Warstwa werbalna ścieżki dźwiękowej jako element współbudowania przestrzeni w filmie

Main Article Content

Bogusław Skowronek

Abstrakt

The article presents the most typical ways of co-building various types of film space through the verbal layer of the soundtrack: inside the frame and outside of it, diegetic and non-diegetic, and narrative and non-narrative. In order to discuss linguistic ways of co-creating space, the author used the tenets of mediolinguistics and the ideas of the textual image of the world and the linguistic image of the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2020). Warstwa werbalna ścieżki dźwiękowej jako element współbudowania przestrzeni w filmie. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 215–223. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.14
Dział
Spaces in Film
Biogram autora

Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej

Bogusław Skowronek – profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie. Główne zainteresowania naukowe to mediolingwistyka, lingwistyka kulturowa, filmoznawstwo i medioznawstwo. ORCID 0000-0002-4049-4653.

Referencje

 1. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006
 2. Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008
 3. Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2014
 4. Klejsa K., A film-like thing, czyli o tym, jak zjawiska filmopochodne utrudniają odpowiedź na pytanie: „co to jest film?”, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010
 5. Miławska-Ratajczak M., Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, Kraków 2018
 6. Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018
 7. Ostrowska E., Przestrzeń filmowa, Kraków 2000
 8. Pajdzińska A., Ryszard T., Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, „Pamiętnik Literacki” 1996, r. LXXXVII, z. 4
 9. Paździo J., Skowronek B., O dwóch Karolach i ich haremiankach. Lingwistyczny i (pop)kulturowy portret kobiecości i męskości w filmach „Och, Karol”, [w:] Oblicza płci. Język. Kultura. Edukacja, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lublin 2012
 10. Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Sopot 2016
 11. Skowronek B., Językowy obraz Rosji i Rosjan w kinie polskim po 1990 roku. Rekonesans, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2011, t. XLI
 12. Skowronek B., Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007
 13. Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013
 14. Sowińska I., Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów, Katowice 2001
 15. Szczekała B., Kino postfabularne i karnawał atrakcji, „EKRANy” 2015, nr 3–4
 16. Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Łódź 2018
 17. filmografia
 18. Locke, reż. Steven Knight (Anglia 2013)
 19. Winni, reż. Gustaw Möller (Dania 2018)
 20. Kieł, reż. Yorgos Lantimos (Grecja 2009)
 21. Plemię, reż. Mirosław Słaboszpycki (Ukraina 2014)
 22. Dzień świra reż. Marek Koterski (Polska 2002)