CALL FOR PAPERS: Censorship in film and audio-visual media // Cenzura w filmie i mediach audiowizualnych

POLISH VERSION BELOW

 

EN:

Since the emergence of motion pictures, thousands of films have been banned from being shown, or their distribution has been limited. Government-owned agencies and private businesses limit exposure to audio-visual content that the spectator might find appealing and wish to emulate, whether it concerns sex, drugs, violence or political unrest. Censorship criteria vary across jurisdictions and eras, and, in some cases, remain opaque to the public.

It is widely acknowledged that authoritarian regimes use censorship to filter information in order to solidify their rule. Nowadays, the trends of cancel culture pose new challenges to conventional ideas about who should set the boundary for the public sphere. However, censorship is not simply a top-down process, governed single-handedly, but rather a collective endeavour. Individuals and private organizations participate in censorship, as they engage in the content-reviewing process. It is hardly surprising that politicians in multiple countries claim that digital media companies need to be more vigilant and respond more quickly to reports of offensive content. Furthermore, a substantial amount of sexual activity and graphic violence-related removals are detected by algorithmic censorship without the need for users to report it first. It is not clear, though, to what extent these occurrents transform the power dynamics between the state, private organizations, and citizens.

A themed issue of „Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” addresses the question of censorship in broad terms. We welcome different approaches, from empirical case studies to theoretically informed arguments, across a variety of disciplines.

Possible topics for paper proposals include, but are not limited to, both historical and current perspectives on:

 • documents of filmmakers and the motion picture industry as evidence of self-censorship;
 • organization and daily life of censorship institutions;
 • censorship at the stage of screenwriting and development;
 • films inappropriate for youth audiences and age classification;
 • geographical extents of censorship: global, national, regional and local;
 • sensitive (oversensitive?) audiences;
 • algorithms and artificial intelligence in the service of media censorship;

Prospective authors are kindly encouraged to submit paper proposal (an abstract of no more than 400 words, together with the relevant bibliography of maximum 5 entries and a short biographical note of 100 words) by 25 August 2023 to Guest Editor, Prof. Konrad Klejsa, at konrad.klejsa@uni.lodz.pl.

Any queries should be addressed to the same email. Please make sure to send the proposal as an attachment and include “Censorship” in the topic line of your email. You will be notified of the acceptance or decline of your proposal by 7 September 2023.

If you receive an invitation to send a full paper, the deadline for its submission will be 30 January 2024. Articles should be 3500–7000 words long (including notes and references, but excluding the metadata) and must not be under consideration by any other journal or publication.

Although the journal will provide basic proof-reading service, authors whose mother tongue is other than English should have their article copy-edited by an academic native speaker of English.

All submitted articles which reflect the editorial guidelines will be reviewed double-blind by two reviewers. The final decision for paper selection will be made based on peer review reports by the Guest Editor.

Timetable for Issue 46:
Abstract Submission Deadline: 25 August 2023
Abstract Decision Announcement: 7 September 2023
Full Paper Submission: 30 January 2024
Editorial Review: 31 May 2024
Final Copy Deadline: 30 July 2024
Intended Publication: November 2024

„Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” is a peer reviewed academic journal, published in Poland by Adam Mickiewicz University since 2003. It offers a platform for original contributions that reflect current research in screen studies.

Recent issues may be accessed via following links: „Film Distribution and Audiences”, „Waste in Films / Waste after Films”. The journal is indexed in Scopus database and provides immediate full open access to its content. There are no APCs (no article publication charges).

The authors retain the right to share and disseminate their work on the Creative Commons regulations. For more information, see author guidelines.

