Dwugłos o poznańskim Studiu Filmów Animowanych
PDF

Słowa kluczowe

kultura produkcji
badania jakościowe
wywiad narracyjny
Studio Filmów Animowanych w Poznaniu
scenariusz adaptacji filmowej
finansowanie publiczne w radiu i telewizji
ustawa o radiofonii i telewizji

Jak cytować

Sobolewska, E., & Zamojski, J. (2013). Dwugłos o poznańskim Studiu Filmów Animowanych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 115–132. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.08

Abstrakt

Artykuł dotyczy tego studia zarówno jako instytucji, która w ciągu trzydziestu kilku lat funkcjonowała w różnych systemach ekonomicznych i w różnych formach organizacyjno-prawnych, jak i jako zespołu twórczego, dzięki któremu powstawały i powstają filmy. Jego autorami są: Ewa Sobolewska, producent filmowy, związana ze studiem od początków jego istnienia, a od kilkunastu lat jego prezes, i Jan Zamojski, pracownik naukowy i scenarzysta, związany ze studiem jako pomysłodawca adaptacji i autor scenariuszy filmów z cyklu 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego. Artykuł napisany jest z pozycji badań kultury produkcji, wyznaczonej przez J.T. Caldwella, przy przyjęciu tzw. perspektywy emic i wykorzystaniu narzędzia wywiadu narracyjnego. Zawiera część metodologiczną oraz wypowiedzi autorów, które powstały jako komentarze do zagadnień, jakie przedstawili sobie nawzajem. Narracje te są świadectwami wrażeń zarówno z okresu koncepcyjnego pracy nad filmem jak i z planu filmowego i zawierają także ogólniejsze autorefleksje dotyczące roli scenarzysty i roli producenta w powstawaniu filmu oraz roli poznańskiego Studia Filmów Animowanych w kulturze filmowej, w tym także w jej lokalnym wymiarze.
https://doi.org/10.14746/i.2013.22.08
PDF

Bibliografia

Por. np. J. Beverley, Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny, tłum. M. Świątkiewicz-Mośny, w: Metody badań jakościowych, t. 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. polskiego K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 761–774.

J. Zamojski, Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty, „Images” 2013, vol. XII, no. 21, s. 43–61.

J.T. Caldwell, Production Culture. Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television, Duke University Press, Durham and London 2008, s. 380–381, przyp. 44

S.E. Chase, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, tłum. F. Schmidt, w: Metody badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. polskiego K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 15–55, 31–34.

Restart zespołów filmowych. Film Units: Restart , red. M. Adamczak, P. Marecki, M. Malatyński, Korporacja Ha!art, Kraków, Łódź 2012

R.C. Allen, D. Gomery, Film History. Theory and Practice, McGraw Hill, Boston 1985.

Ł. Biskupski, Przepędzić widmo X muzy: kilka refleksji na temat kulturowej historii kina w kontekście polskim [online], http://www.flmkulturaspoleczenstwo.pl/publicystyka/przepedzic-widmo-x-muzy-kilka-refeksji-na-temat-kulturowej-historii-kina-w-kontekscie-polskim/ [dostęp: 20 września 2013].