Semantyczne zagadnienia dzieła fiImowego. Przyczynek do teorii budowy postaci człowieka na ekraniew
PDF

Słowa kluczowe

semantic issues of film
contribution to the theory of the creation of human character on screen

Jak cytować

ŻEBROWSKI, E. (2016). Semantyczne zagadnienia dzieła fiImowego. Przyczynek do teorii budowy postaci człowieka na ekraniew. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 217–234. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.16.

Abstrakt

Semantic issues of film. A contribution to the theory of creating the human character on the screen

Edward Żebrowskiss masters thesis “Semantyczne zagadnienia dzieła filmowego. Przyczynek do teorii budowy postaci człowieka na ekranie” (“Semantic issues of film. Contribution to the theory of the creation of human character on screen”), which he defended in 1965, has not yet been published as a whole nor in any part. In his work, Żebrowski focuses on the issue of creating film characters, understood as part of the film material, deliberately omitting the aspect of acting. Using broad the- oretical contexts the author arrives at practical conclusions related to filmmaking

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.16.
PDF

Bibliografia

Cohen-Séat G., 1961, Problèmes du cinéma et de 1’information visuelle, Paris.

Eisenstein S., 1959, Wybór pism, Warszawa.

Gawrak Z., 2000a, Narodziny filmologii, „Kwartalnik Filmowy”, nr 30.

Gawrak Z., 2000b, Filmologia współczesna 1952–1957, „Kwartalnik Filmowy”, nr 31.

Ingarden R., 1966, Studia z estetyki, Warszawa.

Jackiewicz A., 1956, Latarnia czarnoksięska, Warszawa.

Jakobson R.T., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”, nr 2.

Kracauer S., 1960, Theory of Film, New York.

Lewicki B.W., 1964, Wprowadzenie do wiedzy o filmie, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Lissa Z., 1964, Estetyka muzyki filmowej, Warszawa.

Morin E., 1956, Le cinéma ou 1‘homme imaginaire, Paris.

Morin, E., 1962, L‘Esprit du temps, Paris.

Ossowski S., 1949, U podstaw estetyki, Warszawa.

Pijanowski L., 1962, Małe abecadło filmu i telewizji, Warszawa.

Płażewski J., 1961, Język filmu, Warszawa.

Pudowkin W., 1956, Wybór pism, Warszawa.

Reisz K., 1956, Montaż filmowy, Warszawa.

Schaff A., 1960, Wstęp do semantyki, Warszawa.

Szczepański J., 1963, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.

Szewczuk W., 1962–1966, Psychologia, t. 1–2, Warszawa.

Toeplitz J., 1955–1959, Historia sztuki filmowej, t. 1–3, Warszawa.

Wallis M., 1961, Świat sztuki i świat znaków – Estetyka, t. 2, Warszawa.

Wiener N., 1961, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa.

Zagadnienia estetyki filmowej, 1955, red. R. Dreyer, Warszawa

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.