 

PL:

Od początku historii kina, tysiące filmów zostało zakazanych lub ich dystrybucja została ograniczona. Agencje rządowe i prywatne firmy ograniczają dostęp do treści audiowizualnych prezentujących postawy, które widz może uznać za atrakcyjne i warte naśladownictwa, niezależnie od tego, czy dotyczą seksu, narkotyków, przemocy czy kwestii politycznych. Kryteria cenzury różnią się w zależności od miejsca i czasu, a w niektórych wypadkach pozostają nieprzejrzyste dla opinii publicznej. Jak wiadomo, reżimy autorytarne wykorzystują cenzurę do filtrowania informacji w celu umocnienia swoich rządów. Nowym zjawiskiem związanym z debatą nad wolnością sfery publicznej jest zaś „cancel culture”. Dziś cenzura jest najczęściej przedsięwzięciem zbiorowym – zaangażowane są w nią osoby prywatne i organizacje społeczne. Politycy w wielu krajach coraz częściej twierdzą, że firmy zajmujące się mediami cyfrowymi muszą szybciej reagować na zgłoszenia treści uznawanych za obraźliwe. Co więcej, znaczna część usuwanych treści jest wykrywana przez algorytmy, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania ich przez użytkowników. Nie jest jednak wciąż jasne, w jakim stopniu zjawiska te zmieniają relacje władzy między państwem, prywatnymi firmami i obywatelami.

Potencjalne tematy warte podjęcia (w perspektywie historycznej bądź współczesnej, teoretycznej lub empirycznej):

 • dokumenty filmowców i przemysłu filmowego jako dowód autocenzury;

 • organizacja i codzienne życie instytucji cenzury;

 • cenzura na etapie pisania scenariusza i developmentu;

 • filmy nieodpowiednie dla młodzieży i klasyfikacja wiekowa;

 • geograficzny zasięg cenzury: globalny, krajowy, regionalny i lokalny;

 • wrażliwi (nadwrażliwi?) odbiorcy;

 • algorytmy i sztuczna inteligencja w służbie cenzury mediów;

Potencjalnych autorów zachęcamy do przesłania propozycji artykułu (abstrakt nie dłuższy niż 400 słów, wraz z bibliografią obejmującą maksymalnie 5 pozycji i krótką notą biograficzną o długości 100 słów) do 25 sierpnia 2023 r. na adres redaktora numeru, dr hab. Konrada Klejsy, na adres konrad.klejsa@uni.lodz.pl.

Wszelkie pytania należy kierować na ten sam adres e-mail. Prosimy o przesłanie propozycji jako załącznika i wpisanie "Censorship" w temacie wiadomości e-mail. Wszyscy, który przesłali propozycję tekstu zostaną poinformowani o decyzji (zaproszeniu do tomu, bądź nie) do 7 września 2023 r.

W przypadku otrzymania zaproszenia do przesłania pełnego artykułu, termin jego złożenia upływa 30 stycznia 2024 roku.
Artykuły powinny mieć długość 20000 - 40000 znaków ze spacjami (w tym przypisy i bibliografia, ale z wyłączeniem metadanych) i nie mogą być rozpatrywane przez żadne inne czasopismo lub publikację.

Chociaż czasopismo zapewnia podstawową korektę, autorzy, których językiem ojczystym jest inny język niż angielski, powinni zlecić korektę swojego artykułu akademickiemu native speakerowi języka angielskiego.
Wszystkie nadesłane artykuły, które spełniają wytyczne redakcyjne, będą recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

Harmonogram:
Termin nadsyłania abstraktów: 25 sierpnia 2023 r.
Ogłoszenie decyzji w sprawie abstraktów: 7 września 2023
Nadsyłanie pełnych artykułów: 30 stycznia 2024
Recenzja wydawnicza: 31 maja 2024
Ostateczny termin nadsyłania korekt: 30 lipca 2024
Planowana publikacja: listopad 2024 r.

"Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza od 2003 roku.

Najnowsze wydania: "Film Distribution and Audiences", "Waste in Films / Waste after Films". Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus i zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do swoich treści. Nie ma opłat za publikację artykułu; autorzy nie otrzymują honorarium.

Autorzy zachowują prawo do udostępniania i rozpowszechniania swoich prac na zasadach Creative Commons. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dla autorów na stronie pisma.