 2019.
 25. Olechno A., Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy, Białystok 2019.
 26. Olechno A., Instytucja prezydenta na tle początków państwowości ukraińskiej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VIII.
 27. Partacz C., hasło: Petlura Symon [w:] M.R. Górniak et al. (red.), Encyklopedia „białych plam”, t. XIV, Radom 2004.
 28. Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937.
 29. Pipes R., Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2015.
 30. Popowycz M., Symon Petlura – biografia [w:] G. Hryciuk (red.), Symon Petlura. Naczelny Ataman, Wrocław 2012.
 31. Przebinda G., Smaga J., Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000.
 32. Römer M., Dzienniki, t. 3: 1916–1919, Warszawa 2018.
 33. Roszkowski W., hasło: Łewyćkyj [Łewycki] Kost [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 34. Roszkowski W., hasło: Skoropadśkyj [Skoropadski] Pawło [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 35. Roszkowski W., hasło: Wynnyczenko Wołodymir [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 36. Serednicki A., Symon Petlura – życie i działalność, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1997, nr 1.
 37. Sienkiewicz W. (red.), Leksykon PWN. Historia świata: Rosja, Warszawa 2001.
 38. Sierpowski S., Żerko S. (red.), Leksykon historii powszechnej 1900–1945, Poznań 1996.
 39. Smoleń M., hasło: Sawinkow Borys [w:] M.R. Górniak et al. (red.), Encyklopedia „białych plam”, t. XVI, Radom 2005.
 40. Stępień S., Symon Petlura – zwierzchnik państwa i Ataman Główny Ukraińskich Sił Zbrojnych. U źródeł polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego (w związku z 70. rocznicą śmierci Symona Petlury), http://www.pwin.pl/Publikacje/biu2_160.pdf.
 41. Stryjek T., hasło: [Hruszewski] Mychajło [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 42. Stryjek T., hasło: Petlura Symon [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 43. Stryjek T., hasło: Piatakow Gieorgij [w:] W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2004.
 44. Sudopłatow P., Wspomnienia niewygodnego świadka, tłum. J. Markowski, przedmowa R. Conquest, wstęp i przypisy do wydania polskiego S. Jaczyński, M. Jasiak, Warszawa 1999.
 45. Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.
 46. Szumiło M., Realizm polityczny Symona Petlury [w:] M. Szumiło (red.), Symon Petlura. Przywódca niepodległej Ukrainy, Warszawa 2021.
 47. Werth N., Państwo przeciw społeczeństwu. Przemoc, represje i terror w Związku Sowieckim [w:] Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wstęp do polskiego wydania K. Kersten, Warszawa 1999.
 48. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2001–2005.
 49. Wiszka E., Ukraińska Republika Ludowa wobec rozmów pokojowych i traktatu ryskiego 1921 roku [w:] M. Wojciechowski (red.), Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia, Toruń 1998.
 50. Wojna R., W ogniu rosyjskiej wojny wewnętrznej 1918–1920, Warszawa 1975.
 51. Wyszczelski L., Naczelny Wódz Wojska Polskiego w wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1920 [w:] K. Piwowarska, A. Skrabacz (red.), Józef Piłsudski w drodze do niepodległości, Warszawa 2008.
 52. Zieliński E., Rada Najwyższa Parlament Ukrainy, Warszawa 2003.
 53. Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.
 54. Голубко B., Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри, „Вісник Прикарпат-
 55. ського університету. Історія” 2013, nr 23–24 (До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака).
 56. Голубко B., Украiнска вiйськова елiта в нацiональному державотвореннi 1917–1920 рр. [w:] Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка, Львів 2004.
 57. Исаев И.А., История государства и права России, Москва 2016.
 58. История советской конституции (в документах) 1917–1956, Москва 1957.
 59. История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957, Москва 1957.
 60. Тацiй В.Й., Порожин А.Й. (pед.), Iсторiя держави i права України. Академiчний куpс, t. 2, Київ 2000.
 61. Чистяков О.И. (pед.), История отечественнoго государства и права, ч. 1, Москва 2006.